I tvistemål har två utländska spelföretag mot staten framställt yrkanden som innebär att allmän domstol skall fastställa dels att vissa lotteribestämmelser, som påstås strida mot artikel 49 EG-fördraget, inte skall tillämpas i förhållande till företagen, dels att staten är skadeståndsskyldig på grund av att bestämmelserna hindrar utövandet av företagens verksamhet samt att domstolen interimistiskt skall förordna att vissa lotteribestämmelser skall sättas åt sidan i förhållande till företagen. Högsta domstolen har beslutat inhämta förhandsavgörande från EG-domstolen angående vilka krav EG-rättens rättsskyddsprincip ställer i målet.


Lagrum:
11 kap. 2 §, 7 § och 14 § regeringsformen (1974:152); 13 kap. 2 § och 15 kap. 3 § och 7 § rättegångsbalken (1942:740); 38 §, 45 §, 52 § och 54 § lotterilagen (1994:1000); Artikel 49 EG-fördraget
NJA 2005 s 764 (nr 85)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2005-11-24

Målnummer:
Ö752-05