Detaljerad information om författningarna
  SFS 2017:1 Tillkännagivande (2017:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2017:13 Förordning (2017:13) om behörighetsgivande förutbildning inom yrkeshögskolan  
  SFS 2017:16 Förordning (2017:16) om vissa identitetskontroller vid allvarlig fara för den allmänna ordningen eller den inre säkerheten i landet  
  SFS 2017:30 Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)  
  SFS 2017:74 Barlastvattenförordning (2017:74)  
  SFS 2017:80 Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)  
  SFS 2017:104 Förordning (2017:104) med instruktion för Myndigheten för stöd till trossamfund  
  SFS 2017:113 Förordning (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter  
  SFS 2017:117 Förordning (2017:117) om bidrag till företagshälsovården för köp av medicinsk service  
  SFS 2017:120 Förordning (2017:120) om personnamn  
  SFS 2017:151 Lag (2017:151) om meddelarskydd i vissa enskilda verksamheter  
  SFS 2017:153 Förordning (2017:153) om instruktion för Bokföringsnämnden  
  SFS 2017:154 Förordning (2017:154) med instruktion för Skatteverket  
  SFS 2017:170 Förordning (2017:170) om statliga myndigheters betalningar och medelsförvaltning  
  SFS 2017:175 Förordning (2017:175) om försöksverksamhet med betyg från årskurs 4 i grundskolan, grundsärskolan och sameskolan och från årskurs 5 i specialskolan  
  SFS 2017:182 Lag (2017:182) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet  
  SFS 2017:186 Förordning (2017:186) om automatiskt utbyte av land-för-land-rapporter på skatteområdet  
  SFS 2017:193 Förordning (2017:193) om statlig ersättning för asylsökande m.fl.  
  SFS 2017:195 Förordning (2017:195) om stöd till forskning och utveckling samt innovation inom miljö, areella näringar och samhällsbyggande  
  SFS 2017:197 Lag (2017:197) om ändring i fjärrvärmelagen (2008:263)  
  SFS 2017:209 Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet  
  SFS 2017:212 Förordning (2017:212) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet  
  SFS 2017:214 Förordning (2017:214) om skatt på kemikalier i viss elektronik  
  SFS 2017:218 Elsäkerhetsförordning (2017:218)  
  SFS 2017:223 Tillkännagivande (2017:223) om tröskelvärden vid offentlig upphandling  
  SFS 2017:230 Lag (2017:230) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet  
  SFS 2017:237 Förordning (2017:237) om Pensionsmyndighetens försäkringsverksamhet i premiepensionssystemet  
  SFS 2017:244 Lag (2017:244) om kontroller och inspektioner på plats av Europeiska byrån för bedrägeribekämpning  
  SFS 2017:292 Förordning (2017:292) med instruktion för Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd  
  SFS 2017:309 Förordning (2017:309) om försöksverksamhet med självkörande fordon  
  SFS 2017:310 Lag (2017:310) om framtidsfullmakter  
  SFS 2017:317 Lag (2017:317) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om faktablad för Priip-produkter  
  SFS 2017:319 Förordning (2017:319) om utstationering av arbetstagare  
  SFS 2017:322 Lag (2017:322) om medling i vissa upphovsrättstvister  
  SFS 2017:353 Lag (2017:353) om uppehållstillstånd för studerande på gymnasial nivå  
  SFS 2017:372 Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården  
  SFS 2017:425 Lag (2017:425) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
  SFS 2017:429 Förordning (2017:429) om elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare  
  SFS 2017:447 Tullbrottsdatalag (2017:447)  
  SFS 2017:450 Tullbrottsdataförordning (2017:450)  
  SFS 2017:452 Skattebrottsdatalag (2017:452)  
  SFS 2017:458 Skattebrottsdataförordning (2017:458)  
  SFS 2017:462 Förordning (2017:462) om särskilda insatser för personer med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga  
  SFS 2017:473 Lag (2017:473) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning  
  SFS 2017:485 Förordning (2017:485) med kompletterande bestämmelser till 2015 års insolvensförordning  
  SFS 2017:486 Förordning (2017:486) om utredningen i ärenden om ikraftträdande av en framtidsfullmakt  
  SFS 2017:496 Lag (2017:496) om internationellt polisiärt samarbete  
  SFS 2017:504 Förordning (2017:504) om internationellt polisiärt samarbete  
  SFS 2017:527 Lag (2017:527) om studiestartsstöd  
  SFS 2017:532 Förordning (2017:532) om studiestartsstöd  
  SFS 2017:563 Museilag (2017:563)  
  SFS 2017:564 Förordning (2017:564) om statliga museers förfoganden över museiföremål  
  SFS 2017:571 Lag (2017:571) om försöksverksamhet med branschskolor