Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2009:1 - SOU 2009:100[Detaljerad lista]
 • SOU 2009:1
 • SOU 2009:2
 • SOU 2009:3
 • SOU 2009:4
 • SOU 2009:5
 • SOU 2009:6
 • SOU 2009:7
 • SOU 2009:8
 • SOU 2009:9
 • SOU 2009:10
 • SOU 2009:11
 • SOU 2009:12
 • SOU 2009:13
 • SOU 2009:14
 • SOU 2009:15
 • SOU 2009:16
 • SOU 2009:17
 • SOU 2009:18
 • SOU 2009:19
 • SOU 2009:20
 • SOU 2009:21
 • SOU 2009:22
 • SOU 2009:23
 • SOU 2009:24
 • SOU 2009:25
 • SOU 2009:26
 • SOU 2009:27
 • SOU 2009:28
 • SOU 2009:29
 • SOU 2009:30
 • SOU 2009:31
 • SOU 2009:32
 • SOU 2009:33
 • SOU 2009:34
 • SOU 2009:35
 • SOU 2009:36
 • SOU 2009:37
 • SOU 2009:38
 • SOU 2009:39
 • SOU 2009:40
 • SOU 2009:41
 • SOU 2009:42
 • SOU 2009:43
 • SOU 2009:44
 • SOU 2009:45
 • SOU 2009:46
 • SOU 2009:47
 • SOU 2009:48
 • SOU 2009:49
 • SOU 2009:50
 • SOU 2009:51
 • SOU 2009:52
 • SOU 2009:53
 • SOU 2009:54
 • SOU 2009:55
 • SOU 2009:56
 • SOU 2009:57
 • SOU 2009:58
 • SOU 2009:59
 • SOU 2009:60
 • SOU 2009:61
 • SOU 2009:62
 • SOU 2009:63
 • SOU 2009:64
 • SOU 2009:65
 • SOU 2009:66
 • SOU 2009:67
 • SOU 2009:68
 • SOU 2009:69
 • SOU 2009:70
 • SOU 2009:71
 • SOU 2009:72
 • SOU 2009:73
 • SOU 2009:74
 • SOU 2009:75
 • SOU 2009:76
 • SOU 2009:77
 • SOU 2009:78
 • SOU 2009:79
 • SOU 2009:80
 • SOU 2009:81
 • SOU 2009:82
 • SOU 2009:83
 • SOU 2009:84
 • SOU 2009:85
 • SOU 2009:86
 • SOU 2009:87
 • SOU 2009:88
 • SOU 2009:89
 • SOU 2009:90
 • SOU 2009:91
 • SOU 2009:92
 • SOU 2009:93
 • SOU 2009:94
 • SOU 2009:95
 • SOU 2009:96
 • SOU 2009:97
 • SOU 2009:98
 • SOU 2009:99
 • SOU 2009:100
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2009:1 En mer rättssäker inhämtning av elektronisk kommunikation i brottsbekämpningen  
  SOU 2009:2 Nya nät för förnybar el  
  SOU 2009:3 Ransonering och prisreglering i krig och fred  
  SOU 2009:4 Sekretess vid anställning  
  SOU 2009:5 Säkerhetskopiors rättsliga status  
  SOU 2009:6 Återkrav inom välfärdssystemen - förslag till lagstiftning  
  SOU 2009:7 Den svenska administrationen av jordbruksstöd  
  SOU 2009:8 Trygg med vad du äter - nya myndigheter för säkra livsmedel och hållbar produktion  
  SOU 2009:9 Säkerhetskontroller vid fullmäktige- och nämndsammanträden  
  SOU 2009:10 Miljöprocessen  
  SOU 2009:11 En nationell cancerstrategi för framtiden  
  SOU 2009:12 Skatt i retur  
  SOU 2009:13 Effektiviteten i Kriminalvårdens lokalförsörjning  
  SOU 2009:14 Grundlagsskydd för digital bio och andra yttrandefrihetsrättsliga frågor  
  SOU 2009:15 Kraftsamling! - museisamverkan ger resultat  
  SOU 2009:16 Kulturutredningens betänkande, sammanfattning på lättläst svenska  
  SOU 2009:17 Kommunal kompetenskatalog - en problemorientering  
  SOU 2009:18 Två rapporter till Grundlagsutredningen  
  SOU 2009:19 Aktiv väntan - asylsökande i Sverige  
  SOU 2009:20 Mer järnväg för pengarna  
  SOU 2009:21 Redovisning av kommunal medfinansiering  
  SOU 2009:22 En ny alkohollag  
  SOU 2009:23 Olovlig tobaksförsäljning  
  SOU 2009:24 De statliga beställarfunktionerna och anläggningsmarknaden  
  SOU 2009:25 Samordnad kommunstatistik för styrning och uppföljning  
  SOU 2009:26 Det växande vattenbrukslandet  
  SOU 2009:27 Ta klass  
  SOU 2009:28 Stärkt stöd för studier - tryggt, enkelt och flexibelt  
  SOU 2009:29 Fritid på egna villkor  
  SOU 2009:30 Skog utan gräns?  
  SOU 2009:31 Effektiva transporter och samhällsbyggande - en ny struktur för sjö, luft, väg och järnväg  
  SOU 2009:32 Socialtjänsten. Integritet - Effektivitet  
  SOU 2009:33 Skatterabatt på aktieförvärv och vinstutdelningar  
  SOU 2009:34 Förenklingar i aktiebolagslagen m.m.  
