Alfabetiskt register från A till Ö.

H

Haagkonvention
SFS 2012:318Lag (2012:318) om 1996 års Haagkonvention
Haagkonventionen 1996
SFS 2012:826Förordning (2012:826) med kompletterande bestämmelser till 1996 års Haagkonvention
habilitering
SFS 1993:1284Förordning (1993:1284) om tillfälligt statsbidrag till utvecklingsinsatser inom habilitering och rehabilitering
Hallwylska museet
se ävenlivrustkammaren
Halmstad
se ävenprovianteringsfrilager
halon
se ävenCFC
hamn
SFS 1981:655Lag (1981:655) om vissa avgifter i allmän hamn
SFS 1928:328Kungl. Maj:ts Kungörelse (1928:328) angående statsbidrag till byggande, förbättring och underhåll av allmänna hamnar och farleder;
SFS 1935:47Kungörelse (1935:47) angående viss uppgiftsskyldighet i fråga om hamnar och lastageplatser ävensom kanaler och andra vattentrafikleder
se ävenfartyg
farled
sjöman
farled
farled
hamnordning
SFS 1950:153Kungörelse (1950:153) med vissa tillämpningsföreskrifter till förordningen den 8 maj 1874 (nr 26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket
SFS 1874:26 s.11Förordning (1874:26 s. 11) angående hamnordningar och andra ordningsföreskrifter för allmänna hamnarna i riket
hamnskydd
SFS 2006:1209Lag (2006:1209) om hamnskydd
hamnverksamhet
se ävenmervärdeskatt
handel
SFS 1985:312Tillkännagivande (1985:312) om avtal mellan Sverige och Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland
SFS 1975:985Lag (1975:985) om tillfällig handel
SFS 1990:890/r1/ Förordning (1990:890) om förenkling av formaliteterna vid handel med varor mellan Sverige och Tyska Demokratiska Republiken;
se ävenkrig
lösöre
dryck
dryck
skrot
begagnad vara
läkemedel
skrot
djur
preventivmedel
begagnad vara
begagnad vara
ädelmetallarbete
ädelmetallarbete
förbud mot handel
läkemedel
läkemedel
läkemedel
handel med el
SFS 1994:618Lag (1994:618) om handel med el, m.m.
handel med varor
SFS 1987:1126Förordning (1987:1126) om en konvention om förenkling av formaliteterna vid handel med varor
handels- och föreningsregister
SFS 1992:1454Förordning (1992:1454) om förande av handels- och föreningsregister hos Patent- och registreringsverket
handels- och industrikommission statens
SFS 1951:367Kungörelse (1951:367) om skyldighet för näringsidkare att till statens handels- och industrikommission avlämna vissa uppgifter om produktionsförhållanden m.m.
handelsagentur
SFS 1991:351Lag (1991:351) om handelsagentur
handelsbalken
SFS 1736:0123 2Handelsbalk (1736:0123 2)
handelsblockad
se ävensanktion
sanktion
sanktion
handelsbolag
SFS 1981:111Förordning (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 1980:1102Lag (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag
SFS 1992:1643Lag (1992:1643) om särskilda regler för beskattning av inkomst från handelsbolag i vissa fall
handelsdelegation
se ävenryska handelsdelegationen
handelsdokument
se ävenECE
handelsflottans kultur- och fritidsråd
SFS 1988:1110Förordning (1988:1110) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd
SFS 1976:493Förordning (1976:493) med instruktion för handelsflottans kultur- och fritidsråd
SFS 1996:281Förordning (1996:281) med instruktion för Handelsflottans kultur- och fritidsråd
Handelsflottans pensionsanstalt
SFS 1988:1112Förordning (1988:1112) med instruktion för handelsflottans pension sanstalt
SFS 1944:42Reglemente (1944:42) för handelsflottans pensionsanstalt
SFS 1965:699Förordning (1965:699) med instruktion för handelsflottans pensionsanstalt
handelskammare
SFS 1916:599Kungl. Maj:ts kungörelse (1916:599) angående auktoriserade handelskamrar
SFS 1990:515Lag (1990:515) om auktorisation av handelskamrar
handelskammarförordning
SFS 1990:733Handelskammarförordning (1990:733)
handelsregisterförordning
SFS 1974:188Handelsregisterförordning (1974:188)
handelsregisterlag
SFS 1974:157Handelsregisterlag (1974:157)
handelsresande
se ävennäringslegitimationsbevis
handelssekreterare
SFS 1975:492Förordning (1975:492) med instruktion för handelssekreterare
SFS 1988:1093Förordning (1988:1093) med instruktion för handelssekreterare
SFS 1981:265Lag (1981:265) om skattefrihet för vissa ersättningar m.m. till personal hos handelssekreterare m.m.
