Ett bolag som har tillstånd att till vatten släppa ut en viss mängd fosfatfosfor angivet dels som ett riktvärde per dygn avseende medelvärde per månad, dels som ett gränsvärde per dygn avseende medeltal för kalenderår, har till följd av olika omständigheter släppt ut omkring en tredjedel av tillåten årsmängd under loppet av något dygn. Eftersom meddelade villkor inte överträtts har ansvar för vållande till miljöstörning inte ansetts föreligga och ett yrkande om att bolaget skulle åläggas företagsbot har ogillats.


Lagrum:
13 kap. 8 a § och 9 § brottsbalken i deras lydelse år 1998, numera 29 kap. 1 § och 2 § miljöbalken (1998:808) samt 36 kap. 7 § brottsbalken (1942:740)
NJA 2006 s 188 (nr 24)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2006-04-06

Målnummer:
B4411-03