Fråga om ett slutligt beslut om miljösanktionsavgift utgör hinder för senare prövning av åtal för samma gärning (I och II). Dessutom fråga om bedömning av om viss gärning är ringa och därför fri från ansvar kan ske utan hinder av 51 kap. 23 a § RB (I) samt om åtalad gärning är att anse som ringa (I och II) och om förutsättningar föreligger för att meddela påföljdseftergift (I).


Lagrum:
30 kap. 9 §, 51 kap. 23 a § och 55 kap. 15 § rättegångsbalken (1942:740); 29 kap. 4 § och 11 § miljöbalken (1998:808); 29 kap. 6 § brottsbalken (1962:700); Artikel 4 punkt 1 i sjunde tilläggsprotokollet till europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (1994:1219)
NJA 2004 s 840 (nr 95)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-12-28

Målnummer:
B948-03