SFS 2012:749Förordning (2012:749) med instruktion för handelssekreterare
se ävenSveriges exportråd
Sveriges exportråd
handikappad
SFS 1986:542Förordning (1986:542) om statsbidrag till regionala åtgärder för elever med handikapp
SFS 1987:410Förordning (1987:410) om bidrag till handikappade för att skaffa motorfordon m.m.
SFS 1970:663Lag (1970:663) om vissa kommunala befogenheter i fråga om sysselsättning för handikappade
SFS 1984:75Förordning (1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp
SFS 1960:603Lag (1960:603) om bidrag till vissa handikappade ägare av motorfordon;
se ävenbilstöd
kostnadsutjämning
skatteväxling
bilstöd
handikappade
se ävenäldre
handikappanpassad bostad
SFS 1985:489Förordning (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.
handikappanpassad kollektivtrafik
SFS 1980:398Förordning (1980:398) om handikappanpassad kollektivtrafik
SFS 1979:558Lag (1979:558) om handikappanpassad kollektivtrafik
handikappanpassning
SFS 1987:317Förordning (1987:317) om bidrag till handikappanpassning av folkparksteatrar
SFS 2011:339Förordning (2011:339) om handikappanpassning av vissa byggnader
handikappersättning
SFS 2000:1047Förordning (2000:1047) om handikappersättning och vårdbidrag
SFS 1998:703Lag (1998:703) om handikappersättning och vårdbidrag
handikappolitik
SFS 2001:526Förordning (2001:526) om de statliga myndigheternas ansvar för genomförande av funktionshinderspolitiken
handikappolitisk samordning
SFS 2007:1134Förordning (2007:1134) med instruktion för Myndigheten för handikappolitisk samordning
Handikappombudsmannen
SFS 2007:1034Förordning (2007:1034) med instruktion för Handikappombudsmannen
SFS 1994:749Lag (1994:749) om Handikappombudsmannen
SFS 1994:949Förordning (1994:949) med instruktion för Handikappombudsmannen
handikapporganisation
SFS 2000:7Förordning (2000:7) om statsbidrag till handikapporganisationer
SFS 1994:950Förordning (1994:950) om statsbidrag till handikapporganisationernas rekreationsanläggningar
SFS 1994:951Förordning (1994:951) om statsbidrag till handikapporganisationer
handikappråd statens
SFS 1988:1094Förordning (1988:1094) med instruktion för statens handikappråd
SFS 1979:421Förordning (1979:421) med instruktion för statens handikappråd
handikappåtgärd
SFS 1989:614/r1/ Förordning (1989:614) om statsbidrag till vissa handikappåtgärder m. m. inom kommunal utbildning för vuxna;
handledare
SFS 1983:584Förordning (1983:584) om statsbidrag till utbildning av handledare för skolungdomar under praktik på arbetsplats
handledarutbildning
SFS 2008:756Förordning (2008:756) om statsbidrag för handledarutbildning
handlingar
se ävenoffentliga förvaltningen
handräckning
SFS 2010:1857Förordning (2010:1857) om ersättning för kostnader i vissa mål om handräckning
SFS 1991:171Förordning (1991:171) om avtal mellan de nordiska länderna om handräckning i skatteärenden
SFS 1941:999Kungl. Maj:ts kungörelse (1941:999) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden
SFS 1941:1000Kungl. Maj:ts kungörelse (1941:1000) angående handräckning på begäran av myndighet i Amerikas Förenta Stater i vissa beskattningsärenden
SFS 1935:567Kungörelse (1935:567) angående särskilt förfarande för erhållande av handräckning i Tyskland i vissa beskattningsärenden;
SFS 1935:568Kungörelse (1935:568) angående handräckning åt tysk myndighet i vissa beskattningsärenden;
SFS 1935:575Kungörelse (1935:575) angående skriftväxling med utländska myndigheter i sådana frågor om handräckning, som avses i konventionen den 19 november 1934 mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om arv, testamente och boutredning
SFS 1958:381Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:381) angående förfarandet för erhållande av handräckning för indrivning i Belgien av svensk skatt
SFS 1958:382Kungl. Maj:ts kungörelse (1958:382) angående handräckning åt belgisk myndighet i beskattningsärenden
SFS 1978:724Förordning (1978:724) om tillämpning av avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden;
SFS 1979:330Förordning (1979:330) om ersättning för kostnader i mål om handräckning enligtkonsumentkreditlagen (1977:981) m.m.
