Frist för talan om rättelse av debiteringslängd enligt 46 § lagen (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter har ansetts inte kunna bli föremål för återställande av försutten tid.


Lagrum:
11 kap. 11 § regeringsformen (1974:152); 58 kap. 11 § rättegångsbalken (1942:740); 46 § lag (1973:1150) om förvaltning av samfälligheter; NJA 1937 s. 479
NJA 1937 s. 479; NJA 1972 s. 113; NJA 1975 C 267; NJA 1980 s. 320; NJA 1981 s. 330; NJA 1993 s. 681
NJA 1997 s 147 (nr 28)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1997-03-11

Målnummer:
Ö4965-95