Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2011:1 - SOU 2011:86[Detaljerad lista]
 • SOU 2011:1
 • SOU 2011:2
 • SOU 2011:3
 • SOU 2011:4
 • SOU 2011:5
 • SOU 2011:6
 • SOU 2011:7
 • SOU 2011:8
 • SOU 2011:9
 • SOU 2011:10
 • SOU 2011:11
 • SOU 2011:12
 • SOU 2011:13
 • SOU 2011:14
 • SOU 2011:15
 • SOU 2011:16
 • SOU 2011:17
 • SOU 2011:18
 • SOU 2011:19
 • SOU 2011:20
 • SOU 2011:21
 • SOU 2011:23
 • SOU 2011:24
 • SOU 2011:25
 • SOU 2011:26
 • SOU 2011:27
 • SOU 2011:28
 • SOU 2011:29
 • SOU 2011:30
 • SOU 2011:31
 • SOU 2011:32
 • SOU 2011:33
 • SOU 2011:34
 • SOU 2011:35
 • SOU 2011:36
 • SOU 2011:37
 • SOU 2011:38
 • SOU 2011:39
 • SOU 2011:40
 • SOU 2011:41
 • SOU 2011:42
 • SOU 2011:43
 • SOU 2011:44
 • SOU 2011:45
 • SOU 2011:46
 • SOU 2011:47
 • SOU 2011:48
 • SOU 2011:49
 • SOU 2011:50
 • SOU 2011:51
 • SOU 2011:52
 • SOU 2011:54
 • SOU 2011:55
 • SOU 2011:56
 • SOU 2011:57
 • SOU 2011:58
 • SOU 2011:59
 • SOU 2011:60
 • SOU 2011:61
 • SOU 2011:62
 • SOU 2011:63
 • SOU 2011:64
 • SOU 2011:65
 • SOU 2011:66
 • SOU 2011:67
 • SOU 2011:69
 • SOU 2011:70
 • SOU 2011:71
 • SOU 2011:72
 • SOU 2011:73
 • SOU 2011:74
 • SOU 2011:75
 • SOU 2011:76
 • SOU 2011:77
 • SOU 2011:78
 • SOU 2011:79
 • SOU 2011:80
 • SOU 2011:81
 • SOU 2011:82
 • SOU 2011:83
 • SOU 2011:84
 • SOU 2011:85
 • SOU 2011:86
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2011:1 Svart på vitt - om jämställdhet  
  SOU 2011:2 Välfärdsstaten i arbete - omfördelning och inkomsttrygghet med incitament till arbete  
  SOU 2011:3 Sanktionsavgifter på trygghetsområdet  
  SOU 2011:4 Genomförande av EU:s regelverk om inre vattenvägar i svensk rätt  
  SOU 2011:5 Bemanningsdirektivets genomförande i Sverige  
  SOU 2011:6 Missbruket, Kunskapen, Vården  
  SOU 2011:7 Transporter av frihetsberövade  
  SOU 2011:8 Den framtida gymnasiesärskolan - en likvärdig utbildning för ungdomar med utvecklingsstörning  
  SOU 2011:9 Barnen som samhället svek - åtgärder med anledning av övergrepp och allvarliga försummelser i samhällsvården  
  SOU 2011:10 Antidopning Sverige - En ny väg för arbetet mot dopning  
  SOU 2011:11 Långtidsutredningen 2011, Huvudbetänkande  
  SOU 2011:12 Medfinansiering av transportinfrastruktur  
  SOU 2011:13 Uppföljning av signalspaningslagen  
  SOU 2011:14 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2011 - geologin, barriärerna, alternativen  
  SOU 2011:15 Rehabiliteringsrådets slutbetänkande  
  SOU 2011:16 Allmän skyldighet att hjälpa nödställda?  
