Tillstånd till enskilt avlopp-----Miljööverdomstolen ansåg att tillstånd till avloppsanläggning belägen uppströms en dricksvattentäkt inte borde ha meddelats eftersom utredningen om markförhållandena på platsen var otillräcklig för att bedöma omgivningspåverkan.


Lagrum:
9 kap. 1 § och 7 § miljöbalken (1998:808); 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd; Naturvårdsverkets allmänna råd (AR 87:6) Små avloppsanläggningar
MÖD 2000:41

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-10-20

Målnummer:
M9677-99