Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 2006:1 - SFS 2006:1592[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 2006:1 Tillkännagivande (2006:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2006:2 Lag (2006:2) om fastighetsskatt avseende vissa elproduktionsenheter vid 2007-2011 års taxeringar  
  SFS 2006:11 Förordning (2006:11) om skyldighet för Rättsmedicinalverket att lämna uppgifter till Socialstyrelsens dödsorsaksregister  
  SFS 2006:24 Lag (2006:24) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet  
  SFS 2006:25 Förordning (2006:25) om nationella toppdomäner för Sverige på Internet  
  SFS 2006:30 Riksbankens föreskrifter (2006:30) om sedlar på ett tusen kronor  
  SFS 2006:31 Riksbankens föreskrifter (2006:31) om sedlar på femtio kronor  
  SFS 2006:39 Förordning (2006:39) om register och dokumentation vid fullgörandet av kommunernas aktivitetsansvar för ungdomar  
  SFS 2006:45 Lag (2006:45) om omvandling av fängelse på livstid  
  SFS 2006:93 Förordning (2006:93) om statsbidrag till verksamhet inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar  
  SFS 2006:94 Förordning (2006:94) om register hos Socialstyrelsen över insatser inom den kommunala hälso- och sjukvården  
  SFS 2006:97 Utlänningsförordning (2006:97)  
  SFS 2006:128 Lag (2006:128) om säkerhetsskydd i riksdagen och dess myndigheter  
  SFS 2006:171 Förordning (2006:171) om bidrag till anläggning av skog på områden med stormfälld skog  
  SFS 2006:189 Förordning (2006:189) om upphävande av vissa av Styrelsens för ackreditering och teknisk kontroll föreskrifter om riksprovplatser och riksmätplatser  
  SFS 2006:196 Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal  
  SFS 2006:200 Förordning (2006:200) om tillfälligt utlämnande av uppgifter från Skatteverkets folkbokföringsdatabas till Försäkringskassan  
  SFS 2006:215 Förordning (2006:215) om fördelning av medel ur EU:s solidaritetsfond  
  SFS 2006:227 Vägtrafikskattelag (2006:227)  
  SFS 2006:228 Lag (2006:228) med särskilda bestämmelser om fordonsskatt  
  SFS 2006:242 Vägtrafikskatteförordning (2006:242)  
  SFS 2006:260 Förordning (2006:260) om antidiskrimineringsvillkor i upphandlingskontrakt  
  SFS 2006:263 Lag (2006:263) om transport av farligt gods  
  SFS 2006:275 Förordning (2006:275) om behandling av personuppgifter i utrikesförvaltningens konsulära verksamhet  
  SFS 2006:281 Förordning (2006:281) om beredskapslagring av oljeprodukter under lagringsåret 2006/07  
  SFS 2006:286 Lag (2006:286) om konvention om social trygghet mellan Sverige och Chile  
  SFS 2006:304 Lag (2006:304) om rättsprövning av vissa regeringsbeslut  
  SFS 2006:311 Förordning (2006:311) om transport av farligt gods  
  SFS 2006:323 Lag (2006:323) om utbyte av sprutor och kanyler  
  SFS 2006:343 Lag (2006:343) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning  
  SFS 2006:344 Förordning (2006:344) om Försvarsmaktens stöd till polisen vid terrorismbekämpning  
  SFS 2006:351 Lag (2006:351) om genetisk integritet m.m.  
  SFS 2006:358 Förordning (2006:358) om genetisk integriet m.m.  
