Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2010:1 - SOU 2010:107[Detaljerad lista]
 • SOU 2010:1
 • SOU 2010:2
 • SOU 2010:3
 • SOU 2010:4
 • SOU 2010:5
 • SOU 2010:6
 • SOU 2010:7
 • SOU 2010:8
 • SOU 2010:9
 • SOU 2010:10
 • SOU 2010:11
 • SOU 2010:12
 • SOU 2010:13
 • SOU 2010:14
 • SOU 2010:15
 • SOU 2010:16
 • SOU 2010:17
 • SOU 2010:18
 • SOU 2010:19
 • SOU 2010:20
 • SOU 2010:21
 • SOU 2010:22
 • SOU 2010:23
 • SOU 2010:24
 • SOU 2010:25
 • SOU 2010:26
 • SOU 2010:27
 • SOU 2010:28
 • SOU 2010:29
 • SOU 2010:30
 • SOU 2010:31
 • SOU 2010:32
 • SOU 2010:33
 • SOU 2010:34
 • SOU 2010:35
 • SOU 2010:36
 • SOU 2010:37
 • SOU 2010:38
 • SOU 2010:39
 • SOU 2010:40
 • SOU 2010:41
 • SOU 2010:42
 • SOU 2010:43
 • SOU 2010:44
 • SOU 2010:45
 • SOU 2010:46
 • SOU 2010:47
 • SOU 2010:48
 • SOU 2010:49
 • SOU 2010:50
 • SOU 2010:51
 • SOU 2010:52
 • SOU 2010:53
 • SOU 2010:54
 • SOU 2010:55
 • SOU 2010:56
 • SOU 2010:57
 • SOU 2010:58
 • SOU 2010:59
 • SOU 2010:60
 • SOU 2010:61
 • SOU 2010:62
 • SOU 2010:63
 • SOU 2010:64
 • SOU 2010:65
 • SOU 2010:66
 • SOU 2010:67
 • SOU 2010:68
 • SOU 2010:69
 • SOU 2010:70
 • SOU 2010:71
 • SOU 2010:72
 • SOU 2010:73
 • SOU 2010:74
 • SOU 2010:75
 • SOU 2010:76
 • SOU 2010:77
 • SOU 2010:78
 • SOU 2010:79
 • SOU 2010:80
 • SOU 2010:81
 • SOU 2010:82
 • SOU 2010:83
 • SOU 2010:84
 • SOU 2010:85
 • SOU 2010:86
 • SOU 2010:87
 • SOU 2010:88
 • SOU 2010:89
 • SOU 2010:90
 • SOU 2010:91
 • SOU 2010:92
 • SOU 2010:93
 • SOU 2010:94
 • SOU 2010:95
 • SOU 2010:96
 • SOU 2010:97
 • SOU 2010:98
 • SOU 2010:99
 • SOU 2010:100
 • SOU 2010:101
 • SOU 2010:102
 • SOU 2010:103
 • SOU 2010:104
 • SOU 2010:105
 • SOU 2010:106
 • SOU 2010:107
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2010:1 Lätt att göra rätt - om förmedling av brottsskadestånd  
  SOU 2010:2 Ett samlat insolvensförfarande - förslag till ny lag  
  SOU 2010:3 Utredningen för ombildning av Lantmäteriers verksamhet  
  SOU 2010:4 Allmänna handlingar i elektronisk form - offentlighet och integritet  
  SOU 2010:5 Skolgång för alla barn  
  SOU 2010:6 Kunskapslägesrapport på kärnavfallsområdet 2010 - utmaningar för slutförvarsprogrammet  
  SOU 2010:7 Aktiva åtgärder för att främja lika rättigheter och möjligheter - ett systematiskt målinriktat arbete på tre samhällsområden  
  SOU 2010:8 En myndighet för havs- och vattenmiljö  
  SOU 2010:9 Den framtida organisationen för vissa fiskefrågor  
  SOU 2010:10 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i historia  
  SOU 2010:11 Spela samman - En ny modell för statens stöd till regional kulturverksamhet  
  SOU 2010:12 I samspel med musiklivet - en ny nationell plattform för musiken  
  SOU 2010:13 Upphandling på försvars- och säkerhetsområdet  
  SOU 2010:14 Partsinsyn enligt rättegångsbalken  
  SOU 2010:15 Kriminella grupperingar - motverka rekrytering och underlätta avhopp  
  SOU 2010:16 Sverige för nyanlända - Värden, välfärdsstat, vardagsliv  
  SOU 2010:17 Prissatt vatten?  
