Närboendes talerätt mot tillsynsmyndighets beslut att inte ingripa enligt miljöskyddslagen och miljöbalken-----Sakägare (närboende) har rätt att överklaga beslut från tillsynsmyndighet om att inte ingripa mot miljöfarlig verksamhet som berör honom (”0-beslut”).


Lagrum:
40 § miljöskyddslagen (1969:387); 16 kap. 12 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2000:43

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-10-25

Målnummer:
M3410-00