SFS 1982:909Förordning (1982:909) om avtal mellan Sverige, Danmark, Finland, Island och Norge om handräckning i skatteärenden
SFS 1990:226Lag (1990:226) om handräckning i skatteärenden mellan de nordiska länderna
SFS 1990:314Lag (1990:314) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
SFS 1990:320Förordning (1990:320) om ömsesidig handräckning i skatteärenden
se ävendubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
dubbelbeskattning
betalningsföreläggande
betalningsföreläggande
betalningsförelägganderegister
konsumentkreditlag
betalningsföreläggande
betalningsföreläggande
betalningsföreläggande
lagsökning
handräckningslag
SFS 1981:847Handräckningslag (1981:847)
handräckningsärende
SFS 1973:630Förordning (1973:630) om handläggningen av vissa handräckningsärenden
hantverkare
se ävenmästarbrev
mästarbrev
hantverksutövare
se ävenmästarbrev
Harpsundsnämnden
SFS 2007:1227Förordning (2007:1227) med instruktion för Harpsundsnämnden
SFS 1989:1073Förordning (1989:1073) med instruktion för Harpsundsnämnden
SFS 1999:241Förordning (1999:241) med instruktion för Harpsundsnämnden
hav
se ävenolycka
olycka
haverikommission statens
SFS 1996:282Förordning (1996:282) med instruktion för Statens haverikommission
SFS 2007:860Förordning (2007:860) med instruktion för Statens haverikommission
SFS 1988:1114Förordning (1988:1114) med instruktion för statens haverikommission
SFS 1978:555Förordning (1978:555) med instruktion för statens haverikommission
havet
se ävenrundradiosändning
Havs- och vattenmyndigheten
SFS 2011:619Förordning (2011:619) med instruktion för Havs- och vattenmyndigheten
havsmiljöförordning
SFS 2010:1341Havsmiljöförordning (2010:1341)
havsplaneringsförordning
SFS 2015:400Havsplaneringsförordning (2015:400)
havsrättskonvention
SFS 1996:519Lag (1996:519) om verkställighet av domar och beslut som har meddelats enligt Förenta nationernas havsrättskonvention av den 10 december 1982
helgdag
SFS 1938:107Lag (1938:107) om den 1 majs likställande i vissa hänseenden med allmän helgdag;
SFS 1772:1104Förordning (1772:1104) angående sabbatens firande samt vissa helgdagars flyttning eller indragning
SFS 1989:253Lag (1989:253) om allmänna helgdagar
helikoptertransport
SFS 2017:113Förordning (2017:113) om Försvarsmaktens stöd till polisen med helikoptertransporter
hem
se ävensambo
sambo
hemförsäljningsförordning
SFS 1981:1362Hemförsäljningsförordning (1981:1362)
SFS 2000:275Hemförsäljningsförordning (2000:275)
hemförsäljningslag
SFS 1981:1361Hemförsäljningslag (1981:1361)
hemhjälp
se ävensocial hemhjälp
hemmadotter
SFS 1963:698Cirkulär (1963:698) till socialnämnderna och arbetsförmedlingsorganen angående åtgärder till hjälp för ensamställda hemmadöttrar m.m.