  SOU 2011:17 Förvar  
  SOU 2011:18 Strålsäkerhet - gällande rätt i ny form  
  SOU 2011:19 Tid för snabb flexibel inlärning  
  SOU 2011:20 Dataskydd vid europeiskt polisiärt och straffrättsligt samarbete  
  SOU 2011:21 Utrikesförvaltning i världsklass  
  SOU 2011:23 Revision av livsmedelskedjans kontrollmyndigheter  
  SOU 2011:24 Sänkt restaurang- och cateringmoms  
  SOU 2011:25 Utökat polissamarbete i Norden och EU  
  SOU 2011:26 Studiemedel för gränslös kunskap  
  SOU 2011:27 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt  
  SOU 2011:28 Cirkulär migration och utveckling, förslag och framåtblick  
  SOU 2011:29 Samlat, genomtänkt och uthålligt? En utvärdering av regeringens nationella handlingsplan för mänskliga rättigheter 2006-2009  
  SOU 2011:30 Med rätt att välja - flexibel utbildning för elever som tillhör specialskolans målgrupp  
  SOU 2011:31 Staten som fastighetsägare och hyresgäst  
  SOU 2011:32 En ny upphovsrättslag  
  SOU 2011:33 Rapportera, anmäla och avhjälpa missförhållanden - för barns och elevers bästa  
  SOU 2011:34 Etappmål i miljömålssystemet  
  SOU 2011:35 Bättre insatser vid missbruk och beroende  
  SOU 2011:36 Forskning och utveckling samt försvarslogistik - i det reformerade försvaret  
  SOU 2011:37 Rovdjurens bevarandestatus  
  SOU 2011:38 Ett myndighetsgemensamt servicecenter  
  SOU 2011:39 Likvärdiga förutsättningar - Översyn av den kommunala utjämningen  
  SOU 2011:40 Månadsuppgifter - snabbt och enkelt  
  SOU 2011:41 Alkoholservering på särskilda boenden  
  SOU 2011:42 En reformerad domstolslagstiftning  
  SOU 2011:43 Offentlig upphandling från eget företag?! - och vissa andra frågor  
  SOU 2011:44 Fjärrvärme i konkurrens  
  SOU 2011:45 Förundersökning - objektivitet, beslag, dokumentation m.m.  
  SOU 2011:46 Framtida regelverk och ansvarsförhållanden på naturgasmarknaden i Sverige  
  SOU 2011:47 En samlad ekobrottsbekämpning  
  SOU 2011:48 Vård efter behov och på lika villkor - en mänsklig rättighet  
  SOU 2011:49 Medfinansiering av transportinfrastruktur  
  SOU 2011:50 Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2010  
  SOU 2011:51 Fortsatt föräldrar - om ansvar, ekonomi och samarbete för barnets skull  
  SOU 2011:52 Uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen  
  SOU 2011:54 Större ekonomisk trygghet för förtroendevalda  
  SOU 2011:55 Kommunaliserad hemsjukvård  
  SOU 2011:56 Kunskap på djupet - kunskapsunderlag för havsplanering  
  SOU 2011:57 En bättre arbetsmiljö genom effektivare sanktioner  
  SOU 2011:58 Skolans dokument - insyn och sekretess  
  SOU 2011:59 Spara i goda tider - för en stabil kommunal verksamhet  
  SOU 2011:60 Ett nationellt kunskapscentrum för arbetsmiljö - behov och förutsättningar  
  SOU 2011:61 Vanvård i social barnavård - slutrapport  
  SOU 2011:62 Underhållsansvaret för statens renskötselanläggningar  
  SOU 2011:63 Framgångsrik företagshälsovård - möjligheter och metoder  
  SOU 2011:64 Asylsökande ensamkommande barn. En översyn av mottagandet  
  SOU 2011:65 Statens roll i framtidens vård- och omsorgssystem  
  SOU 2011:66 Sveriges internationella engagemang på narkotikaområdet  
  SOU 2011:67 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - vägen till effektivare e-förvaltning  
  SOU 2011:69 Olagligt statsstöd  
  SOU 2011:70 Sänkt moms på vissa tjänster?  
  SOU 2011:71 Utlämning  
  SOU 2011:72 Gymnasial lärlingsutbildning - med fokus på kvalitet!  
  SOU 2011:73 På jakt efter den goda affären - analys och erfarenheter av den offentliga upphandlingen  
  SOU 2011:74 I gränslandet. Social trygghet vid gränsarbete i Norden  
  SOU 2011:75 Ny djurskyddslag  
  SOU 2011:76 Våld och tvång under internationella militära insatser  
  SOU 2011:77 Hjälpmedel - ökad delaktighet och valfrihet  
  SOU 2011:78 Stärkt krisberedskap i det centrala betalningssystemet  
  SOU 2011:79 Kunskapsområdet företagshälsovård. En rapport om utbildning, utveckling och forskning  
  SOU 2011:80 Informationsutbyte vid samarbete mot grov organiserad brottslighet  
  SOU 2011:81 Myndighetschefers villkor  
  SOU 2011:82 Ny lag om åtgärder mot förorening från fartyg  
  SOU 2011:83 En samlad tolktjänst  
  SOU 2011:84 ILO:s konvention om arbete ombord på fiskefartyg  
  SOU 2011:85 Fridskränkningsbrotten och egenmäktighet med barn  
  SOU 2011:86 Bättre miljö - minskade utsläpp