Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2012:1 - SOU 2012:95[Detaljerad lista]
 • SOU 2012:1
 • SOU 2012:2
 • SOU 2012:3
 • SOU 2012:4
 • SOU 2012:5
 • SOU 2012:6
 • SOU 2012:7
 • SOU 2012:8
 • SOU 2012:9
 • SOU 2012:10
 • SOU 2012:11
 • SOU 2012:12
 • SOU 2012:13
 • SOU 2012:14
 • SOU 2012:15
 • SOU 2012:16
 • SOU 2012:17
 • SOU 2012:18
 • SOU 2012:19
 • SOU 2012:20
 • SOU 2012:21
 • SOU 2012:22
 • SOU 2012:23
 • SOU 2012:24
 • SOU 2012:25
 • SOU 2012:26
 • SOU 2012:27
 • SOU 2012:28
 • SOU 2012:29
 • SOU 2012:30
 • SOU 2012:31
 • SOU 2012:32
 • SOU 2012:33
 • SOU 2012:34
 • SOU 2012:35
 • SOU 2012:36
 • SOU 2012:37
 • SOU 2012:38
 • SOU 2012:39
 • SOU 2012:40
 • SOU 2012:41
 • SOU 2012:42
 • SOU 2012:43
 • SOU 2012:44
 • SOU 2012:45
 • SOU 2012:46
 • SOU 2012:47
 • SOU 2012:48
 • SOU 2012:49
 • SOU 2012:50
 • SOU 2012:51
 • SOU 2012:52
 • SOU 2012:53
 • SOU 2012:54
 • SOU 2012:55
 • SOU 2012:56
 • SOU 2012:57
 • SOU 2012:58
 • SOU 2012:59
 • SOU 2012:60
 • SOU 2012:61
 • SOU 2012:62
 • SOU 2012:63
 • SOU 2012:64
 • SOU 2012:65
 • SOU 2012:66
 • SOU 2012:67
 • SOU 2012:68
 • SOU 2012:69
 • SOU 2012:70
 • SOU 2012:71
 • SOU 2012:72
 • SOU 2012:73
 • SOU 2012:74
 • SOU 2012:75
 • SOU 2012:76
 • SOU 2012:77
 • SOU 2012:78
 • SOU 2012:79
 • SOU 2012:80
 • SOU 2012:81
 • SOU 2012:82
 • SOU 2012:83
 • SOU 2012:84
 • SOU 2012:85
 • SOU 2012:86
 • SOU 2012:87
 • SOU 2012:88
 • SOU 2012:89
 • SOU 2012:90
 • SOU 2012:91
 • SOU 2012:92
 • SOU 2012:93
 • SOU 2012:94
 • SOU 2012:95
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2012:1 Tre blir två! Två nya myndigheter inom utbildningsområdet  
  SOU 2012:2 Framtidens högkostnadsskydd i vården  
  SOU 2012:3 Skatteincitament för riskkapital  
  SOU 2012:4 Kompletterande regler om personuppgiftsbehandling på det arbetsmarknadspolitiska området  
  SOU 2012:5 Högskolornas föreskrifter  
  SOU 2012:6 Åtgärder mot fusk och felaktigheter med assistansersättning  
  SOU 2012:7 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2012 - långsiktig säkerhet, haverier och global utblick  
  SOU 2012:8 Skadeståndsansvar och försäkringsplikt vid sjötransporter - Atenförordningen och försäkringsdirektivet i svensk rätt  
  SOU 2012:9 Förmån och fälla - nyanländas uttag av föräldrapenning  
  SOU 2012:10 Läsarnas marknad, marknadens läsare - en forskningsantologi  
  SOU 2012:11 Snabbare betalningar  
  SOU 2012:12 Penningtvätt - kriminalisering, förverkande och dispositionsförbud  
  SOU 2012:13 En sammanhållen svensk polis  
  SOU 2012:14 Ekonomisk värde och samhällsnytta - förslag till en ny statlig ägarförvaltning  
  SOU 2012:15 Plan för framtagandet av en strategi för långsiktigt hållbar markanvändning  
  SOU 2012:16 Att angöra en kulturbrygga - till stöd för förnyelse och utveckling inom kulturområdet  
  SOU 2012:17 Psykiatrin och lagen - tvångsvård, straffansvar och samhällsskydd  
  SOU 2012:18 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - den mjuka infrastrukturen på väg  
  SOU 2012:19 Nationella patent på engelska?  
  SOU 2012:20 Kvalitetssäkring av forskning och utveckling vid statliga myndigheter  
  SOU 2012:21 Här finns mer att hämta - it-användningen i småföretag  
  SOU 2012:22 Mål för rovdjuren  
  SOU 2012:23 Mindre våld för pengarna  
  SOU 2012:24 Likvärdig utbildning - riksrekryterande gymnasial utbildning för vissa ungdomar med funktionsnedsättning  
  SOU 2012:25 Enklare för privatpersoner att hyra ut sin bostad med bostadsrätt eller äganderätt  
  SOU 2012:26 En ny brottsskadelag  
  SOU 2012:27 Färdplan för framtiden - en utvecklad flygtrafiktjänst  
  SOU 2012:28 Längre liv, längre arbetsliv. Förutsättningar och hinder för äldre att arbeta längre  
  SOU 2012:29 Sveriges möjligheter att ta emot internationellt stöd vid kriser eller allvarliga händelser i fredstid  
  SOU 2012:30 Vital kommunal demokrati  
  SOU 2012:31 Sänkta trösklar, högt i tak. Arbete, utveckling, trygghet  
  SOU 2012:32 Upphandlingsstödets framtid  
  SOU 2012:33 Gör det enklare!  
