Miljösanktionsavgift vid sjukhus-----Den verksamhet som landstinget bedriver vid sjukhuset är inte att betrakta som näringsverksamhet. Det är visserligen inte fråga om myndighetsutövning, men eftersom det ekonomiska inslaget i verksamheten är alltför uttunnat, kan den inte heller anses vara av ekonomisk art.


Lagrum:
30 kap. 1 § och 2 § miljöbalken (1998:808); 1 § förordningen (1998:950) om miljösanktionsavgifter och punkt 5.6 i bilagan till förordningen; 16 § statens naturvårdsverks föreskrifter (SNFS 1992:16) om kyl- och värmepumpsanläggningar innehållande CFC, HCFC och HFC (”köldmediekungörelsen”); 2 kap. 1 §, 7 § och 8 § kommunallagen (1991:900); 36 kap. 7 § brottsbalken (1962:700); 3 § konkurrenslagen (1993:20); 2 § lagen (1994:1512) om avtalsvillkor i konsumentförhållanden
MÖD 2001:22

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-05-21

Målnummer:
M4660-00