I ett miljömål har det ansetts föreligga hinder mot prövning av en ansökan om tillstånd att anlägga bl.a. en skyddsdamm, eftersom miljökonsekvensbeskrivningen inte uppfyllt kravet på en redovisning av alternativa utformningar av dammen.


Lagrum:
2 kap. 1 §, 3 § och 6 §, 6 kap. 1 §, 3 §, 4 §, 7 §, 8 § och 9 § samt 22 kap. 1 §, 2 § och 21 § miljöbalken (1998:808); 34 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740); Artikel 5 och artikel 6 i Rådets direktiv 85/337/EEG av den 27 juni 1985 om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt i lydelse enligt Rådets direktiv 97/11/EG av den 3 mars 1997 om ändring av direktiv 85/337/EEG om bedömning av inverkan på miljön av vissa offentliga och privata projekt
NJA 2009 s 321 (nr 34)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2009-06-10

Målnummer:
T3126-07