Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2008:1 - SOU 2008:131[Detaljerad lista]
 • SOU 2008:1
 • SOU 2008:2
 • SOU 2008:3
 • SOU 2008:4
 • SOU 2008:5
 • SOU 2008:6
 • SOU 2008:7
 • SOU 2008:8
 • SOU 2008:9
 • SOU 2008:10
 • SOU 2008:11
 • SOU 2008:12
 • SOU 2008:13
 • SOU 2008:14
 • SOU 2008:15
 • SOU 2008:16
 • SOU 2008:17
 • SOU 2008:18
 • SOU 2008:19
 • SOU 2008:20
 • SOU 2008:21
 • SOU 2008:22
 • SOU 2008:23
 • SOU 2008:24
 • SOU 2008:25
 • SOU 2008:26
 • SOU 2008:27
 • SOU 2008:28
 • SOU 2008:29
 • SOU 2008:30
 • SOU 2008:31
 • SOU 2008:32
 • SOU 2008:33
 • SOU 2008:34
 • SOU 2008:35
 • SOU 2008:36
 • SOU 2008:37
 • SOU 2008:38
 • SOU 2008:39
 • SOU 2008:40
 • SOU 2008:41
 • SOU 2008:42
 • SOU 2008:43
 • SOU 2008:44
 • SOU 2008:45
 • SOU 2008:46
 • SOU 2008:47
 • SOU 2008:48
 • SOU 2008:49
 • SOU 2008:50
 • SOU 2008:51
 • SOU 2008:52
 • SOU 2008:53
 • SOU 2008:54
 • SOU 2008:55
 • SOU 2008:56
 • SOU 2008:57
 • SOU 2008:58
 • SOU 2008:59
 • SOU 2008:60
 • SOU 2008:61
 • SOU 2008:62
 • SOU 2008:63
 • SOU 2008:64
 • SOU 2008:65
 • SOU 2008:66
 • SOU 2008:67
 • SOU 2008:68
 • SOU 2008:69
 • SOU 2008:70
 • SOU 2008:71
 • SOU 2008:72
 • SOU 2008:73
 • SOU 2008:74
 • SOU 2008:75
 • SOU 2008:76
 • SOU 2008:77
 • SOU 2008:78
 • SOU 2008:79
 • SOU 2008:80
 • SOU 2008:81
 • SOU 2008:82
 • SOU 2008:83
 • SOU 2008:84
 • SOU 2008:85
 • SOU 2008:86
 • SOU 2008:87
 • SOU 2008:88
 • SOU 2008:89
 • SOU 2008:90
 • SOU 2008:91
 • SOU 2008:92
 • SOU 2008:93
 • SOU 2008:94
 • SOU 2008:95
 • SOU 2008:96
 • SOU 2008:97
 • SOU 2008:98
 • SOU 2008:99
 • SOU 2008:100
 • SOU 2008:101
 • SOU 2008:102
 • SOU 2008:103
 • SOU 2008:104
 • SOU 2008:105
 • SOU 2008:106
 • SOU 2008:107
 • SOU 2008:108
 • SOU 2008:109
 • SOU 2008:110
 • SOU 2008:111
 • SOU 2008:112
 • SOU 2008:113
 • SOU 2008:114
 • SOU 2008:115
 • SOU 2008:117
 • SOU 2008:118
 • SOU 2008:119
 • SOU 2008:120
 • SOU 2008:121
 • SOU 2008:122
 • SOU 2008:123
 • SOU 2008:124
 • SOU 2008:125
 • SOU 2008:126
 • SOU 2008:127
 • SOU 2008:128
 • SOU 2008:129
 • SOU 2008:130
 • SOU 2008:131
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2008:1 Barlastvattenkonventionen - om Sveriges anslutning  
  SOU 2008:2 Immunitet för stater och deras egendom  
  SOU 2008:3 Skyddet för den personliga integriteten - Bedömningar och förslag  
  SOU 2008:4 Omreglering av apoteksmarknaden  
  SOU 2008:5 Könsdiskriminerande reklam - kränkande utformning av kommersiella meddelanden  
  SOU 2008:6 Fastighetsmäklaren och konsumenten  
  SOU 2008:7 Världsklass! - Åtgärdsplan för den kliniska forskningen  
  SOU 2008:8 Bidrag på lika villkor  
  SOU 2008:9 Transportinspektionen - En myndighet för all trafik  
  SOU 2008:10 21+1->2 En ny myndighet för tillsyn och effektivitetsgranskning av socialförsäkringen  
  SOU 2008:11 Frihet för studenter - om hur kår- och nationsobligatoriet kan avskaffas  
  SOU 2008:12 Finansiella sektorn bär frukt - Analys av den finansiella sektorn ur ett svenskt perspektiv  
  SOU 2008:13 Bättre kontakt via nätet - om anslutning av förnybar elproduktion  
  SOU 2008:14 Timmar, kapital och teknologi - vad betyder mest?  
