Det har inte funnits utrymme för Miljööverdomstolen att avvisa en ansökan i ett ansökningsmål enligt miljöbalken med hänvisning till bestämmelsen i 22 kap. 2 § andra stycket miljöbalken. Eftersom en godtagbar miljökonsekvensbeskrivning är en processförutsättning har det emellertid enligt 34 kap. 1 § rättegångsbalken varit möjligt att avvisa en sådan ansökan när bristerna i den miljökonsekvensbeskrivning som ingått i ansökan bedömts vara så väsentliga att ansökningen inte kunnat läggas till grund för prövningen.


Lagrum:
6 kap. 1 §, 3 § och 9 §, 20 kap. 3 §, 22 kap. 2 § och 23 kap. 7 § miljöbalken (1998:808); 34 kap. 1 § rättegångsbalken (1942:740)
NJA 2008 s 748 (nr 60)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2008-06-13

Målnummer:
Ö2162-07