Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2007:1 - SOU 2007:113[Detaljerad lista]
 • SOU 2007:1
 • SOU 2007:2
 • SOU 2007:3
 • SOU 2007:4
 • SOU 2007:5
 • SOU 2007:6
 • SOU 2007:7
 • SOU 2007:8
 • SOU 2007:9
 • SOU 2007:10
 • SOU 2007:11
 • SOU 2007:12
 • SOU 2007:13
 • SOU 2007:14
 • SOU 2007:15
 • SOU 2007:16
 • SOU 2007:17
 • SOU 2007:18
 • SOU 2007:19
 • SOU 2007:20
 • SOU 2007:21
 • SOU 2007:22
 • SOU 2007:23
 • SOU 2007:24
 • SOU 2007:25
 • SOU 2007:26
 • SOU 2007:27
 • SOU 2007:28
 • SOU 2007:29
 • SOU 2007:30
 • SOU 2007:31
 • SOU 2007:32
 • SOU 2007:33
 • SOU 2007:34
 • SOU 2007:35
 • SOU 2007:36
 • SOU 2007:37
 • SOU 2007:38
 • SOU 2007:39
 • SOU 2007:40
 • SOU 2007:41
 • SOU 2007:42
 • SOU 2007:43
 • SOU 2007:46
 • SOU 2007:47
 • SOU 2007:48
 • SOU 2007:49
 • SOU 2007:50
 • SOU 2007:51
 • SOU 2007:52
 • SOU 2007:53
 • SOU 2007:54
 • SOU 2007:55
 • SOU 2007:56
 • SOU 2007:57
 • SOU 2007:58
 • SOU 2007:59
 • SOU 2007:60
 • SOU 2007:61
 • SOU 2007:62
 • SOU 2007:63
 • SOU 2007:64
 • SOU 2007:65
 • SOU 2007:66
 • SOU 2007:67
 • SOU 2007:68
 • SOU 2007:69
 • SOU 2007:70
 • SOU 2007:71
 • SOU 2007:72
 • SOU 2007:73
 • SOU 2007:74
 • SOU 2007:75
 • SOU 2007:76
 • SOU 2007:77
 • SOU 2007:78
 • SOU 2007:79
 • SOU 2007:80
 • SOU 2007:81
 • SOU 2007:82
 • SOU 2007:83
 • SOU 2007:84
 • SOU 2007:85
 • SOU 2007:86
 • SOU 2007:87
 • SOU 2007:88
 • SOU 2007:89
 • SOU 2007:90
 • SOU 2007:91
 • SOU 2007:92
 • SOU 2007:93
 • SOU 2007:94
 • SOU 2007:95
 • SOU 2007:96
 • SOU 2007:97
 • SOU 2007:98
 • SOU 2007:99
 • SOU 2007:100
 • SOU 2007:101
 • SOU 2007:102
 • SOU 2007:103
 • SOU 2007:104
 • SOU 2007:105
 • SOU 2007:106
 • SOU 2007:107
 • SOU 2007:108
 • SOU 2007:109
 • SOU 2007:110
 • SOU 2007:111
 • SOU 2007:112
 • SOU 2007:113
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2007:1 Telefonförsäljning  
  SOU 2007:2 Från socialbidrag till arbete  
  SOU 2007:3 Föräldraskap vid assisterad befruktning  
  SOU 2007:4 Trafikinspektionen - en myndighet för säkerhet och skydd  
  SOU 2007:5 Summa summarum - en fristående myndighet för utredning av anmälningar om brott av poliser och åklagare?  
  SOU 2007:6 Målsägandebiträdet - ett aktivt stöd i rättsprocessen  
  SOU 2007:7 Den nya inskrivningsmyndigheten  
  SOU 2007:8 Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning  
  SOU 2007:9 Svenskan i världen. Betänkande av Utredningen om svenskundervisningen i utlandet (SOU 2007:9)  
  SOU 2007:10 Hållbar samhällsorganisation med utvecklingskraft, Ansvarskommitténs slutbetänkande  
  SOU 2007:11 Staten och kommunerna - uppgifter, struktur och relation  
  SOU 2007:12 Hälso- och sjukvården  
  SOU 2007:13 Regional utveckling och regional samhällsorganisation  
  SOU 2007:14 Renovering av bostadsmarknad efterlyses!  
