Genom kungl brev 1810 och 1812 ålades Götha Canal Bolag att anlägga och för all framtid underhålla en vindbrygga över kanalen. Fråga om denna skyldighet utgör ett servitut och om den kan upphävas genom fastighetsreglering.


Lagrum:
1 kap. 4 §, 8 kap. 2 §, 11 kap. 3 § Regeringsformen; 7 kap. 2, 5 och 9 §§ Fastighetsbildningslagen; 24 kap. 8 och 10 §§ samt 28 kap. 10 § miljöbalken; 2 och 5 §§ Lagen (1998:811) om införande av miljöbalken
NJA 2000 s 57 (nr 8)

Rättsfall från Högsta domstolen
Publicerat med tillstånd
av Sveriges Domstolar

Avgörandedatum:
2000-01-31

Målnummer:
Ö4361-96