Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2005:1 - SOU 2005:120[Detaljerad lista]
 • SOU 2005:1
 • SOU 2005:2
 • SOU 2005:3
 • SOU 2005:4
 • SOU 2005:5
 • SOU 2005:6
 • SOU 2005:7
 • SOU 2005:8
 • SOU 2005:9
 • SOU 2005:10
 • SOU 2005:11
 • SOU 2005:12
 • SOU 2005:13
 • SOU 2005:14
 • SOU 2005:15
 • SOU 2005:16
 • SOU 2005:17
 • SOU 2005:18
 • SOU 2005:19
 • SOU 2005:20
 • SOU 2005:21
 • SOU 2005:22
 • SOU 2005:23
 • SOU 2005:24
 • SOU 2005:25
 • SOU 2005:26
 • SOU 2005:27
 • SOU 2005:28
 • SOU 2005:29
 • SOU 2005:30
 • SOU 2005:31
 • SOU 2005:32
 • SOU 2005:33
 • SOU 2005:34
 • SOU 2005:35
 • SOU 2005:36
 • SOU 2005:37
 • SOU 2005:38
 • SOU 2005:39
 • SOU 2005:40
 • SOU 2005:41
 • SOU 2005:42
 • SOU 2005:43
 • SOU 2005:44
 • SOU 2005:45
 • SOU 2005:46
 • SOU 2005:47
 • SOU 2005:48
 • SOU 2005:49
 • SOU 2005:50
 • SOU 2005:51
 • SOU 2005:52
 • SOU 2005:53
 • SOU 2005:54
 • SOU 2005:55
 • SOU 2005:56
 • SOU 2005:57
 • SOU 2005:58
 • SOU 2005:59
 • SOU 2005:60
 • SOU 2005:61
 • SOU 2005:62
 • SOU 2005:63
 • SOU 2005:64
 • SOU 2005:65
 • SOU 2005:66
 • SOU 2005:67
 • SOU 2005:68
 • SOU 2005:69
 • SOU 2005:70
 • SOU 2005:71
 • SOU 2005:72
 • SOU 2005:73
 • SOU 2005:74
 • SOU 2005:75
 • SOU 2005:76
 • SOU 2005:77
 • SOU 2005:78
 • SOU 2005:79
 • SOU 2005:80
 • SOU 2005:81
 • SOU 2005:82
 • SOU 2005:83
 • SOU 2005:84
 • SOU 2005:85
 • SOU 2005:86
 • SOU 2005:87
 • SOU 2005:88
 • SOU 2005:89
 • SOU 2005:90
 • SOU 2005:91
 • SOU 2005:92
 • SOU 2005:93
 • SOU 2005:94
 • SOU 2005:95
 • SOU 2005:96
 • SOU 2005:97
 • SOU 2005:98
 • SOU 2005:99
 • SOU 2005:100
 • SOU 2005:101
 • SOU 2005:102
 • SOU 2005:103
 • SOU 2005:104
 • SOU 2005:105
 • SOU 2005:106
 • SOU 2005:107
 • SOU 2005:108
 • SOU 2005:109
 • SOU 2005:110
 • SOU 2005:111
 • SOU 2005:112
 • SOU 2005:113
 • SOU 2005:114
 • SOU 2005:115
 • SOU 2005:116
 • SOU 2005:117
 • SOU 2005:118
 • SOU 2005:119
 • SOU 2005:120
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2005:1 Radio och TV i allmänhetens tjänst - Riktlinjer för en ny tillståndsperiod  
  SOU 2005:2 Radio och TV i allmänhetens tjänst - Finansiering och skatter  
  SOU 2005:3 Sveriges tillträde till 1995 års Unidroitkonvention om stulna eller olagligt utförda kulturföremål  
  SOU 2005:4 Liberalisering, regler och marknader  
  SOU 2005:5 Postmarknad i förändring  
  SOU 2005:6 Säkert inlåst?  