  SOU 2012:34 Nya påföljder  
  SOU 2012:35 Stärkt skydd mot tvångsäktenskap och barnäktenskap  
  SOU 2012:36 Registerdata för forskning  
  SOU 2012:37 Kulturmiljöarbete i en ny tid  
  SOU 2012:38 Minska riskerna med farliga ämnen! Strategi för Sveriges arbete för en giftfri miljö  
  SOU 2012:39 Vägar till förbättrad produktivitet och innovationsgrad i anläggningsbranschen  
  SOU 2012:40 Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor - en preliminär delrapport  
  SOU 2012:41 Innovationsstödjande verksamheter vid universitet och högskolor: Kartläggning, analys och förslag till förbättringar  
  SOU 2012:42 Bättre behörighetskontroll - Ändringar i förordningen (2006:196) om register över hälso- och sjukvårdspersonal  
  SOU 2012:43 Konsumenten i centrum  
  SOU 2012:44 Hemliga tvångsmedel mot allvarliga brott  
  SOU 2012:45 Kvinnor och barn i rättens gränsland  
  SOU 2012:46 Dammsäkerhet, Tydliga regler och effektiv tillsyn  
  SOU 2012:47 Harmoniserat inkomstbegrepp - Möjligheter att använda månadsuppgifter i social- och arbetslöshetsförsäkringarna  
  SOU 2012:48 Maritim samverkan  
  SOU 2012:49 Tolkning och översättning vid straffrättsliga förfaranden : genomförande av EU:s tolknings- och översättningsdirektiv  
  SOU 2012:50 Nystartszoner  
  SOU 2012:51 Utvärdering av IPRED-lagstiftningen  
  SOU 2012:52 Bostadstaxering - avveckling eller förenkling  
  SOU 2012:53 AP-fonderna i pensionssystemet - effektivare förvaltning av pensionsreserven  
  SOU 2012:54 Återvinning av fartyg - underlag för ratificering av Hong Kong-konventionen  
  SOU 2012:55 En översyn av tryck- och yttrandefriheten  
  SOU 2012:56 Mot det hållbara samhället - resurseffektiv avfallshantering  
  SOU 2012:57 Tydligare regler om fri rörlighet för EES-medborgare och deras familjemedlemmar  
  SOU 2012:58 Stöd till dagstidningar på samiska och meänkieli  
  SOU 2012:59 Nya villkor för public service  
  SOU 2012:60 Avgifter på väg och elektroniska vägtullsystem  
  SOU 2012:61 Högre ersättning vid mastupplåtelser  
  SOU 2012:62 Uppsägningstvister - En översyn av regelverket kring tvister i samband med uppsägning av arbetstagare  
  SOU 2012:63 Små företag - stora möjligheter med it  
  SOU 2012:64 Förstärkt försäkringstagarskydd  
  SOU 2012:65 Läsandets kultur  
  SOU 2012:66 Skatteincitament för forskning och utveckling  
  SOU 2012:67 Förvaltare av alternativa investeringsfonder  
  SOU 2012:68 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - förstärkt samordning av förvaltningsgemensamma tjänster  
  SOU 2012:69 Med rätt att delta - Nyanlända kvinnor och anhöriginvandrare på arbetsmarknaden  
  SOU 2012:70 Ökad och säkrare cykling - en översyn av regler ur ett cyklingsperspektiv  
  SOU 2012:71 Tomträttsavgäld och friköp  
  SOU 2012:72 Folkbildningens samhällsvärden - en ny modell för statlig utvärdering  
  SOU 2012:73 Undersökningstillstånd och arbetsplaner  
  SOU 2012:74 Främlingsfienden inom oss  
  SOU 2012:75 Pris, tillgång och service - fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden  
  SOU 2012:76 Utbildning för elever i samhällsvård och fjärr- och distansundervisning  
  SOU 2012:77 En tydligare organisation för Säkerhetspolisen  
  SOU 2012:78 En sammanhållen svensk polis - Följdändringar i författningar  
  SOU 2012:79 En databas för övervakning av och tillsyn över finansmarknaderna  
  SOU 2012:80 Utbildningsanställning  
  SOU 2012:81 Statens regionala förvaltning  
  SOU 2012:82 Hyres- och arrendetvister i framtiden  
  SOU 2012:83 Vad är officiell statistik? En översyn av statistiksystemet och SCB  
  SOU 2012:84 Näringsförbud - tillsyn och effektivitet  
  SOU 2012:85 Avlyssning mot grova vapenbrott?  
  SOU 2012:86 Ökat bostadsbyggande och samordnade miljökrav - genom enhetliga och förutsägbara byggregler  
  SOU 2012:87 Ny PBL, på rätt sätt  
  SOU 2012:88 Att hyra, från en rätt för allt färre till en möjlighet för allt fler  
  SOU 2012:89 4 kap. 6 § miljöbalken  
  SOU 2012:90 Överskottsinformation vid direktåtkomst  
  SOU 2012:91 Ett effektivare plangenomförande  
  SOU 2012:92 Arbetshjälpmedel och försäkringsskydd för arbete på lika villkor, lättläst  
  SOU 2012:93 En modernare rättegång II - en uppföljning  
  SOU 2012:94 Proportionalitet i val samt förhandsanmälan av partier och kandidater  
  SOU 2012:95 Spioneri och annan olovlig underrättelseverksamhet