Fråga om ansvarsbefrielse på grund av nöd, när enskilda personer sökt hindra skogsavverkning på ett område för vilket länsstyrelsen två dagar senare utfärdat ett avverkningsförbud.


Lagrum:
24 kap. 4 § brottsbalken; 7 § naturvårdslagen (1964:822); 7 kap. 4 § miljöbalken; NJA 1989 s. 870
NJA 1989 s. 870; NJA 1991 s. 444; NJA 1991 s. 766; NJA 1992 s. 541; NJA 1997 s. 767
NJA 2000 s 302 (nr 49)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-06-15

Målnummer:
B727-00