hemman
se ävenDanviks hospital
hemspråksträning
SFS 1977:628Förordning (1977:628) om statsbidrag till hemspråksträning i förskolan
hemutrustning
SFS 2015:847Förordning (2015:847) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2016
SFS 2016:1204Förordning (2016:1204) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2017
SFS 2017:1267Förordning (2017:1267) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2018
hemutrustninglån
SFS 2013:1087Förordning (2013:1087) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2014
hemutrustningslån
SFS 1990:1361Förordning (1990:1361) om lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar
SFS 2005:1035Förordning (2005:1035) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2006
SFS 2006:1409Förordning (2006:1409) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2007
SFS 2008:1281Förordning (2008:1281) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2009
SFS 2009:1518Förordning (2009:1518) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2010
SFS 2010:1996Förordning (2010:1996) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2011
SFS 2014:1444Förordning (2014:1444) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2015
SFS 2011:1232Förordning (2011:1232) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för 2012
SFS 2012:858Förordning (2012:858) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2013
SFS 2007:1305Förordning (2007:1305) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2008
SFS 2004:1061Förordning (2004:1061) om ränta på lån till hemutrustning för flyktingar och vissa andra utlänningar för år 2005
hemvärnsförordning
SFS 1997:146Hemvärnsförordning (1997:146)
hemvärnskungörelse
SFS 1970:304Hemvärnskungörelse (1970:304)
hemvärnsman
SFS 1997:147/Rubriken upphör att gälla U:2018-07-01/ Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnsmän /Rubriken träder i kraft I:2018-07-01/ Förordning (1997:147) om förmåner till hemvärnssoldater
HFC
SFS 1995:555Förordning (1995:555) om HFC
hindersprövning
SFS 2009:265Förordning (2009:265) om försäkran vid hindersprövning
SFS 1987:1015Förordning (1987:1015) om försäkran vid hindersprövning
se ävenvigsel
hingst
se ävensamfälld betesmark
hiss
SFS 1939:783Kungörelse (1939:783) angående anordnande och begagnande samt tillsyn av vissa hissar
SFS 1977:484Lag (1977:484) med bemyndigande att meddela föreskrifter om hissar och andra lyft- eller transportanordningar m.m.
SFS 1999:371Förordning (1999:371) om kontroll av hissar och vissa andra motordrivna anordningar i byggnadsverk
SFS 1993:1598Förordning (1993:1598) om hissar och vissa andra motordrivna anordningar
hissinstallation
SFS 1983:1025Förordning (1983:1025) om statsbidrag för hissinstallationer i bostadshus m.m.
SFS 2004:685Förordning (2004:685) om bidrag för installation av hiss m.m. i flerbostadshus
historiska museer Statens
SFS 2007:1180Förordning (2007:1180) med instruktion för Statens historiska museer
SFS 2014:1079Förordning (2014:1079) med instruktion för Statens historiska museer
SFS 1997:1172Förordning (1997:1172) med instruktion för Statens historiska museer
se ävenriksantikvarieämbetet
Riksantikvarieämbetet
hittegods
SFS 1974:1066Lag (1974:1066) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
SFS 1972:17Kungörelse (1972:17) om behandling av föremål som upphittats inom flygplats eller på luftfartyg, m.m.
SFS 1985:201Förordning (1985:201) om behandling av föremål som har upphittats i spårvägs-, tunnelbane- eller busstrafik
SFS 1938:121Lag (1938:121) om hittegods
SFS 1938:677Kungörelse (1938:677) med vissa föreskrifter rörande polismyndighets befattning med hittegods
SFS 2014:1107Förordning (2014:1107) om Polismyndighetens hantering av hittegods
SFS 2004:1319Förordning (2004:1319) om förfarande med förverkad egendom och hittegods m.m.
se ävenförverkad egendom
HIV
se ävenprovtagning
hiv/aids
se ävensmittsam sjukdom
hivinfektion
SFS 2013:666Förordning (2013:666) om statsbidrag till landsting och vissa kommuner för insatser mot hivinfektion
se ävenprovtagning
HIV-smitta
SFS 1988:1473Lag (1988:1473) om undersökning beträffande vissa smittsamma sjukdomar i brottmål
SFS 1988:1475Förordning (1988:1475) om undersökning beträffande HIV-smitta i brottmål
