Bestämmelse i skattebetalningslagen (1997:483), som ålägger ställföreträdare för juridisk person betalningsansvar för den juridiska personens skatter, skall enligt övergångsbestämmelse tillämpas även på sådana skatter som förfallit till betalning före lagens ikraftträdande. Trots denna övergångsbestämmelse har, med hänsyn till retroaktivitetsförbudet i 2 kap 10 § 2 st regeringsformen, bestämmelsen om betalningsansvar ansetts inte kunna tillämpas retroaktivt annat än om sådant ansvar hade kunnat åläggas också enligt tidigare gällande lag.


Lagrum:
Punkt 9 i övergångsbestämmelserna till skattebetalningslagen (1997:483); 77 a § uppbördslagen (1953:272); 2 kap. 10 § 2 st. och 11 kap. 14 § andra meningen regeringsformen (1974:152); 12 kap. 6 § skattebetalningslagen (1997:483); NJA 1969 s. 326
NJA 1969 s. 326; NJA 1971 s. 296 II; NJA 1974 s. 297
NJA 2000 s 132 (nr 23)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-03-15

Målnummer:
Ö1867-99