  SOU 2010:18 En reformerad budgetlag  
  SOU 2010:19 Lärling - en bro mellan skola och arbetsliv  
  SOU 2010:20 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt - från strategi till handling för e-förvaltning  
  SOU 2010:21 Bättre marknad för tjänstehundar  
  SOU 2010:22 Krigets lagar  
  SOU 2010:23 Tredje sjösäkerhetspaketet  
  SOU 2010:24 Avtalad upphovsrätt  
  SOU 2010:25 Översyn av verksamhet och organisation på informationssäkerhetsområdet  
  SOU 2010:26 Flyttningsbidrag och unionsrätten  
  SOU 2010:27 Gemensamt ansvar och gränsöverstigande samarbete inom transportforskningen  
  SOU 2010:28 Vändpunkt Sverige - ett ökat intresse för matematik, naturvetenskap, teknik och IKT  
  SOU 2010:29 En ny förvaltningslag  
  SOU 2010:30 Tredje inre marknadspaketet för el och naturgas  
  SOU 2010:31 Första hjälpen i psykisk hälsa  
  SOU 2010:32 Utrikesförvaltning i världsklass - En mer flexibel utrikesrepresentation  
  SOU 2010:33 Kvinnor, män och jämställdhet i läromedel i samhällskunskap  
  SOU 2010:34 På väg mot en ny roll - överväganden och förslag om Riksutställningar  
  SOU 2010:35 Kunskap som befrielse? En metaanalys av svensk forskning om jämställdhet och skola 1969-2009  
  SOU 2010:36 Svensk forskning om jämställdhet och skola - En bibliografi  
  SOU 2010:37 Sverige för nyanlända utanför flyktingmottagandet  
  SOU 2010:38 Mutbrott  
  SOU 2010:39 Ny ordning för nationella vaccinationsprogram  
  SOU 2010:40 Cirkulär migration och utveckling  
  SOU 2010:41 Kompensationstillägg - om ersättning vid försenade utbetalningar  
  SOU 2010:42 Med fiskevård i fokus - en ny fiskevårdslag  
  SOU 2010:43 Förundersökningsbegränsning  
  SOU 2010:44 Mål och medel - särskilda åtgärder för vissa måltyper i domstol  
  SOU 2010:45 Händelseanalyser vid självmord inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten  
  SOU 2010:46 Utländsk näringsverksamhet i Sverige  
  SOU 2010:47 Alkoholkonsumtion, alkoholproblem och sjukfrånvaro - vilka är sambanden?  
  SOU 2010:48 Multipla hälsoproblem bland personer över 60 år. Rapport från Sociala rådet  
  SOU 2010:49 Förbud mot köp av sexuell tjänst. En utvärdering 1999-2008  
  SOU 2010:50 Försvarsmaktens helikopterresurser  
  SOU 2010:51 Könsskillnader i skolprestationer - idéer om orsaker  
  SOU 2010:52 Biologiska faktorer och könsskillnader i skolresultat  
  SOU 2010:53 Pojkar och skolan: Ett bakgrundsdokument om "pojkkrisen"  
  SOU 2010:54 Förbättrad återbetalning av studieskulder  
  SOU 2010:55 Romers rätt - en strategi för romer i Sverige  
  SOU 2010:56 Innovationsupphandling  
  SOU 2010:57 Effektivare planering av vägar och järnvägar  
  SOU 2010:58 Rehabiliteringsrådets delbetänkande  
  SOU 2010:59 Underhållsskyldighet i internationella situationer - Underhållsförordningen, 2007 års Haagkonvention och 2007 års Haagprotokoll  
  SOU 2010:60 Ett utvidgat skydd mot åldersdiskriminering  
  SOU 2010:61 Driftskompatibilitet och enheter som ansvarar för underhåll inom EU:s järnvägssystem  
  SOU 2010:62 Så enkelt som möjligt för så många som möjligt. Under konstruktion - framtidens e-förvaltning  
  SOU 2010:63 EU:s direktiv om sanktioner mot arbetsgivare  