hiv-smittad
SFS 1993:332Lag (1993:332) om avgiftsfria sjukvårdsförmåner m.m. för vissa hiv-smittade
SFS 1993:735Förordning (1993:735) om avgiftsfria sjukvårds- förmåner m.m. för vissa hivsmittade
Hjälpmedelsinstitutet
SFS 1998:1214Lag (1998:1214) om överlämnande av vissa förvaltningsuppgifter till Hjälpmedelsinstitutet, ideell förening
HomO
SFS 1999:170Förordning (1999:170) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
SFS 2007:1036Förordning (2007:1036) med instruktion för Ombudsmannen mot diskriminering på grund av sexuell läggning (HomO)
homosexuell sambo
SFS 1987:813Lag (1987:813) om homosexuella sambor
hotade personer
se ävenutmätning
hotell- och pensionatrörelse
SFS 1992:202Förordning (1992:202) om avgifter för ärenden enligt lagen (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
SFS 1966:742Lag (1966:742) om hotell- och pensionatrörelse
hotellgäst
se ävenretentionsrätt
hovrätt
SFS 1992:128Förordning (1992:128) om hovrätternas domkretsar
SFS 1976:181Förordning (1976:181) om hovrätternas domkretsar
hovrättsinstruktion
SFS 1979:569Förordning (1979:569) med hovrättsinstruktion
SFS 1996:379Förordning (1996:379) med hovrättsinstruktion
hovrättsting
SFS 1949:501Kungörelse (1949:501) om hovrättsting;
hovslagare
SFS 1993:1486Förordning (1993:1486) om godkännande av hovslagare
humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
SFS 1921:475Kungl. Maj:ts stadgar (1921:475) för kungl. humanistiska vetenskapssamfundet i Lund
humanitär rätt
SFS 2014:812Lag (2014:812) om skydd för kännetecken i den internationella humanitära rätten
hund
SFS 2007:1150Lag (2007:1150) om tillsyn över hundar och katter
SFS 2007:1240Förordning (2007:1240) om tillsyn över hundar
SFS 1943:459Lag (1943:459) om tillsyn över hundar och katter
hundmärkning
SFS 2000:537Lag (2000:537) om märkning och registrering av hundar
SFS 2000:538Förordning (2000:538) om märkning och registrering av hundar
hundskatt
SFS 1923:116Lag (1923:116) om hundskatt
hundskola statens
SFS 1981:159Förordning (1981:159) med instruktion för statens hundskola
SFS 1988:654Förordning (1988:654) med instruktion för statens hundskola
husdjur
SFS 2009:913Tillkännagivande (2009:913) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
SFS 2006:816Förordning (2006:816) om kontroll av husdjur, m.m.
SFS 2006:1035Tillkännagivande (2006:1035) om de EG-bestämmelser som kompletteras av lagen (2006:807) om kontroll av husdjur, m.m.
SFS 1985:342Lag (1985:342) om kontroll av husdjur m. m.
SFS 1985:343Förordning (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.
se ävenslakt
slakt
hushåll utan barn
se ävenbostadsbidrag
hushållning
SFS 1973:15/r1/ Kungl. Maj:ts Cirkulär (1973:15) till samtliga statsmyndigheter om beaktande av riktlinjer för hushållningen med mark och vatten;
se ävennaturresurs
mark- och vattenområde
naturresurs
hushålls- och bostadsuppgift
SFS 1996:434Förordning (1996:434) om provverksamhet avseende hushålls- och bostadsuppgifter
hushållsapparat
se ävenmärkning
hushållsarbete
SFS 2007:346Lag (2007:346) om skattereduktion för hushållsarbete
se ävenskattereduktion
skattereduktion
husligt arbete
se ävenarbetstid
husläkare
SFS 1993:588Lag (1993:588) om husläkare
SFS 1993:594Förordning (1993:594) om behörighet som husläkare
SFS 1993:1665Förordning (1993:1665) om åtgärdstaxa för husläkare
se ävenupphävandeförfattning
hustrutillägg
SFS 1994:309Lag (1994:309) om hustrutillägg i vissa fall då make uppbär folkpension
se ävenförtroendemannamedverkan
bostadstillägg
bostadstillägg
huvudmannaskap
se ävenkollektiv persontrafik
huvudmän
SFS 2017:631Lag (2017:631) om registrering av verkliga huvudmän
SFS 2017:667Förordning (2017:667) om registrering av verkliga huvudmän
Hvitfeldtska stipendieinrättningen
SFS 1918:1080Kungl. Maj:ts instruktion (1918:1080) för kungl. och Hvitfeldtska stipendieinrättningen
hybrid-DNA-teknik
SFS 1979:1174Förordning (1979:1174) om förhandsprövning enligt arbetsmiljölagen (1977:1160) av användning av hybrid-DNA-teknik
hygienisk produkt
se ävenkosmetisk produkt
hypoteksbank
se ävenSveriges allmänna hypoteksbank
hypoteksförening
SFS 1976:225Lag (1976:225) om avdrag vid inkomsttaxeringen för bidrag till hypoteksförening m.m.