  SOU 2008:15 LOV att välja - Lag Om Valfrihetssystem  
  SOU 2008:16 Förtursförklaring i domstol  
  SOU 2008:17 Frivux - Valfrihet i vuxenutbildningen  
  SOU 2008:18 Evidensbaserad praktik inom socialtjänsten - till nytta för brukaren  
  SOU 2008:19 Att slutförvara långlivat farligt avfall i undermarksdeponi i berg  
  SOU 2008:20 Patentskydd för biotekniska uppfinningar  
  SOU 2008:21 Permanent förändring - Globalisering, strukturomvandling och sysselsättningsdynamik  
  SOU 2008:22 Ett stabsstöd i tiden  
  SOU 2008:23 Konsulär katastrofinsats  
  SOU 2008:24 Svensk klimatpolitik  
  SOU 2008:25 Ett energieffektivare Sverige  
  SOU 2008:26 Värna språken - förslag till språklag  
  SOU 2008:27 Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola  
  SOU 2008:28 Apoteksdatalagen  
  SOU 2008:29 Yrkeshögskolan - För yrkeskunnande i förändring  
  SOU 2008:30 Forskningsfinansiering - kvalitet och relevans  
  SOU 2008:31 Miljödomstolarna - domkretsar - lokalisering - handläggningsregler  
  SOU 2008:32 Avskaffande av revisionsplikten för små företag  
  SOU 2008:33 Detaljhandel med vissa receptfria läkemedel  
  SOU 2008:34 Lättare att samverka - förslag om förändringar i samtjänstlagen  
  SOU 2008:35 Digital-tv-kommissionens slutrapport, på engelska  
  SOU 2008:36 Svenska Spels nätpoker - en utvärdering  
  SOU 2008:37 Vårdval i Sverige  
  SOU 2008:38 EU, allmännyttan och hyrorna  
  SOU 2008:39 Framtidens polisutbildning  
  SOU 2008:40 Bredband till hela landet  
  SOU 2008:41 Människohandel och barnäktenskap - ett förstärkt straffrättsligt skydd  
  SOU 2008:42 Normgivningsmakten  
  SOU 2008:43 Tre rapporter till Grundlagsutredningen  
  SOU 2008:44 Transportinspektionen - Ansvarslag för vägtrafiken m.m.  
  SOU 2008:45 Rapporter från en MR-verkstad  
  SOU 2008:46 Handel med läkemedel för djur  
  SOU 2008:47 Frågor om hyra och bostadsrätt  
  SOU 2008:48 En utvecklad havsmiljöförvaltning  
  SOU 2008:49 Aktiekapital i privata aktiebolag  
  SOU 2008:50 Skyddet för samhällsviktig verksamhet  
  SOU 2008:51 Värdigt liv i äldreomsorgen  
  SOU 2008:52 Legitimation och skärpta behörighetsregler  
  SOU 2008:53 Styra rätt! Förslag om Sjöfartsverkets organisation  
  SOU 2008:54 Obligatorisk arbetslöshetsförsäkring  
  SOU 2008:55 Kustbevakningens rättsliga befogenheter  
  SOU 2008:56 Mångfald som möjlighet - Åtgärder för ökad integration på landsbygden  
  SOU 2008:57 Skattelättnader för hushållstjänster  
  SOU 2008:58 Egenansvar - med professionellt stöd  
  SOU 2008:59 Föreningsfostran och tävlingsfostran - En utvärdering av statens stöd till idrotten  
  SOU 2008:60 Personnummer och samordningsnummer  
  SOU 2008:61 Krisberedskapen i grundlagen  
  SOU 2008:62 Myndighet för miljön - en granskning av Naturvårdsverket  
  SOU 2008:63 Förstärkt skydd för företagshemligheter  
  SOU 2008:64 Kontinuitet och förändring - Lättläst sammanfattning  
  SOU 2008:65 Sekretess och offentliga biträden i utlänningsärenden  
  SOU 2008:66 Arbetsförmåga? En översikt av bedömningsmetoder i Sverige och andra länder  
  SOU 2008:67 Enklare redovisning  
  SOU 2008:68 Bygg - helt enkelt  
  SOU 2008:69 Välja fritt och välja rätt - Drivkrafter för rationella utbildningsval  
  SOU 2008:70 Slutförvaring av kärnavfall -- Kärnavfallsrådets yttrande över SKB:s Fud-program 2007  
  SOU 2008:71 Uppföljning av kriminalvårdens effektiviseringsarbete  
  SOU 2008:72 Effektivare signaler  
  SOU 2008:73 Kemikalietillsyn - organisation och finansiering  
  SOU 2008:74 Rätt och riktigt - Åtgärder mot felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen  
  SOU 2008:75 Ägande och förvaltning av hyreshus  
  SOU 2008:76 F-skatt åt flera  
  SOU 2008:77 Möjlighet att leva som andra. Ny lag om stöd och service till vissa personer med funktionsnedsättning  
  SOU 2008:78 Eftersök av trafikskadat vilt. En kostnad för trafikförsäkringen?  
