Grannes talerätt mot beslut om strandskyddsdispens enligt miljöbalken-----Eftersom reglerna om strandskydd syftar till att tillvarata allmänna intressen får en granne inte överklaga beslut om strandskyddsdispens.


Lagrum:
16 kap. 12 § och 7 kap. 13 §, 18 §, 25 § och 26 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2001:29

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-06-27

Målnummer:
M3550-00