  SOU 2007:15 Stöd för framtiden - om förutsättningar för jämställdhetsintegrering (slutbetänkande), JämStöds Praktika (metodbok), Jämställd m  
  SOU 2007:16 Ändrad könstillhörighet - förslag till ny lag  
  SOU 2007:17 Äktenskap för par med samma kön - Vigselfrågor  
  SOU 2007:18 Arbetsmarknadsutbildning för bristyrken och insatser för arbetslösa ungdomar  
  SOU 2007:19 Friskare tänder - till rimliga kostnader  
  SOU 2007:20 Administrativa sanktioner på yrkesfiskets område  
  SOU 2007:21 GMO-skador i naturen och Miljöbalkens försäkringar  
  SOU 2007:22 Skyddet för den personliga integriteten - kartläggning och analys  
  SOU 2007:23 Genomförande av tredje penningtvättsdirektivet  
  SOU 2007:24 Veterinär fältverksamhet i nya former  
  SOU 2007:25 Plats för tillväxt?  
  SOU 2007:26 Alternativ tvistlösning  
  SOU 2007:27 Auktorisation av patentombud  
  SOU 2007:28 Tydliga mål och kunskapskrav i grundskolan - Förslag till nytt mål- och uppföljningssystem  
  SOU 2007:29 Hur tillämpas expropriationslagens ersättningsbestämmelser?  
  SOU 2007:30 Två nya statliga specialskolor  
  SOU 2007:31 Alltid redo! En ny myndighet mot olyckor och kriser  
  SOU 2007:32 Tillväxt genom turistnäringen  
  SOU 2007:33 Släpvagnskörning med B-körkort - när kan de nya EU-reglerna börja tillämpas?  
  SOU 2007:34 Skolgång för barn som skall avvisas eller utvisas  
  SOU 2007:35 Flyttning och pendling i Sverige  
  SOU 2007:36 Bioenergi från jordbruket - en växande resurs  
  SOU 2007:37 Vård med omsorg - möjligheter och hinder  
  SOU 2007:38 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2007 - nu levandes ansvar, framtida generationers frihet  
  SOU 2007:39 Framtidens polis  
  SOU 2007:40 Valsystem och representationseffekter  
  SOU 2007:41 Misstroendeförklaring och regeringsbildning 1994-2006  
  SOU 2007:42 Från statsminister till president? - Sveriges regeringschef i ett jämförande perspektiv  
  SOU 2007:43 Bättre arbetsmiljöregler II  
  SOU 2007:46 Ansvarsfrågan vid odling av genmodifierade grödor  
  SOU 2007:47 Den osynliga infrastrukturen - om förbättrad samordning av offentlig IT-standardisering  
  SOU 2007:48 Patientdata och läkemedel m.m.  
  SOU 2007:49 Organisationsform för VTI och SIKA  
  SOU 2007:50 Mångfald är framtiden  
  SOU 2007:51 The Riksbank's Financial Independence  
  SOU 2007:52 Beslutanderätt vid gemensam vårdnad m.m.  
