Förvaltningsdomstol har med stöd av 2 kap. 3 § skollagen (1985:1100) upphävt en kommuns beslut att tillsätta en person utan erforderlig utbildning på en lärartjänst. Tjänsten hade samtidigt sökts av en person med erforderlig utbildning. Fråga om kommunen är skyldig att ersätta den behöriga sökanden för förmögenhetsskada som hon drabbats av därför att kommunen inte anställde henne.


Lagrum:
2 kap. 3 § skollagen (1985:1100); 3 kap. 2 § skadeståndslagen (1972:102); 1 kap. 9 § och 11 kap. 9 § regeringsformen (1974:152); 10 kap. 8 § kommunallagen (1991:900); NJA 1963 s. 105
NJA 1963 s. 105; NJA 1985 s. 360; AD 1985 nr 129
NJA 2008 s 990 (nr 88)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-10-29

Målnummer:
T390-08