hypoteksinstitut
SFS 1970:68Förordning (1970:68) om tillsyn över Svenska skeppshypotekskassan
hyresbestämmelse
SFS 1973:189Lag (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
SFS 1973:198Kungörelse (1973:198) om tillämpning av lagen (1973:189) med särskilda hyresbestämmelser för vissa orter
hyresbostad
se äveninvesteringsstimulans
hyresförhandlingslag
SFS 1978:304Hyresförhandlingslag (1978:304)
hyresförlustgaranti
SFS 1982:1286Förordning (1982:1286) om statlig hyresförlustgaranti
hyresförlustlån
SFS 1976:260Förordning (1976:260) om hyresförlustlån
hyresgaranti
SFS 2007:623Förordning (2007:623) om statligt bidrag för kommunala hyresgarantier
hyreshus
SFS 1987:252Förordning (1987:252) om ändring av vissa räntesatser för beräkning av räntebidrag och räntelån för hyreshus
hyresmål
SFS 1994:831Lag (1994:831) om rättegången i vissa hyresmål i Svea hovrätt
hyresnämnd
SFS 1973:188Lag (1973:188) om arrendenämnder och hyresnämnder
se ävenarrendenämnd
arrendenämnd
arrendenämnd
hyresnämndsinstruktion
SFS 1980:1030Förordning (1980:1030) med hyresnämndsinstruktion
hyresrabatt
SFS 1982:1285Förordning (1982:1285) om statsbidrag till hyresrabatter i bostadshus
hyresreglering
SFS 1974:1080Lag (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
SFS 1974:1081Kungörelse (1974:1081) om anmälan enligt 2 § lagen (1974:1080) om avveckling av hyresregleringen
hyresrätt
SFS 1999:459Lag (1999:459) om ändring av tillstånd att bedriva verksamhet med kooperativ hyresrätt
SFS 2002:93Lag (2002:93) om kooperativ hyresrätt
SFS 2002:106Förordning (2002:106) om kooperativ hyresrätt
se äveninvesteringsbidrag
hyresstopp
se ävenprisstopp
hållbar stadsmiljö
SFS 2015:579Förordning (2015:579) om stöd för att främja hållbara stadsmiljöer
hållbar stadsutveckling
se ävenspetsteknik
hållbara städer
SFS 2008:1407Förordning (2008:1407) om statligt stöd för hållbara städer
hållbarhetskriterier
SFS 2010:598Lag (2010:598) om hållbarhetskriterier för biodrivmedel och flytande biobränslen
häktad
SFS 1976:371Lag (1976:371) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
SFS 1976:376Förordning (1976:376) om behandlingen av häktade och anhållna m.fl.
häktande
SFS 1844:50 s.2Cirkuläret (1844:50 s.2) till överståthållarämbetet samt en del Kungl. Maj:ts befallningshavande i riket angående vissa iakttagelser vid häktande av fransk undersåte uppå franskt fartyg här i riket
häkte
SFS 1958:215Kungörelse (1958:215) med vissa föreskrifter om häkten och polisarrester
häkten
SFS 2014:1108Förordning (2014:1108) om utformningen av häkten och polisarrester
häktesförordning
SFS 2010:2011Häktesförordning (2010:2011)
häkteslag
SFS 2010:611Häkteslag (2010:611)
häktning
SFS 1988:31Förordning (1988:31) om tingsrätternas beredskap för prövning av häktningsfrågor m.m.
hälsa
SFS 2006:1570Lag (2006:1570) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
SFS 2007:156Förordning (2007:156) om skydd mot internationella hot mot människors hälsa
hälso- och miljöfarlig produkt
SFS 1985:840Förordning (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.
hälso- och sjukvård
SFS 1998:531Lag (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
SFS 1998:532Lag (1998:532) om införande av lagen (1998:531) om yrkesverksamhet på hälso- och sjukvårdens område
SFS 1998:1518Förordning (1998:1518) om behörighet till vissa anställningar inom hälso- och sjukvården m.m.
SFS 1996:786Lag (1996:786) om tillsyn över hälso- och sjukvården
SFS 1996:933Förordning (1996:933) om verksamhetschef inom hälso- och sjukvården
SFS 1991:1278Förordning (1991:1278) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
SFS 1960:409Lag (1960:409) om förbud i vissa fall mot verksamhet på hälso- och sjukvårdens område
SFS 1982:771Förordning (1982:771) om behörighet till vissa tjänster inom hälso- och sjukvården och om tillsättning av sådana tjänster
SFS 1982:772Förordning (1982:772) om skyldighet att anmäla vissa allvarliga skador m.m. i hälso- och sjukvården
SFS 1984:542Lag (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.