  SFS 2006:378 Lag (2006:378) om lägenhetsregister  
  SFS 2006:385 Lag (2006:385) om avgift för annonsering i Post- och Inrikes Tidningar  
  SFS 2006:390 Förordning (2006:390) om statsbidrag till jämställdhetsprojekt  
  SFS 2006:412 Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster  
  SFS 2006:418 Lag (2006:418) om säkerhet i vägtunnlar  
  SFS 2006:421 Förordning (2006:421) om säkerhet i vägtunnlar  
  SFS 2006:444 Lag (2006:444) om passagerarregister  
  SFS 2006:449 Lag (2006:449) om skydd för störningskänslig forskning  
  SFS 2006:450 Förordning (2006:450) om skydd för störningskänslig forskning  
  SFS 2006:451 Lag (2006:451) om offentliga uppköpserbjudanden på aktiemarknaden  
  SFS 2006:467 Förordning (2006:467) om verkställighet av vårdnadsavgöranden  
  SFS 2006:469 Lag (2006:469) om behandling av personuppgifter vid Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen  
  SFS 2006:477 Lag (2006:477) om arbetstagarinflytande i europakooperativ  
  SFS 2006:484 Lag (2006:484) om franschisegivares informationsskyldighet  
  SFS 2006:489 Lag (2006:489) om försöksverksamhet med komplement till färdtjänst  
  SFS 2006:496 Lag (2006:496) om blodsäkerhet  
  SFS 2006:497 Förordning (2006:497) om blodsäkerhet  
  SFS 2006:502 Lag (2006:502) med vissa bestämmelser om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol  
  SFS 2006:516 Lag (2006:516) om förbud mot utmätning av viss ersättning till vittnen och andra hotade personer  
  SFS 2006:519 Förordning (2006:519) om särskilt personsäkerhetsarbete m.m.  
  SFS 2006:527 Förordning (2006:527) om uppgiftsskyldighet för Tullverket om införsel eller utförsel av skjutvapen  
  SFS 2006:531 Lag (2006:531) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat  
  SFS 2006:544 Lag (2006:544) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap  
  SFS 2006:545 Lag (2006:545) om skyddsrum  
  SFS 2006:546 Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap  
  SFS 2006:595 Lag (2006:595) om europakooperativ  
  SFS 2006:615 Lag (2006:615) om samarbete med Specialdomstolen för Sierra Leone  
  SFS 2006:618 Förordning (2006:618) om ersättning för inställelse vid Specialdomstolen för Sierra Leone  
  SFS 2006:627 Förordning (2006:627) om särskild tillsyn över finansiella konglomerat  
  SFS 2006:637 Förordning (2006:637) om kommuners och landstings åtgärder inför och vid extraordinära händelser i fredstid och höjd beredskap  
  SFS 2006:638 Förordning (2006:638) om skyddsrum  
  SFS 2006:639 Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap  
  SFS 2006:647 Lag (2006:647) om finansiering av kärntekniska restprodukter  
  SFS 2006:671 Lag (2006:671) med anledning av inrättande av Kronofogdemyndigheten  
  SFS 2006:804 Livsmedelslag (2006:804)  
  SFS 2006:805 Lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter  
  SFS 2006:806 Lag (2006:806) om provtagning på djur, m.m.  
  SFS 2006:807 Lag (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.  
  SFS 2006:812 /Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredje land /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (2006:812) om offentlig kontroll av livsmedel som importeras från ett tredjeland  
  SFS 2006:813 Livsmedelsförordning (2006:813)  
  SFS 2006:814 Förordning (2006:814) om foder och animaliska biprodukter  
  SFS 2006:815 Förordning (2006:815) om provtagning på djur, m.m.  
  SFS 2006:816 Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.  
  SFS 2006:817 Förordning (2006:817) om växtskydd m.m.  
  SFS 2006:909 Lag (2006:909) om skatt på flygresor  
  SFS 2006:922 Förordning (2006:922) om europakooperativ  
  SFS 2006:924 Lag (2006:924) om Antarktis  
  SFS 2006:939 Lag (2006:939) om kvalificerade skyddsidentiteter  
  SFS 2006:954 Förordning (2006:954) om underrättelseskyldighet vid tvångslicensiering av patent för tillverkning och export av vissa läkemedelsprodukter  
  SFS 2006:977 Tillkännagivande (2006:977) till lagen (2003:1174) om vissa former av internationellt samarbete i brottsutredningar  
  SFS 2006:985 Lag (2006:985) om energideklaration för byggnader  
  SFS 2006:1006 Lag (2006:1006) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher  
  SFS 2006:1024 Förordning (2006:1024) om omstruktureringsstöd till sockerproducenter  
  SFS 2006:1036 Tillkännagivande (2006:1036) om de EG-bestämmelser som kompletteras av växtskyddslagen (1972:318)  
  SFS 2006:1039 Tillkännagivande (2006:1039) om de EG-bestämmelser som kompletteras av zoonoslagen (1999:658)  
  SFS 2006:1043 Naturgasförordning (2006:1043)  
  SFS 2006:1051 Förordning (2006:1051) om redovisning och revision av överföring av naturgas, lagring av naturgas och drift av förgasningsanläggning  
  SFS 2006:1052 Tillkännagivande (2006:1052) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2006:1066 Statens bostadskreditnämnds föreskrifter (2006:1066) om garantiavgift enligt förordningen (2004:105) om statlig kreditgaranti för lån för bostadsbyggande m.m.  