  SOU 2009:35 Moderna hyreslagar  
  SOU 2009:36 Främja, Skydda, Övervaka - FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning  
  SOU 2009:37 Enklare beslutsfattande i ekonomiska föreningar  
  SOU 2009:38 Ingen får vara Svarte Petter. Tydligare ansvarsfördelning inom socialtjänsten  
  SOU 2009:39 En ny kollektivtrafiklag  
  SOU 2009:40 En ny modell för arbetsmiljötillsyn  
  SOU 2009:41 Bättre och snabbare insättningsgaranti  
  SOU 2009:42 Vattenverksamhet  
  SOU 2009:43 Klinisk forskning - Ett lyft för sjukvården  
  SOU 2009:44 Integritetsskydd i arbetslivet  
  SOU 2009:45 Områden av riksintresse och Miljökonsekvensbeskrivningar  
  SOU 2009:46 Försenad årsredovisning och bokföringsbrott, m.m.  
  SOU 2009:47 God arbetsmiljö - en framgångsfaktor?  
  SOU 2009:48 Koncessioner för el- och gasnät  
  SOU 2009:49 Bättre samverkan. Några frågor kring samspelet mellan sjukvård och socialförsäkring  
  SOU 2009:50 Nytt pensionssystem för den statsunderstödda scenkonsten  
  SOU 2009:51 Avskaffande av filmcensuren för vuxna, men förstärkt skydd för barn och unga mot skadlig mediepåverkan  
  SOU 2009:52 Staten och imamerna - Religion, integration, autonomi  
  SOU 2009:53 Fiskevård i enskilt vatten - en översyn av lagen om fiskevårdsområden  
  SOU 2009:54 Uthållig älgförvaltning i samverkan  
  SOU 2009:55 Ett effektivare smittskydd  
  SOU 2009:56 Den nya migrationsprocessen  
  SOU 2009:57 Myndighet för hållbart samhällsbyggande - en granskning av Boverket  
  SOU 2009:58 Skatteförfarandet  
  SOU 2009:59 Skatteincitament för gåvor till forskning och ideell verksamhet  
  SOU 2009:60 Återvändandedirektivet och svensk rätt  
  SOU 2009:61 Modernare adoptionsregler  
  SOU 2009:62 Skatt på fluorerade växthusgaser  
  SOU 2009:63 Totalförsvarsplikt och frivillighet  
  SOU 2009:64 Flickor och pojkar i skolan - hur jämställt är det?  
  SOU 2009:65 Moderniserade skatteregler för ideell sektor  
  SOU 2009:66 Signalspaning för polisiära behov  
  SOU 2009:67 Försvarsmaktens helikopter 4 - frågan om vidmakthållande eller avveckling  
  SOU 2009:68 Lag om stöd och skydd för barn och unga  
  SOU 2009:69 En ny ransonerings- och prisregleringslag  
  SOU 2009:70 Utvärdering av buggning och preventiva tvångsmedel  
  SOU 2009:71 EU, Sverige och den inre marknaden - En översyn av horisontella bestämmelser  
  SOU 2009:72 Insyn och integritet i brottsbekämpningen - några frågor  
  SOU 2009:73 Vägval för filmen  
  SOU 2009:74 Höghastighetsbanor - ett samhällsbygge för stärkt utveckling och konkurrenskraft  
  SOU 2009:75 Folkbokföringen  
  SOU 2009:76 Svenskt rättsväsende i internationella uppdrag, m.m.  
  SOU 2009:77 EU:s Viseringskodex  
  SOU 2009:78 Ökad säkerhet i domstol  
  SOU 2009:79 Några begravningsfrågor  
  SOU 2009:80 Kriminalvården - ledning och styrning  
  SOU 2009:81 Lag om resenärers rättigheter i lokal och regional kollektivtrafik  
  SOU 2009:82 En ny postlag  
  SOU 2009:83 Miljömålen i nya perspektiv  
  SOU 2009:84 Regler för etablering av vårdgivare. Förslag för att öka mångfald och integration i specialiserad öppenvård  
  SOU 2009:85 Gymnasial lärlingsutbildning - hur blev det? Erfarenheter från första försöksåret  
  SOU 2009:86 Strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning  
  SOU 2009:87 En ny kameraövervakningslag  
  SOU 2009:88 Kärnkraft - nya reaktorer och ökat skadeståndsansvar  
  SOU 2009:89 Gränslandet mellan sjukdom och arbete. Arbetförmåga/Medicinska förutsättningar/Försörjningsförmåga  
  SOU 2009:90 Tredje sjösäkerhetspaketet  
  SOU 2009:91 Fingeravtryck i uppehållstillstånd  
  SOU 2009:92 Se medborgarna - för bättre offentlig service  
  SOU 2009:93 Inkluderande arbetsliv  
  SOU 2009:94 Att nå ut och nå ända fram  
  SOU 2009:95 Sjöarbetskonventionen - om Sveriges anslutning  
  SOU 2009:96 En utvidgad trafikförsäkring  
  SOU 2009:97 Marknadsorienterade styrmedel på arbetsmiljöområdet  
  SOU 2009:98 Resningsförfarandet i brottmål - återupptagande av förundersökning och rätt till biträde  
  SOU 2009:99 Vanvård i social barnavård under 1900-talet  
  SOU 2009:100 Samgåendet mellan Posten AB och Post Danmark A/S - en analys