SFS 1984:545Förordning (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
SFS 1982:777Förordning (1982:777) om rikets indelning i regioner för hälso- och sjukvård som berör flera landstingskommuner
SFS 1991:425Lag (1991:425) om viss uppgiftsskyldighet inom hälso- och sjukvården
SFS 1990:1404Lag (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård
SFS 1994:953Lag (1994:953) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
SFS 1994:954Lag (1994:954) om disciplinpåföljd m.m. på hälso- och sjukvårdens område
SFS 1994:1290Förordning (1994:1290) om åligganden för personal inom hälso- och sjukvården
SFS 2013:407Lag (2013:407) om hälso- och sjukvård till vissa utlänningar som vistas i Sverige utan nödvändiga tillstånd
SFS 2013:711Förordning (2013:711) om ersättningar för vissa vårdkostnader i internationella förhållanden
SFS 2008:344Lag (2008:344) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
SFS 2008:347Förordning (2008:347) om hälso- och sjukvård åt asylsökande m.fl.
SFS 2017:372Lag (2017:372) om stöd vid klagomål mot hälso- och sjukvården
SFS 2017:612Lag (2017:612) om samverkan vid utskrivning från sluten hälso- och sjukvård
SFS 2002:297Lag (2002:297) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
SFS 2002:746Förordning (2002:746) om biobanker i hälso- och sjukvården m.m.
se ävenasylsökande
förtroendenämndsverksamhet
register
djur
djur
statlig styrning
Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
SFS 2011:582Förordning (2011:582) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
SFS 2007:1019Förordning (2007:1019) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
SFS 1996:571Förordning (1996:571) med instruktion för Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
SFS 1980:497Förordning (1980:497) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
SFS 1988:1240Förordning (1988:1240) med instruktion för hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd
hälso- och sjukvårdsförordning
SFS 2017:80Hälso- och sjukvårdsförordning (2017:80)
hälso- och sjukvårdslag
SFS 2017:30Hälso- och sjukvårdslag (2017:30)
SFS 1982:763Hälso- och sjukvårdslag (1982:763)
hälso- och sjukvårdspersonal
SFS 1989:447Förordning (1989:447) om förmåner m.m. till viss hälso- och sjukvårdspersonal vid tjänstgöring inom försvarsmakten
SFS 2006:196Förordning (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal
se äventjänsteplikt
hälsodataregister
SFS 1998:543Lag (1998:543) om hälsodataregister
hälsofarlig missbrukssubstans
SFS 2011:111Lag (2011:111) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
hälsofarlig vara
SFS 1999:42Lag (1999:42) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
SFS 1999:58Förordning (1999:58) om förbud mot vissa hälsofarliga varor
hälsofarliga missbrukssubstanser
SFS 2011:133Förordning (2011:133) om förstörande av vissa hälsofarliga missbrukssubstanser
hälsofrämjande insatser
se ävenromer
hälsoskydd
se ävenmiljöfarlig verksamhet
hälsoskyddsförordning
SFS 1983:616Hälsoskyddsförordning (1983:616)
hälsoskyddslag
SFS 1982:1080Hälsoskyddslag (1982:1080)
hälsoundersökning
SFS 2017:209Lag (2017:209) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
SFS 2017:212Förordning (2017:212) om hälsoundersökning av barn och unga som vårdas utanför det egna hemmet
se ävengenteknik
hälsovård
SFS 1984:281Förordning (1984:281) om statsbidrag till hälsovård för högskolestuderande
hälsovård- och sjukvård
se ävenförtroendenämnd
journalhandling
hälsovårdspersonal
SFS 1980:11Lag (1980:11) om tillsyn över hälso- och sjukvårdspersonalen m.fl.
