Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2014:1 - SOU 2014:92[Detaljerad lista]
 • SOU 2014:1
 • SOU 2014:2
 • SOU 2014:3
 • SOU 2014:4
 • SOU 2014:5
 • SOU 2014:6
 • SOU 2014:7
 • SOU 2014:8
 • SOU 2014:9
 • SOU 2014:10
 • SOU 2014:11
 • SOU 2014:12
 • SOU 2014:13
 • SOU 2014:14
 • SOU 2014:15
 • SOU 2014:16
 • SOU 2014:17
 • SOU 2014:18
 • SOU 2014:19
 • SOU 2014:20
 • SOU 2014:21
 • SOU 2014:22
 • SOU 2014:23
 • SOU 2014:24
 • SOU 2014:25
 • SOU 2014:26
 • SOU 2014:27
 • SOU 2014:28
 • SOU 2014:29
 • SOU 2014:30
 • SOU 2014:31
 • SOU 2014:32
 • SOU 2014:33
 • SOU 2014:34
 • SOU 2014:35
 • SOU 2014:36
 • SOU 2014:37
 • SOU 2014:38
 • SOU 2014:39
 • SOU 2014:40
 • SOU 2014:41
 • SOU 2014:42
 • SOU 2014:43
 • SOU 2014:44
 • SOU 2014:45
 • SOU 2014:46
 • SOU 2014:47
 • SOU 2014:48
 • SOU 2014:49
 • SOU 2014:50
 • SOU 2014:51
 • SOU 2014:52
 • SOU 2014:53
 • SOU 2014:54
 • SOU 2014:55
 • SOU 2014:56
 • SOU 2014:57
 • SOU 2014:58
 • SOU 2014:59
 • SOU 2014:60
 • SOU 2014:61
 • SOU 2014:62
 • SOU 2014:63
 • SOU 2014:64
 • SOU 2014:65
 • SOU 2014:66
 • SOU 2014:67
 • SOU 2014:68
 • SOU 2014:69
 • SOU 2014:70
 • SOU 2014:71
 • SOU 2014:72
 • SOU 2014:73
 • SOU 2014:74
 • SOU 2014:75
 • SOU 2014:76
 • SOU 2014:77
 • SOU 2014:78
 • SOU 2014:79
 • SOU 2014:80
 • SOU 2014:81
 • SOU 2014:82
 • SOU 2014:83
 • SOU 2014:84
 • SOU 2014:85
 • SOU 2014:86
 • SOU 2014:87
 • SOU 2014:88
 • SOU 2014:89
 • SOU 2014:90
 • SOU 2014:91
 • SOU 2014:92
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2014:1 Vissa bostadsbeskattningsfrågor  
  SOU 2014:2 Framtidens valfrihetssystem – inom socialtjänsten  
  SOU 2014:3 Boende utanför det egna hemmet – placeringsformer för barn och unga  
  SOU 2014:4 Det måste gå att lita på konsumentskyddet  
  SOU 2014:5 Staten får inte abdikera – om kommunalisering  
  SOU 2014:6 Män och jämställdhet  
  SOU 2014:7 Skärpta straff för vapenbrott  
  SOU 2014:8 Översyn av statsskuldspolitiken  
  SOU 2014:9 Förändrad assistansersättning - en översyn av ersättningssystemet  
  SOU 2014:10 Ett steg vidare – nya regler och åtgärder för att främja vidareutnyttjande av handlingar  
  SOU 2014:11 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2014 - Forskningsdebatt, alternativ och beslutsfattande  
  SOU 2014:12 Utvärdera för utveckling - om utvärdering av skolpolitiska reformer  
  SOU 2014:13 En digital agenda i människans tjänst - en ljusnande framtid kan bli vår  
  SOU 2014:14 Effektiv och rättssäker PBL-överprövning  
  SOU 2014:15 Investeringsplanering för försvarsmateriel - En ny planerings-, besluts- och uppföljningsprocess  
  SOU 2014:16 Det ska vara lätt att göra rätt - Åtgärder mot felaktiga utbetalningar inom den arbetsmarknadspolitiska verksamheten  
  SOU 2014:17 Genomförande av Seveso III-direktivet  
  SOU 2014:18 Straffskalorna för allvarliga våldsbrott  
  SOU 2014:19 Yrkeskvalifikationsdirektivet - ett samlat genomförande  
  SOU 2014:20 Läkemedel för särskilda behov  
  SOU 2014:21 Bredband för Sverige in i framtiden  
  SOU 2014:22 Genomförande av EU:s nya redovisningsdirektiv  
  SOU 2014:23 Rätt information på rätt plats i rätt tid  
  SOU 2014:24 Olycksregister och djupstudier på transportområdet  
  SOU 2014:25 Internationella rättsförhållanden rörande arv  
  SOU 2014:26 Tillträde till COTIF 1999  
  SOU 2014:27 Svensk veteranpolitik - Ett ansvar för hela samhället  
  SOU 2014:28 Lönsamt arbete – familjeansvarets fördelning och konsekvenser  
  SOU 2014:29 Assisterad befruktning för ensamstående kvinnor  
  SOU 2014:30 Jämställt arbete? Organisatoriska ramar och villkor i arbetslivet  
  SOU 2014:31 Visselblåsare - Stärkt skydd för arbetstagare som slår larm om allvarliga missförhållanden  
  SOU 2014:32 Jordbruks- och bostadsarrende - några frågor om arrendeavgift och besittningsskydd  
  SOU 2014:33 Från hyresrätt till äganderätt  
  SOU 2014:34 Inte bara jämställdhet - Intersektionella perspektiv på hinder och möjligheter i arbetslivet  
  SOU 2014:35 I vått och torrt - förslag till ändrade vattenrättsliga regler  
  SOU 2014:36 Frågor om följerätt och om museernas kopiering  
  SOU 2014:37 De svenska energimarknaderna – en samhällsekonomisk analys  
  SOU 2014:38 Tillväxt och värdeskapande - Konkurrenskraft i svenskt jordbruk och trädgårdsnäring  