  SOU 2005:7 Försvarsfastigheter- information till riksdagen och effektiv lokalförsörjning  
  SOU 2005:8 Behov av rörlig ledningsstödsresurs  
  SOU 2005:9 KRUT - Reformerat regelverk för handel med försvarsmateriel  
  SOU 2005:10 Handla för bättre klimat - från införande till utförande  
  SOU 2005:11 Välfärdsverksamhet för sjömän  
  SOU 2005:12 Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter - slutrapport  
  SOU 2005:13 Lördagsdistribution av dagstidningar  
  SOU 2005:14 Effektivare handläggning av anknytningsärenden  
  SOU 2005:15 Familjeåterförening och fri rörlighet för tredjelandsmedborgare  
  SOU 2005:16 Reformerat system för insättningsgarantin  
  SOU 2005:17 Vem får jaga och fiska? - Rätt till jakt och fiske i lappmarkerna och på renbetesfjällen  
  SOU 2005:18 Prospektansvar  
  SOU 2005:19 Beskattningen vid omstruktureringar enligt fusionsdirektivet  
  SOU 2005:20 Konsumentskydd vid modemkapning  
  SOU 2005:21 Vinstandelar  
  SOU 2005:22 Nya upphandlingsregler  
  SOU 2005:23 En BRASkatt? - beskattning av avfall som förbränns  
  SOU 2005:24 Arbetslivsinriktad rehabilitering - Framtida organisation för Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB  
  SOU 2005:25 Gränslös utmaning - alkoholpolitik i ny tid  
  SOU 2005:26 Mobil med bil. Ett nytt synsätt på bilstöd och färdtjänst  
  SOU 2005:27 Den svenska fiskerikontrollen - en utvärdering  
  SOU 2005:28 Dubbel bosättning för ökad rörlighet  
  SOU 2005:29 Storstad i rörelse - Kunskapsöversikt över utvärderingar av storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal  
  SOU 2005:30 Lagen om byggfelsförsäkring - en utvärdering  
  SOU 2005:31 Stödet till utbildningsvetenskaplig forskning  
  SOU 2005:32 Regeringens stabsmyndigheter  
  SOU 2005:33 Fjärrvärme och kraftvärme i framtiden  
  SOU 2005:34 Socialtjänsten och den fria rörligheten  
  SOU 2005:35 Krav på kassaregister - Effektivare utredning av ekobrott  
  SOU 2005:36 På väg mot ... En hållbar landsbygdsutveckling  
  SOU 2005:37 Tolkutbildning - nya former för nya krav  
  SOU 2005:38 Tillgång till elektronisk kommunikation i brottsutredningar m.m.  
  SOU 2005:39 Skog till nytta för alla?  
  SOU 2005:40 Rätten till mitt språk - förstärkt minoritetsskydd  
  SOU 2005:41 Bortom Vi och Dom - Teoretiska reflektioner om makt, integration och strukturell diskriminering  
  SOU 2005:42 Säker information  
  SOU 2005:43 Vårdnad - Boende - Umgänge. Barnets bästa, föräldrars ansvar  
  SOU 2005:44 Smiley: Hygien och redlighet i livsmedelshanteringen  
  SOU 2005:45 Säkra förare på moped, snöskoter och terränghjuling  
  SOU 2005:46 Bättre arbetslivsinriktad rehabilitering - En fusion mellan Arbetslivstjänster och Samhall Resurs AB  
  SOU 2005:47 Kärnavfall - barriärerna, biosfären och samhället  
  SOU 2005:48 Ett utvecklat resurstilldelningssystem för högskolans grundutbildning  
  SOU 2005:49 Unionsmedborgares rörlighet inom EU  
  SOU 2005:50 Arbetskraftsinvandring till Sverige - befolkningsutveckling, arbetsmarknad i förändring, internationell utblick  
  SOU 2005:51 Bilen, Biffen, Bostaden - Hållbara laster, smartare konsumtion  
  SOU 2005:52 Avgiftsfinansierad livsmedels-, djurskydds- och foderkontroll  
  SOU 2005:53 Beskattning när tillgångar värderas till verkligt värde  
  SOU 2005:54 Framtidens kriminalvård  
  SOU 2005:55 Bättre inomhusmiljö  
  SOU 2005:56 Det blågula glashuset - strukturell diskriminering i Sverige  
  SOU 2005:57 Enhetlig eller differentierad mervärdesskatt?  
