I avsaknad av stöd i lag för annan ordning har det ansetts ankomma på Högsta domstolen att pröva ansökan om återställande av försutten tid för överklagande till länsstyrelsen av kommunal nämnds beslut angående inrättande av en enskild avloppsanläggning.


Lagrum:
11 kap. 11 § regeringsformen (1974:152); 58 kap. 10 a § och 13 § rättegångsbalken (1942:740); 20 kap. 3 § miljöbalken (1998:808)
NJA 2010 s 110 (nr 12)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2010-03-03

Målnummer:
Ö4485-08