  SOU 2008:79 Revisorers skadeståndsansvar  
  SOU 2008:80 Beskattningstidpunkten för näringsverksamhet  
  SOU 2008:81 Stalkning - ett allvarligt brott  
  SOU 2008:82 Vägen tillbaka för överskuldsatta  
  SOU 2008:83 Avgifter inom arbetslöshetsförsäkringen  
  SOU 2008:84 Alkolås för rattfyllerister och körkortsprov i privat regi  
  SOU 2008:85 Straff i proportion till brottets allvar  
  SOU 2008:86 Prövning av vindkraft  
  SOU 2008:87 Åklagarväsendets brottsbekämpning, Integritet - Effektivitet  
  SOU 2008:88 Elektroniskt kungörande av författningar  
  SOU 2008:89 Trygghetssystemen för företagare  
  SOU 2008:90 Svensk export och internationalisering  
  SOU 2008:91 En svensk veteranpolitik, del 2  
  SOU 2008:92 Konkurrens på spåret  
  SOU 2008:93 Partsinsyn och ny teknik i domstol m.m.  
  SOU 2008:94 Tillval i hyresrätt  
  SOU 2008:95 Enklare semesterregler  
  SOU 2008:96 Kommersiell radio - nya sändningsmöjligheter  
  SOU 2008:97 Styr samverkan - för bättre service till medborgarna  
  SOU 2008:98 Totalförsvarsplikten i framtiden  
  SOU 2008:99 Nya ersättningsbestämmelser i expropriationslagen, m.m.  
  SOU 2008:100 Bidragsspärr  
  SOU 2008:101 Ny inriktning av frivillig beredskapsverksamhet  
  SOU 2008:102 Brist på brådska - en översyn av aktivitetsersättningen  
  SOU 2008:103 Hur ska skogspolitiken genomföras på Gotland?  
  SOU 2008:104 Självständiga lärosäten  
  SOU 2008:105 Långtidsutredningen 2008  
  SOU 2008:106 Ökat förtroende för domstolarna - strategier och förslag  
  SOU 2008:107 Etiken, miljön och pensionerna  
  SOU 2008:108 Sveriges ekonomi - scenarier på lång sikt  
  SOU 2008:109 En hållbar lärarutbildning  
  SOU 2008:110 Vägen till ett energieffektivare Sverige  
  SOU 2008:111 Barn som misstänks för brott  
  SOU 2008:112 Yrkeskunnande - en likvärdig sökväg till lärarutbildningen mot yrkesämnen  
  SOU 2008:113 Bo bra hela livet  
  SOU 2008:114 Försörjningskrav vid anhöriginvandring  
  SOU 2008:115 Finansmakten  
  SOU 2008:117 Patientsäkerhet. Vad har gjorts? Vad behöver göras?  
  SOU 2008:118 Styra och ställa - förslag till en effektivare statsförvaltning  
  SOU 2008:119 Underlagsrapporter till 2006 års förvaltningskommitté  
  SOU 2008:120 Bättre kontroll av missbruksmedel. En effektivare narkotika- och dopningslagstiftning m.m.  
  SOU 2008:121 Innovationer och företagande  
  SOU 2008:122 Mer om fristående skolor och enskild förskoleverksamhet  
  SOU 2008:123 Förslag till åtgärder med anledning av Lavaldomen  
  SOU 2008:124 En framtida spelreglering  
  SOU 2008:125 En reformerad grundlag  
  SOU 2008:126 I den äldres tjänst. Äldreassistent - ett framtidsyrke  
  SOU 2008:127 Patientens rätt. Några förslag för att stärka patientens ställning  
  SOU 2008:128 Tydligare uppdrag - istället för sektorsansvar  
  SOU 2008:129 Helikoptern i samhällets tjänst  
  SOU 2008:130 En reformerad körkortslagstiftning - Genomförandet av tredje körkortsdirektivet  
  SOU 2008:131 Föräldrastöd - en vinst för alla. Nationell strategi för samhällets stöd och hjälp till föräldrar i deras föräldraskap