  SOU 2007:53 Sjukhusens läkemedelsförsörjning  
  SOU 2007:54 Barnet i fokus - En skärpt lagstiftning mot barnpornografi  
  SOU 2007:55 Betalningstider i näringslivet  
  SOU 2007:56 Revisionsutskott m.m.; Genomförande av 2006 års revisorsdirektiv  
  SOU 2007:57 Etiskt godkännande av djurförsök  
  SOU 2007:58 Hamnstrategi - strategiska hamnnoder i det svenska godstransportsystemet  
  SOU 2007:59 Strategiska godsnoder i det svenska transportsystemet - ett framtidsperspektiv  
  SOU 2007:60 Sverige inför klimatförändringarna - hot och möjligheter  
  SOU 2007:61 Deluppföljning 2 av den kommunalekonomiska utjämningen  
  SOU 2007:62 Utjämning av kommunernas LSS-kostnader - översyn och förslag  
  SOU 2007:63 En bättre viltförvaltning med inriktning på älg  
  SOU 2007:64 Studiestödsdatalag  
  SOU 2007:65 Domstolarnas handläggning av ärenden  
  SOU 2007:66 Rörelser i tiden  
  SOU 2007:67 Regeringsformen ur ett könsperspektiv  
  SOU 2007:68 Ett decennium med personval  
  SOU 2007:69 Bestämmelser om domstolarna i regeringsformen  
  SOU 2007:70 Framtidens flygplatser - utveckling av det svenska flygplatssystemet  
  SOU 2007:71 En starkare företagsinteckning  
  SOU 2007:72 Kommunal kompetens i utveckling  
  SOU 2007:73 Kostnader för personlig assistans. Skärpta regler för utbetalning, användning och återbetalning av assistansersättning  
  SOU 2007:74 Upplåtelse av den egna bostaden  
  SOU 2007:75 Att styra staten - regeringens styrning av sin förvaltning  
  SOU 2007:76 Lagring av trafikuppgifter för brottsbekämpning  
  SOU 2007:77 En svensk veteranpolitik, del 1  
  SOU 2007:78 Bolagisering för ökad konkurrens och effektivitet  
  SOU 2007:79 Tre nya skolmyndigheter  
  SOU 2007:80 Reach - genomförande och sanktioner  
  SOU 2007:81 Resurser för kvalitet  
  SOU 2007:82 Samordnad och tydlig tillsyn av socialtjänsten  
  SOU 2007:83 Standarder och tillväxt: en kommenterad forskningsöversikt  
  SOU 2007:84 Värdet av valdeltagande  
  SOU 2007:85 Olika former av normkontroll  
  SOU 2007:86 Bättre djurskydd - mindre krångel  
  SOU 2007:87 Ökad likvärdighet för elever med funktionshinder  
  SOU 2007:88 Att lära nära. Stöd till kommuner för verksamhetsnära kompetensutveckling inom omsorg och vård av äldre  
  SOU 2007:89 Rovdjuren och deras förvaltning  
  SOU 2007:90 Straffskalan för mord  
  SOU 2007:91 Ny företagshälsovård - ny kunskapsförsörjning  
  SOU 2007:92 Urkunden i tiden - en straffrättslig anpassning  
  SOU 2007:93 Den kommunala självstyrelsens grundlagsskydd  
  SOU 2007:94 Folkomröstningar i Europa  
  SOU 2007:95 Tjänster utan gränser?  
  SOU 2007:96 Avgifter  
  SOU 2007:97 Vissa metrologifrågor  
  SOU 2007:98 Karriär för kvalitet  
  SOU 2007:99 Förhandsprövning av nättariffer  
  SOU 2007:100 Id-kort för folkbokförda i Sverige  
  SOU 2007:101 Tydlig och öppen - Förslag till en stärkt skolinspektion  
  SOU 2007:102 Svenska nyhetsmedier och mänskliga rättigheter i Sverige  
  SOU 2007:103 Bo för att leva - seniorbostäder och trygghetsbostäder  
  SOU 2007:104 Samverkan för lokal utveckling  
  SOU 2007:105 Territoriellt samarbete inom EU  
  SOU 2007:106 Lotsa rätt!  
  SOU 2007:107 Opinionsbildande verksamhet och små myndigheter  
  SOU 2007:108 Kön, makt och statistik  
  SOU 2007:109 Vägval för Sieps. En översyn av Svenska institutet för Europapolitiska studier.  
  SOU 2007:110 Tillfälliga regler om tillstånd att sända kommersiell radio  
  SOU 2007:111 En ny instansordning för mål enligt Plan- och bygglagen  
  SOU 2007:112 Nya förutsättningar för arbetsmarknadsutbildning  
  SOU 2007:113 Några alkoholfrågor med EG-rättslig anknytning