Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2013:1 - SOU 2013:87[Detaljerad lista]
 • SOU 2013:1
 • SOU 2013:2
 • SOU 2013:3
 • SOU 2013:4
 • SOU 2013:6
 • SOU 2013:7
 • SOU 2013:8
 • SOU 2013:9
 • SOU 2013:10
 • SOU 2013:11
 • SOU 2013:12
 • SOU 2013:13
 • SOU 2013:14
 • SOU 2013:15
 • SOU 2013:16
 • SOU 2013:17
 • SOU 2013:18
 • SOU 2013:19
 • SOU 2013:20
 • SOU 2013:21
 • SOU 2013:22
 • SOU 2013:23
 • SOU 2013:24
 • SOU 2013:25
 • SOU 2013:26
 • SOU 2013:27
 • SOU 2013:28
 • SOU 2013:29
 • SOU 2013:30
 • SOU 2013:31
 • SOU 2013:32
 • SOU 2013:33
 • SOU 2013:34
 • SOU 2013:35
 • SOU 2013:36
 • SOU 2013:37
 • SOU 2013:38
 • SOU 2013:39
 • SOU 2013:40
 • SOU 2013:41
 • SOU 2013:42
 • SOU 2013:43
 • SOU 2013:44
 • SOU 2013:45
 • SOU 2013:46
 • SOU 2013:47
 • SOU 2013:48
 • SOU 2013:49
 • SOU 2013:50
 • SOU 2013:51
 • SOU 2013:52
 • SOU 2013:53
 • SOU 2013:54
 • SOU 2013:55
 • SOU 2013:56
 • SOU 2013:57
 • SOU 2013:58
 • SOU 2013:59
 • SOU 2013:60
 • SOU 2013:61
 • SOU 2013:62
 • SOU 2013:63
 • SOU 2013:64
 • SOU 2013:65
 • SOU 2013:66
 • SOU 2013:67
 • SOU 2013:68
 • SOU 2013:69
 • SOU 2013:70
 • SOU 2013:71
 • SOU 2013:72
 • SOU 2013:73
 • SOU 2013:74
 • SOU 2013:75
 • SOU 2013:76
 • SOU 2013:77
 • SOU 2013:78
 • SOU 2013:79
 • SOU 2013:80
 • SOU 2013:81
 • SOU 2013:82
 • SOU 2013:83
 • SOU 2013:84
 • SOU 2013:85
 • SOU 2013:86
 • SOU 2013:87
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2013:1 Förändrad hantering av importmoms  
  SOU 2013:2 Patientlag - Delbetänkande av Patientmaktsutredningen  
  SOU 2013:3 Trängselskatt - delegation, sanktioner och utländska fordon  
  SOU 2013:4 Tillstånd och medling  
  SOU 2013:6 Att förebygga och hantera finansiella kriser  
  SOU 2013:7 Skärpningar i vapenlagstiftningen  
  SOU 2013:8 Den svenska veteranpolitiken  
  SOU 2013:9 Riksbankens finansiella oberoende och balansräkning  
  SOU 2013:10 Rätta byggfelen snabbt! - med effektivare förelägganden och försäkringar  
  SOU 2013:11 Kunskapsläget på Kärnavfallsområdet 2013 - Slutförvarsansökan under prövning: kompletteringskrav och framtidsalternativ  
  SOU 2013:12 Goda affärer - en strategi för hållbar offentlig upphandling  
  SOU 2013:13 Ungdomar utanför gymnasieskolan - ett förtydligat ansvar för stat och kommun  
  SOU 2013:14 En översyn inom Sevesoområdet - förslag till en förstärkt organisation för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor  
  SOU 2013:15 För framtidens hälsa - en ny läkarutbildning  
  SOU 2013:16 Effektivare konkurrenstillsyn  
  SOU 2013:17 Brottmålsprocessen  
  SOU 2013:18 Regeringsbeslut av ett statsråd - SRÄ  
  SOU 2013:19 Mera glädje för pengarna  
  SOU 2013:20 Kommunal vuxenutbildning på grundläggande nivå - en översyn för ökad individanpassning och effektivitet  
  SOU 2013:21 Internationell straffverkställighet  
  SOU 2013:22 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - samordning och digital samverkan  
  SOU 2013:23 Ersättning vid läkemedelsskador och miljöhänsyn i läkemedelsförmånerna  
  SOU 2013:24 E-röstning och andra valfrågor  
  SOU 2013:25 Åtgärder för ett längre arbetsliv  
  SOU 2013:26 Fri att leka och lära - ett målinriktat arbete för barns ökade säkerhet i förskolan  
  SOU 2013:27 Vissa frågor om gode män och förvaltare  
  SOU 2013:28 Försäkring på transportområdet i krig och kris  
  SOU 2013:29 Det svenska medborgarskapet (sammanfattning på engelska)  
  SOU 2013:30 Det tar tid - om effekter av skolpolitiska reformer  
  SOU 2013:31 En digital agenda i människans tjänst - Sveriges digitala ekosystem, dess aktörer och drivkrafter  
  SOU 2013:32 Budgetramverket - uppfyller det EU:s direktiv?  