  SOU 2014:39 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt: Bättre juridiska förutsättningar för samverkan och service  
  SOU 2014:40 Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet och stabilitet  
  SOU 2014:41 Nya regler om aktiva åtgärder mot diskriminering  
  SOU 2014:42 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2013  
  SOU 2014:43 Synnerligen grova narkotikabrott  
  SOU 2014:44 F-skuldsanering - en möjlighet till nystart för seriösa företagare  
  SOU 2014:45 Unik kunskap genom registerforskning  
  SOU 2014:46 Marknadsmissbruk II  
  SOU 2014:47 Förbättrad tvistlösning på konsumentområdet - ny EU-lagstiftning och en översyn av det svenska systemet  
  SOU 2014:48 Registerutdrag i arbetslivet  
  SOU 2014:49 Våld i nära relationer - en folkhälsofråga  
  SOU 2014:50 Med miljömålen i fokus – hållbar användning av mark och vatten  
  SOU 2014:51 Nya regler om upphandling  
  SOU 2014:52 Resolution - En ny metod för att hantera banker i kris  
  SOU 2014:53 Material i kontakt med dricksvatten - myndighetsroller och ansvarsfrågor  
  SOU 2014:54 Vildsvin och viltskador – om utfodring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt  
  SOU 2014:55 Inhyrning och företrädesrätt till återanställning  
  SOU 2014:56 Genomförande av Omnibus II-direktivet  
  SOU 2014:57 En ny reglering för tjänstepensionsföretag  
  SOU 2014:58 Privat införsel av alkoholdrycker, Tydligare regler i konsekvens med svensk alkolholpolitik  
  SOU 2014:59 Bostadsförsörjning och riksintressen  
  SOU 2014:60 Tillförlitligare kreditupplysningar – ett förbättrat integritetsskydd vid offentligrättsliga krav  
  SOU 2014:61 Svensk kontanthantering  
  SOU 2014:62 Förbättrat förhandsbeskedsinstitut  
  SOU 2014:63 Organiserad brottslighet - förfälts- och underlåtenhetsansvar, kvalifikationsgrunder m.m.  
  SOU 2014:64 En ny modell för åldersklassificering av film  
  SOU 2014:65 Försvarsmaktens behov av flygtrafiktjänst, Civil och militär samverkan  
  SOU 2014:66 Myndigheter och organisationer under Miljödepartementet – en kartläggning  
  SOU 2014:67 Inbyggd integritet inom Inspektionen för socialförsäkringen  
  SOU 2014:68 Förenklade skatteregler för enskilda näringsidkare och fysiska personer som är delägare i handelsbolag  
  SOU 2014:69 En lag om upphandling av koncessioner  
  SOU 2014:70 Ändrade informationskrav på värdepappersmarknaden  
  SOU 2014:71 Ett jämställt samhälle fritt från våld - Utvärdering av regeringens satsningar 2010–2014  
  SOU 2014:72 Handel med begagnade varor och med skrot - vissa kontrollfrågor  
  SOU 2014:73 Försvarsmakten i samhället – en långsiktigt hållbar militär personalförsörjning och en modern folkförankring av försvaret  
  SOU 2014:74 Jämställdhet i socialförsäkringen?  
  SOU 2014:75 Automatiserade beslut – färre regler ger tydligare reglering  
  SOU 2014:76 Fortsatt utveckling av förvaltningsprocessen och specialisering för skattemål  
  SOU 2014:77 Från analog till digital marksänd radio – En plan från Digitalradiosamordningen  
  SOU 2014:78 Ersättning för s.k. dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård  
  SOU 2014:79 Internationella säkerheter i flygplan m.m. - Kapstadskonventionen och luftfartsprotokollet  
  SOU 2014:80 Ökad medvetenhet men långsam förändring - om kvinnor och män på ledande positioner i svenskt näringsliv  
  SOU 2014:81 Yrke, karriär och lön - kvinnors och mäns olika villkor på den svenska arbetsmarknaden  
  SOU 2014:82 Nya bestämmelser om säkerhetsutredning av olyckor  
  SOU 2014:83 Sanktionsväxling - effektivare sanktioner på exportkontrollområdet  
  SOU 2014:84 Planera för effekt! - Slutbetänkande från Samordningsrådet för smarta elnät  
  SOU 2014:85 Telefonförsäljning av finansiella tjänster och produkter  
  SOU 2014:86 Rättvisans pris  
  SOU 2014:87 Läkemedel för djur, maskinell dos och sällsynta tillstånd – hantering och prissättning  
  SOU 2014:88 Luftförsvarsutredningen 2040 Slutbetänkande  
  SOU 2014:89 Elsäkerhet – en ledningsfråga  
  SOU 2014:90 Bisfenol A - Kartläggning och strategi för minskad exponering  
  SOU 2014:91 Juridiskt kön och medicinsk könskorrigering  
  SOU 2014:92 Viktigt meddelande till allmänheten via mobil telefoni