se äventjänsteplikt
hälsovårdsstadga
se ävenvattenundersökning
hämtningskungörelse
SFS 1942:840Hämtningskungörelse (1942:840)
häradsallmänning
SFS 1952:166Lag (1952:166) om häradsallmänningar
SFS 1952:169Kungörelse (1952:169) om förfarandet vid införlivning av mark med eller avyttring av mark från häradsallmänning eller allmänningsskog i Norrland eller Dalarna
SFS 2012:365Förordning (2012:365) om häradsallmänningar
häradsting
se ävengudstjänst
hästdjur
se äventävling
höghastighetsfartyg
SFS 1998:1355Förordning (1998:1355) om trafik med höghastighetsfartyg
högkostnadsskydd
se ävenläkemedel
högmässa
SFS 1949:531Kungörelse (1949:531) angående alternativ musik för introitus vid högmässa
se ävengudstjänst
högmässogudstjänst
SFS 1942:118Lag (1942:118) om anordnande av högmässogudstjänst såsom barngudstjänst
SFS 1927:28Lag (1927:28) innefattande bestämmelser angående högmässogudstjänsts förrättande å annan plats än i kyrka
högre årskurser
se ävenriksrekryterande spetsutbildning
högskola
SFS 2001:935Förordning (2001:935) om statligt stöd för att främja och bredda rekryteringen till universitet och högskolor
se ävenanmälningsavgift
innovationskontor
förutbildning
särskild utbildning
uppdragsutbildning
regionstyrelserna för högskolan
förutbildning
uppdragsutbildning
studieredovisning
ledamot
högskolan
SFS 2001:1286Lag (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan
Högskolans avskiljandenämnd
SFS 2007:990Förordning (2007:990) med instruktion för Högskolans avskiljandenämnd
högskoleadjunkt
se ävenhögskolelektor
högskoleenhet
SFS 1982:1077Förordning (1982:1077) om ersättning av allmänna medel för skador orsakade av studerande vid statliga högskoleenheter under praktik på icke-statliga arbetsplatser
högskoleförordning
SFS 1977:459Förordning (1977:459) om införande av högskoleförordningen (1977:263)
SFS 1993:100Högskoleförordning (1993:100)
högskoleintroducerande utbildning
SFS 2002:763Förordning (2002:763) om högskoleintroducerande utbildning
högskolelag
SFS 1992:1434Högskolelag (1992:1434)
SFS 1977:218Högskolelag (1977:218)
högskolelektor
SFS 1987:608Förordning (1987:608) om utnyttjande av medel för högskolelektorers och högskoleadjunkters forskning;
högskolestuderande
se ävenstudiedokumentation
hälsovård
högskolestyrelse
SFS 1987:497Förordning (1987:497) om förlängning av förordnanden för ledamöter i högskolestyrelser
högskoleutbildning
SFS 1989:26Förordning (1989:26) om ersättning för statlig högskoleutbildning från landsting
SFS 1985:682Förordning (1985:682) om antagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m. m.;
SFS 1978:748Förordning (1978:748) om landstingskommunal högskoleutbildning på musiklärarlinjen;
SFS 1982:390Förordning (1982:390) om statsbidrag till kommunal högskoleutbildning inom vårdområdet
SFS 1982:391Förordning (1982:391) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering inom viss kommunal högskoleutbildning
SFS 2004:549Förordning (2004:549) om vissa högskoleutbildningar som anordnas med särskilda medel
SFS 1987:915Förordning (1987:915) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
SFS 2007:989Förordning (2007:989) om avskiljande av studenter från högskoleutbildning
SFS 2008:1101Förordning (2008:1101) om högskoleutbildning som kompletterar avslutad utländsk utbildning
se ävenuppdragsutbildning
disciplinär åtgärd
hörselteknisk utrustning
vuxenstudiestöd
Högskoleverket
SFS 1995:945Förordning (1995:945) med instruktion för Högskoleverket
SFS 2003:7Förordning (2003:7) med instruktion för Högskoleverket
Högsta domstolen
SFS 1996:377Förordning (1996:377) med instruktion för Högsta domstolen
SFS 1979:567Förordning (1979:567) med instruktion för Högsta domstolen
högstpris
se ävenoljeprodukt
höjd beredskap
SFS 2006:546Lag (2006:546) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
SFS 2006:639Förordning (2006:639) om utrymning och inkvartering m.m. under höjd beredskap
SFS 2015:1052Förordning (2015:1052) om krisberedskap och bevakningsansvariga myndigheters åtgärder vid höjd beredskap
SFS 2015:1053Förordning (2015:1053) om totalförsvar och höjd beredskap
SFS 2017:870Förordning (2017:870) om länsstyrelsernas krisberedskap och uppgifter vid höjd beredskap
se ävenkrishantering
hörselskadad
se ävenutbildning
tolk
hörselteknisk utrustning
SFS 1982:493Förordning (1982:493) om statsbidrag till hörselteknisk utrustning för kommunal högskoleutbildning