  SOU 2010:64 Se de tidiga tecknen - forskare reflekterar över sju berättelser från förskola och skola  
  SOU 2010:65 Kompetens och ansvar. Betänkande av 2009 års Behörighetsutredning  
  SOU 2010:66 Barns perspektiv på jämställdhet i skola - en kunskapsöversikt  
  SOU 2010:67 I rättan tid? Om ålder och skolstart  
  SOU 2010:68 Ny yttrandefrihetsgrundlag? Yttrandefrihetskommittén presenterar tre modeller  
  SOU 2010:69 Förbättrad vinterberedskap inom järnvägen  
  SOU 2010:70 Ny struktur för skydd av mänskliga rättigheter  
  SOU 2010:71 Sexualbrottslagstiftningen - utvärderingen och reformförslag  
  SOU 2010:72 Folkrätt i väpnad konflikt  
  SOU 2010:73 Svensk sjöfarts konkurrensförutsättningar  
  SOU 2010:74 Mer innovation ur transportforskning  
  SOU 2010:75 Gymnasial lärlingsutbildning - utbildning för jobb  
  SOU 2010:76 Transportstyrelsens databaser på vägtrafikområdet - integritet och effektivitet  
  SOU 2010:77 Sammanläggningar av landsting - övergångsstyre och utjämning  
  SOU 2010:78 Fondverksamhet över gränserna - Genomförande av UCITS IV-direktivet  
  SOU 2010:79 Pojkars och flickors psykiska hälsa i skolan: en kunskapsöversikt  
  SOU 2010:80 Skolan och ungdomars psykosociala hälsa  
  SOU 2010:81 En ny biobankslag  
  SOU 2010:82 Trafikverket ICT  
  SOU 2010:83 Att bli medveten och förändra sitt förhållningssätt - Jämställdhetsarbete i skolan  
  SOU 2010:84 Hedersrelaterad problematik i skolan - en kunskaps- och forskningsöversikt  
  SOU 2010:85 Vem arbetar efter 65 års ålder?  
  SOU 2010:86 Personalförsörjningen i ett reformerat försvar  
  SOU 2010:87 Skadestånd och Europakonventionen  
  SOU 2010:88 Vägen till arbete - Arbetsmarknadspolitik, utbildning och arbetsmarknadsintegration  
  SOU 2010:89 Finns det samband mellan samsjuklighet och sjukfrånvaro?  
  SOU 2010:90 En ny lag om ekonomiska föreningar  
  SOU 2010:91 Planering på djupet - fysisk planering av havet  
  SOU 2010:92 En effektivare förvaltning av statens fastigheter  
  SOU 2010:93 Att skapa arbeten - löner, anställningsskydd och konkurrens  
  SOU 2010:94 Gotland - användningen av beteckningarna regionfullmäktige och regionstyrelse  
  SOU 2010:95 Se, tolka och agera - om rätten till en likvärdig utbildning  
  SOU 2010:96 Riktiga betyg är bättre än höga betyg - Förslag till omprövning av betyg  
  SOU 2010:97 Resultatuppföljning, läskvalitet och skolutveckling - tre bidrag till diskussionen om jämställdhet i skolan  
  SOU 2010:98 Gårdsförsäljning  
  SOU 2010:99 Flickor, pojkar, individer - om betydelsen av jämställdhet för kunskap och utveckling i skolan  
  SOU 2010:100 Ansvar för järnvägssäkerheten - Kan en annan fördelning gynna en marknadsdriven utveckling?  
  SOU 2010:101 Handlingsplan för att utveckla strategier i miljömålssystemet  
  SOU 2010:102 Massuppsägningar, arbetslöshet och sjuklighet  
  SOU 2010:103 Särskilda spaningsmetoder  
  SOU 2010:104 E-legitimationsnämnden och Svensk e-legitimation  
  SOU 2010:105 Ålderspension för invandrare  
  SOU 2010:106 Folkhälsa - Djurhälsa, Ny ansvarsfördelning mellan stat och näring  
  SOU 2010:107 Läkares sjukskrivningspraxis - En systematisk litteraturöversikt