Ansökan om återställande av försutten tid för anmälan av bestridande av betalningsansvar för parkeringsanmärkning (se 9 § lagen 1976:206 om felparkeringsavgift) har ansetts ej utgöra fall varom stadgas i 11 kap 11 § regeringsformen.


Lagrum:
9 § lag (1976:206) om felparkeringsavgift; 11 kap. 11 § regeringsformen (1974:152)

Den 15 mars 1985 meddelades i Stockholm en parkeringsanmärkning beträffande en Bengt P tillhörig personbil. Parkeringsavgiften betalades d 17 juni 1985. I en skrift som inkom till polismyndigheten i Stockholm d 16 okt 1986 anmälde Bengt P att han bestred betalningsansvar för parkeringsanmärkningen. Genom beslut d 24 okt 1986 avvisade polismyndigheten Bengt P:s anmälan som för sent inkommen.

Bengt P ansökte om återställande av försutten tid för anmälan av bestridandet.

HD avgjorde ärendet efter föredragning.

Föredraganden, RevSekr Tidblom, hemställde i betänkande om följande beslut: Vad Bengt P anfört till stöd för sin ansökan utgör inte laga förfall för hans underlåtenhet att i rätt tid anmäla bestridande av betalningsansvar för parkeringsanmärkningen. HD lämnar därför ansökningen utan bifall.

HD (JustR:n Höglund, Sven Nyman, Rydin, Heuman och Lars K Beckman, referent) fattade följande slutliga beslut: Enär ansökningen inte rör sådant återställande av försutten tid som avses i 11 kap 11 § regeringsformen, avvisar HD ansökningen.

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
1987-04-02

Målnummer:
Ö1874-86