  SOU 2005:58 Ny reglering av offentliga uppköpserbjudanden  
  SOU 2005:59 Miljöbalken; miljökvalitetsnormer, miljöorganisationerna i miljöprocessen och avgifter  
  SOU 2005:60 Efter flodvågen - det första halvåret  
  SOU 2005:61 Personuppgifter för samhällets behov  
  SOU 2005:62 Anpassning av radio- och TV-lagen till den digitala tekniken  
  SOU 2005:63 Tryggare leveranser - Fjärrvärme efter konkurs  
  SOU 2005:64 En BRASkatt! - beskattning av avfall som deponeras  
  SOU 2005:65 Registerkontroll av personal vid hem för vård eller boende som tar emot barn eller unga  
  SOU 2005:66 Makt att forma samhället och sitt eget liv - jämställdhetspolitiken mot nya mål  
  SOU 2005:67 Energideklarationer - Metoder, utformning, register och expertkompetens  
  SOU 2005:68 Regionala stimulansåtgärder  
  SOU 2005:69 Sverige inifrån - Röster om etnisk diskriminering  
  SOU 2005:70 Polisens behov av stöd i samband med terrorismbekämpning  
  SOU 2005:71 Informationssäkerhetspolitik - Organisatoriska konsekvenser  
  SOU 2005:72 Alkolås - nyckel till nollvisionen  
  SOU 2005:73 Reformerad föräldraförsäkring - Kärlek, omvårdnad, trygghet  
  SOU 2005:74 Nytt djurhälsoregister - bättre nytta och ökad säkerhet  
  SOU 2005:75 Hundgöra - att göra hundar som gör nytta  
  SOU 2005:76 Fiskevårdens finansiering  
  SOU 2005:77 Får jag lov? Om planering och byggande  
  SOU 2005:78 Etikprövningslagstiftningen - vissa ändringsförslag  
  SOU 2005:79 Vem får jaga och fiska? - Historia, folkrätt och miljö  
  SOU 2005:80 Uppdragsarkeologi i tiden  
  SOU 2005:81 Källan till en chans - Nationell handlingsplan för den sociala barn- och ungdomsvården  
  SOU 2005:82 Personer med tungt missbruk - stimulans till bättre vård och behandling  
  SOU 2005:83 Kärnavfall - kostnader och finansiering. Rapport från Statens råd för kärnavfallsfrågor (KASAM)  
  SOU 2005:84 En ny uppgifts- och ansvarsfördelning mellan polis och åklagare  
  SOU 2005:85 Tillsyn på försäkringsområdet  
  SOU 2005:86 Ägaransvar vid trafikbrott  
  SOU 2005:87 Svårnavigerat? Premiepensionssparande på rätt kurs  
  SOU 2005:88 Vräkning och hemlöshet - drabbar också barn  
  SOU 2005:89 Bevakning av kollektivavtals efterlevnad  
  SOU 2005:90 Abort i Sverige  
  SOU 2005:91 Agenda för mångkultur - programförklaring och kalendarium för Mångkulturåret 2006  
  SOU 2005:92 Styrningen av försvaret  
  SOU 2005:93 Stärkt konkurrenskraft och sysselsättning i en ny geografi - en samlad förvaltning med politisk styrning  
  SOU 2005:94 Kunskap för biologisk mångfald - inventera mera eller återvinn kunskapen?  
  SOU 2005:95 Nyttiggörande av högskoleuppfinningar  
  SOU 2005:96 En effektiv förvaltning för insatsförsvaret  
  SOU 2005:97 När en räcker - Mastdelning för miljön  
  SOU 2005:98 Behörighet och ansvar inom djurens hälso- och sjukvård  
  SOU 2005:99 Vissa företagsskattefrågor  
  SOU 2005:100 På den assistansberättigades uppdrag. God kvalitet i personlig assistans - ändamålsenlig användning av assistansersättning  
  SOU 2005:101 Utan timplan - för målinriktat lärande  
  SOU 2005:102 Utan timplan - forskning och utvärdering  
  SOU 2005:103 Anhörigåterförening  
  SOU 2005:104 Sverige och tsunamin - granskning och förslag  
  SOU 2005:105 Stärkt rätt till heltidsanställning  
  SOU 2005:106 Partiell ledighet  
  SOU 2005:107 Förslag till strategisk handlingsplan för Sveriges bidrag till den globala bekämpningen av smittsamma sjukdomar  
  SOU 2005:108 Betalningsansvar vid obehörig användning av kontokort m.m.  
  SOU 2005:109 Yrkesförarkompetens  
  SOU 2005:110 Jämförelsevis - Styrning och uppföljning med nyckeltal i kommuner och landsting  
  SOU 2005:111 Föräldraansvar och åtgärder till skydd för barn i internationella situationer - 1996 års Haagkonvention m.m.  
  SOU 2005:112 Demokrati på svenska? Om strukturell diskriminering och politiskt deltagande  
  SOU 2005:113 Åtgärdsprogram för miljökvalitetsnormer  
  SOU 2005:114 Socialförsäkringsbalk  
  SOU 2005:115 Avidentifiera jobbansökningar - en metod för mångfald  
  SOU 2005:116 Jakt och fiske i samverkan  
  SOU 2005:117 Ett effektivare brottsmålsförfarande - några ytterligare åtgärder  
  SOU 2005:118 ResAlt - En sammanslagning av Samhall Resurs AB (publ) och Arbetslivstjänster  
  SOU 2005:119 e-tjänster för ett enklare och öppnare samhälle  
  SOU 2005:120 Fondkommission - och en ny kommissionslag