Rättegångskostnader i mål om föreläggande enligt 26 kap. 9 § miljöbalken-----Frågan om rättegångskostnader i ett mål om tillsyn ska bedömas enligt förvaltningsprocesslagen, varför adressaten för tillsynsmyndighetens föreläggande inte har rätt till ersättning för rättegångskostnader.


Lagrum:
20 kap. 3 §, 25 kap. 1 § och 26 kap. 9 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2001:5

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-01-29

Målnummer:
M204-00