Grannes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt vattenlagen-----Sakägare (granne) har rätt att överklaga beslut från tillsynsmyndighet om att inte ingripa mot vattenföretag som berör honom ("0-beslut").


Lagrum:
16 kap. 12 § 1 st. 1 miljöbalken (1998:808); 21 kap. 3 §, 22 kap. 6 § 1 st. och 2 st. vattenlagen (1983:291)
MÖD 2000:44

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-10-27

Målnummer:
M841-00