Naturvårdsverkets talerätt enligt miljöbalken-----En ändring av produktionen som lässtyrelsen och miljödomstolen bedömt vara icke tillståndspliktig fann Miljööverdomstolen inte kunna överklagas av Naturvårdsverket.


Lagrum:
16 kap. 12 § 1 st. 1 och 4, 19 kap. 4 § och 5 § 4 samt 22 kap. 6 § miljöbalken (1998:808); 21 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
MÖD 2000:54

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-12-19

Målnummer:
M5164-00