  SOU 2013:33 En myndighet för alarmering  
  SOU 2013:34 En effektivare plan- och bygglovsprocess  
  SOU 2013:35 En ny lag om personnamn  
  SOU 2013:36 Disciplinansvar i ett reformerat försvar  
  SOU 2013:37 Begripliga beslut på migrationsområdet  
  SOU 2013:38 Vad bör straffas?  
  SOU 2013:39 Europarådets konvention om it-relaterad brottslighet  
  SOU 2013:40 Att tänka nytt för att göra nytta - om perspektivskiften i offentlig verksamhet  
  SOU 2013:41 Förskolegaranti  
  SOU 2013:42 Tillsyn över polisen  
  SOU 2013:43 Långsiktigt hållbar markanvändning - del 1  
  SOU 2013:44 Ansvarsfull hälso- och sjukvård  
  SOU 2013:45 Rätt information - Kvalitet och patientsäkerhet för vuxna med nedsatt beslutsförmåga  
  SOU 2013:46 Beskattning av mikroproducerad el m.m.  
  SOU 2013:47 Effektivare bredbandsstöd  
  SOU 2013:48 Patentlagen och det enhetliga europeiska patentsystemet  
  SOU 2013:49 Nämndemannauppdraget - breddad rekrytering och kvalificerad medverkan  
  SOU 2013:50 En väg till ökad tillsyn: marknadsföring av och e-handel med alkohol och tobak  
  SOU 2013:51 Skydd för geografisk information  
  SOU 2013:52 Moderniserad studiehjälp  
  SOU 2013:53 Privata utförare - kontroll och insyn  
  SOU 2013:54 Tillgång till läkemedel och sjukvårdsmateriel vid allvarliga händelser och kriser  
  SOU 2013:55 Statens kulturfastigheter - urval och förvaltning för framtiden  
  SOU 2013:56 Friskolorna i samhället  
  SOU 2013:57 Samordnade bullerregler för att underlätta bostadsbyggandet  
  SOU 2013:58 Lättläst  
  SOU 2013:59 Ersättning vid rådighetsinskränkningar  
  SOU 2013:60 Åtgärder för samexistens mellan människa och varg  
  SOU 2013:61 Försvarsfastigheter i framtiden  
  SOU 2013:62 Förbudet mot dubbla förfaranden och andra rättssäkerhetsfrågor i skatteförfarandet  
  SOU 2013:63 Verkställighet av utländska domar och beslut - en ny Bryssel I-förordning m.m.  
