Landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen-----Vid tolkningen av undantag från tillståndsplikten inom områden med landskapsskyddsförordnande enligt naturvårdslagen för byggnader som behövs bl.a. för skogsbruket kan ledning hämtas ur miljöbalkens förarbetesuttalanden om strandskyddsreglerna. Av detta följer att byggnaden måste vara omedelbart avsedd och behövlig för skogsbruket samt att det är nödvändigt att den ligger inom det skyddade området. Miljööverdomstolen fann att den aktuella byggnaden inte var att betrakta som en sjöbod, båthus eller liknande och därför var undantagen från tillståndsplikt enligt förordnandet om skydd för landskapsbilden.


Lagrum:
19 § naturvårdslagen (1964:822) i dess lydelse före den 1 januari 1975; 7 kap. 16 § och 17 § miljöbalken (1998:808)
MÖD 2000:40

Rättsfall från Miljööverdomstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-10-18

Målnummer:
M8591-99