Miljösanktionsavgift-----Miljösanktionsavgift har fastställts för underlåtenhet att uppfylla rapporteringsskyldigheten med avseende på resultatet av den årliga kontrollen av köldmedier. Rapporteringsskyldigheten utlöstes av det faktum att anläggningen vid ett kontrolltillfälle innehöll mer än en viss mängd (10 kg), oavsett det faktum att mängden efter detta tillfälle var under gränsen.


Lagrum:
30 kap. miljöbalken (1998:808); Punkt 5.6 i bilagan till förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter; 11 § och 16 § Statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1992:16) om kyl- och värmepumpsanläggningar innehållande CFC, HCFC och HFC (”köldmediekungörelsen”)
MÖD 2001:26

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-06-14

Målnummer:
M8383-00