  SFS 2006:1068 Förordning (2006:1068) om tillståndsplikt för vissa kampsportsmatcher  
  SFS 2006:1083 Förordning (2006:1083) om barns och elevers deltagande i arbetet med en plan mot kränkande behandling  
  SFS 2006:1085 Förordning (2006:1085) om förbud mot vissa farliga tändare  
  SFS 2006:1086 Förordning (2006:1086) om prisbasbelopp och förhöjt prisbasbelopp för år 2007  
  SFS 2006:1089 Riksbankens föreskrifter (2006:1089) om minnesmynt på två tusen och två hundra kronor  
  SFS 2006:1111 Förordning (2006:1111) om Antarktis  
  SFS 2006:1119 Förordning (2006:1119) om omvandling av fängelse på livstid  
  SFS 2006:1157 Förordning (2006:1157) om uppräkningsfaktorer vid beräkning av preliminära kommunalskattemedel för 2007  
  SFS 2006:1165 Förordning (2006:1165) om avgifter för offentlig kontroll av foder och animaliska biprodukter  
  SFS 2006:1166 Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter  
  SFS 2006:1186 Förordning (2006:1186) om fastställande av omräknade belopp för vägavgift för år 2007  
  SFS 2006:1194 Försäkringskassans föreskrifter (2006:1194) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag  
  SFS 2006:1201 Förordning (2006:1201) om handläggning av vissa ärenden enligt dubbelbeskattningsavtalet mellan Sverige och Indien  
  SFS 2006:1203 Förordning (2006:1203) om redovisning av fjärrvärmeverksamhet  
  SFS 2006:1209 Lag (2006:1209) om hamnskydd  
  SFS 2006:1213 Förordning (2006:1213) om hamnskydd  
  SFS 2006:1219 Förordning (2006:1219) om skiktgränser för statlig inkomstskatt vid 2008 års taxering  
  SFS 2006:1226 Förordning (2006:1226) om Post- och Inrikes Tidningar  
  SFS 2006:1228 Internrevisionsförordning (2006:1228)  
  SFS 2006:1263 Förordning (2006:1263) om inkomstindex för år 2007  
  SFS 2006:1264 Förordning (2006:1264) om inkomstbasbelopp för år 2007  
  SFS 2006:1265 Förordning (2006:1265) om balanstal för år 2007  
  SFS 2006:1266 Förordning (2006:1266) om fastställande av andelar för fördelning av ålderspensionsavgifter och statliga ålderspensionsavgifter under år 2007  
  SFS 2006:1329 Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.  
  SFS 2006:1409 Förordning (2006:1409) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2007  
  SFS 2006:1430 Förordning (2006:1430) om ränta på återbetalning för år 2007 enligt lagen (1996:1030) om underhållsstöd  
  SFS 2006:1458 Förordning (2006:1458) om ränta på studielån för 2007  
  SFS 2006:1494 Lag (2006:1494) om kreditering på skattekonto av stimulans till arbetsgivare för nystartsjobb  
  SFS 2006:1570 Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa  
  SFS 2006:1577 Förordning (2006:1577) om statsbidrag för icke statliga flygplatser  
  SFS 2006:1582 Förordning (2006:1582) om särskilt bidrag 2007 för vissa kostnader för verksamhet enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade  
  SFS 2006:1584 Finansinspektionens tillkännagivande (2006:1584) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 2006:1587 Förordning (2006:1587) om stöd för installation av energieffektiva fönster eller biobänsleanordningar i småhus  
  SFS 2006:1591 Förordning (2006:1591) om statligt stöd till åtgärder för främjande av distribution av förnybara drivmedel  
  SFS 2006:1592 Förordning (2006:1592) om energideklaration för byggnader