Bolag förvärvar fastighet på vilken det finns miljöfarliga ämnen. Fråga om bolagets företrädare därefter skall anses förvara ämnena i den mening som avses i 29 kap. 1 § första stycket 2 MB. Tillika fråga om förvaringen av ämnena har skett på sådant sätt som anges i paragrafen.


Lagrum:
29 kap. 1 § miljöbalken (1998:808)
NJA 2004 s 552 (nr 62)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2004-10-12

Målnummer:
B212-04