Frågor om prövning enligt vattenlagen (1983:291) av tillåtligheten av ett företag för utvinning av värme och kyla genom bortledning av grundvatten och återledning av samma mängd grundvatten.


Lagrum:
1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 1 §, 2 §, 3 §, 4 § och 7 §, 9 kap. 1 §, 13 kap. 16 § och 17 § vattenlagen (1983:291); 4 §, 5 § och 6 § miljöskyddslagen (1969:387)
NJA 2001 s 828 (nr 112)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2001-12-07

Målnummer:
T3084-00