  SOU 2013:64 Pensionärers och förtroendevaldas ersättningsrätt i arbetslöshetsförsäkringen  
  SOU 2013:65 Förstärkta kapitaltäckningsregler  
  SOU 2013:66 Översyn av det statliga stödet till dagspressen  
  SOU 2013:67 Flygbuller och bostadsbyggande  
  SOU 2013:68 Synliggöra värdet av ekosystemtjänster - Åtgärder för välfärd genom biologisk mångfald och ekosystemtjänster  
  SOU 2013:69 Ny tid ny prövning - förslag till ändrade vattenrättsliga regler  
  SOU 2013:70 Säker utveckling! - Nationell handlingsplan för säker användning och hantering av nanomaterial  
  SOU 2013:71 Viltmyndigheten - jakt och viltförvaltning i en ny tid  
  SOU 2013:72 Ut ur skuldfällan  
  SOU 2013:73 En utvecklad budgetprocess – ökad tydlighet och struktur  
  SOU 2013:74 Unga som varken arbetar eller studerar – statistik, stöd och samverkan  
  SOU 2013:75 Organisering av framtidens e-förvaltning  
  SOU 2013:76 Svenska för invandrare - valfrihet, flexibilitet och individanpassning  
  SOU 2013:77 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt – IT-standardisering inom socialtjänsten  
  SOU 2013:78 Överskuldsättning i kreditsamhället?  
  SOU 2013:79 Stärkt meddelarskydd för privatanställda i offentligt finansierad verksamhet  
  SOU 2013:80 Ett minskat och förenklat uppgiftslämnande för företagen  
  SOU 2013:81 När vi bryr oss - förslag om samverkan och utbildning för att effektivare förebygga våldsbejakande extremism  
  SOU 2013:82 Begravning – återvinning, nya begravningsmetoder och enhetlig begravningsavgiftssats  
  SOU 2013:83 En enkel till framtiden? Delbetänkande av Utredningen om järnvägens organisation  
  SOU 2013:84 Fossilfrihet på väg  
   Underlagsrapport 10 -Elbil i Norge (pdf 4 MB)
 Underlagsrapport 11 - Effekter av e-handel (pdf 1 MB)
 Underlagsrapport 12 - Fossilfri flygtrafik (pdf 2 MB)
 Underlagsrapport 13 - Parkering (pdf 1 MB)
 Underlagsrapport 14 - Godstrafik på järnväg (pdf 2 MB)
 Underlagsrapport 15 - ElectroFuels (pdf 1 MB)
 Underlagsrapport 16 - LCA för batteri- och bränslecellsfordon (pdf 1 MB)
 Underlagsrapport 17 - Kostnadsutveckling batterier och bränsleceller (pdf 1 MB)
 Underlagsrapport 18 - Dagens och framtidens hållbara biodrivmedel (pdf 3 MB)
 Underlagsrapport 19 - Trafikslagsbyte för godstransporter (pdf 4 MB)
 Underlagsrapport 1 - Nederländerna (pdf 604 kB)
 Underlagsrapport 20 - Klimatkrav på fordon, drivmedel och transporter inom offentlig upphandling (pdf 1 MB)
 Underlagsrapport 21 - Kollektivtrafikens roll för regeringens mål om fossiloberoende fordonsflotta (pdf 1 MB)
 Underlagsrapport 22 - Kvotpliktens framtida utformning (pdf 382 kB)
 Underlagsrapport 23 - Skatt på parkering (pdf 1 MB)
 Underlagsrapport 24 - Stöd till inhemsk produktion av andra generationens biodrivmedel (pdf 270 kB)
 Underlagsrapport 25 - Styrmedel för att minska klimatpåverkan från flyget (pdf 330 kB)
 Underlagsrapport 26 - Arbete, studier och möten på distans, hur påverkas resandet (pdf 3 MB)
 Underlagsrapport 2 - Norge (pdf 356 kB)
 Underlagsrapport 3 - Storbritannien (pdf 346 kB)
 Underlagsrapport 4 - Tyskland (pdf 367 kB)
 Underlagsrapport 5 - Frankrike (pdf 1 MB)
 Underlagsrapport 6 - Danmark (pdf 2 MB)
 Underlagsrapport 7 - Beskattning av förmånsbilar (pdf 6 MB)
 Underlagsrapport 8 - EU ETS och elmarknaden på längre sikt (pdf 2 MB)
 Underlagsrapport 9 - Styrmedel för bilsnål fysisk planering (pdf 1 MB)
  SOU 2013:85 Stärkt straffrättsligt skydd för egendom  
  SOU 2013:86 Luftförsvarsutredningen 2040 Omvärldsbeskrivningar (delbetänkande)  
  SOU 2013:87 Starka tillsammans