Klagorätt vid tillsynsbeslut-----Efter anmälan från ett bolag om ändring i produktionen förelade tillsynsmyndigheten bolaget att ansöka om tillstånd för ändringen. Miljödomstolen biföll bolagets överklagande och upphävde föreläggandet eftersom det befintliga tillståndet redan täckte ändringen. Miljööverdomstolen avvisade överklagandet från några privatpersoner, som inte varit part i underinstanserna, och uttalade att det överklagade avgörandet inte inverkade på klagandenas möjligheter att agera gentemot bolaget i egenskap av sakägare.


Lagrum:
26 kap. 9 § och 32 kap. 12 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2001:31

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-09-03

Målnummer:
M2790-01