Frågor om giltigheten av sådana villkor för en på kollektivavtal grundad tjänstegrupplivförsäkring som innebär att försäkringsbolaget har förbehållits rätt att ensidigt avgöra om sammanboende förelegat i försäkringsvillkorens mening (I och II) och om tillräcklig bevisning åberopats för att en försäkrad arbetstagare under arbetslöshet efter anställningens upphörande stått till den allmänna arbetsmarknadens förfogande (III).


Lagrum:
36 § avtalslagen (1915:218); 11 kap. 3 § regeringsformen (1974:152) II; NJA 1981 s. 1205
NJA 1981 s. 1205; NJA 1983 s. 725
NJA 1994 s 172 (nr 129)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1994-12-20

Målnummer:
T3676-92