Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2004:1 - SOU 2004:136[Detaljerad lista]
 • SOU 2004:1
 • SOU 2004:2
 • SOU 2004:3
 • SOU 2004:4
 • SOU 2004:5
 • SOU 2004:6
 • SOU 2004:7
 • SOU 2004:8
 • SOU 2004:9
 • SOU 2004:10
 • SOU 2004:11
 • SOU 2004:12
 • SOU 2004:13
 • SOU 2004:14
 • SOU 2004:15
 • SOU 2004:16
 • SOU 2004:17
 • SOU 2004:18
 • SOU 2004:19
 • SOU 2004:20
 • SOU 2004:21
 • SOU 2004:22
 • SOU 2004:23
 • SOU 2004:24
 • SOU 2004:25
 • SOU 2004:26
 • SOU 2004:27
 • SOU 2004:28
 • SOU 2004:29
 • SOU 2004:30
 • SOU 2004:31
 • SOU 2004:32
 • SOU 2004:33
 • SOU 2004:34
 • SOU 2004:35
 • SOU 2004:36
 • SOU 2004:37
 • SOU 2004:38
 • SOU 2004:39
 • SOU 2004:40
 • SOU 2004:41
 • SOU 2004:42
 • SOU 2004:43
 • SOU 2004:44
 • SOU 2004:45
 • SOU 2004:46
 • SOU 2004:47
 • SOU 2004:48
 • SOU 2004:49
 • SOU 2004:50
 • SOU 2004:51
 • SOU 2004:52
 • SOU 2004:53
 • SOU 2004:54
 • SOU 2004:55
 • SOU 2004:56
 • SOU 2004:57
 • SOU 2004:58
 • SOU 2004:59
 • SOU 2004:60
 • SOU 2004:61
 • SOU 2004:62
 • SOU 2004:63
 • SOU 2004:64
 • SOU 2004:65
 • SOU 2004:66
 • SOU 2004:67
 • SOU 2004:68
 • SOU 2004:69
 • SOU 2004:70
 • SOU 2004:71
 • SOU 2004:72
 • SOU 2004:73
 • SOU 2004:74
 • SOU 2004:75
 • SOU 2004:76
 • SOU 2004:77
 • SOU 2004:78
 • SOU 2004:79
 • SOU 2004:80
 • SOU 2004:81
 • SOU 2004:82
 • SOU 2004:83
 • SOU 2004:84
 • SOU 2004:85
 • SOU 2004:86
 • SOU 2004:87
 • SOU 2004:88
 • SOU 2004:89
 • SOU 2004:90
 • SOU 2004:91
 • SOU 2004:92
 • SOU 2004:93
 • SOU 2004:94
 • SOU 2004:95
 • SOU 2004:96
 • SOU 2004:97
 • SOU 2004:98
 • SOU 2004:99
 • SOU 2004:100
 • SOU 2004:101
 • SOU 2004:102
 • SOU 2004:103
 • SOU 2004:104
 • SOU 2004:105
 • SOU 2004:106
 • SOU 2004:107
 • SOU 2004:108
 • SOU 2004:109
 • SOU 2004:110
 • SOU 2004:111
 • SOU 2004:112
 • SOU 2004:113
 • SOU 2004:114
 • SOU 2004:115
 • SOU 2004:116
 • SOU 2004:117
 • SOU 2004:118
 • SOU 2004:119
 • SOU 2004:120
 • SOU 2004:121
 • SOU 2004:122
 • SOU 2004:123
 • SOU 2004:124
 • SOU 2004:125
 • SOU 2004:126
 • SOU 2004:127
 • SOU 2004:128
 • SOU 2004:129
 • SOU 2004:130
 • SOU 2004:131
 • SOU 2004:132
 • SOU 2004:133
 • SOU 2004:134
 • SOU 2004:135
 • SOU 2004:136
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2004:1 Ett nationellt program om personsäkerhet  
  SOU 2004:2 Vem tjänar på att arbeta?  
  SOU 2004:3 Tvång och förändring - Rättssäkerhet, vårdens innehåll och eftervård  
  SOU 2004:4 Förnybara fordonsbränslen - nationella målet 2005 och att öka tillgängligheten av dessa bränslen.  
  SOU 2004:5 Från klassificering till urval - en översyn av Totalförsvarets pliktverk  
  SOU 2004:6 Översyn av personuppgiftslagen  
  SOU 2004:7 Ledningsrätt  
  SOU 2004:8 Folkbildning och lärande med IKT-stöd  
  SOU 2004:9 Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter IV  
  SOU 2004:10 Rätten till skadestånd enligt konkurrenslagen  
  SOU 2004:11 Sveriges ekonomi - utsikter till 2020, bilaga 1-2 till långtidsutredningen  
  SOU 2004:12 Patientskadelagen och läkemedelsförsäkringen - en översyn  
  SOU 2004:13 Samhällets insatser mot hiv/STI - att möta förändring  
  SOU 2004:14 Det ofullständiga pusslet. Behovet av att utveckla den ekonomiska styrningen och samordningen när det gäller länsstyrelserna  
  SOU 2004:15 Tolkförmedling - kvalitet, registrering, tillsyn  
  SOU 2004:16 Digital Radio  
  SOU 2004:17 Turistfrämjande för ökad tillväxt  
  SOU 2004:18 Brottsförebyggande kunskapsutveckling  
  SOU 2004:19 Långtidsutredningen 2003/04  
  SOU 2004:20 Genetik, integritet och etik  
  SOU 2004:21 Egenförsörjning eller bidragsförsörjning? Invandrarna, arbetsmarknaden och välfärdsstaten  
  SOU 2004:22 Allmänhetens insyn i partiers och valkandidaters intäkter  
  SOU 2004:23 Från verksförordning till myndighetsförordning  
  SOU 2004:24 "Utlandstjänstens villkor" från Utlandsvillkorsutredningen, UD 2002:06  
  SOU 2004:25 Informera om samhällets säkerhet  
  SOU 2004:26 Arbetstid vid vägtransporter - förslag till ny lag  
  SOU 2004:27 En ny doktorsutbildning - kraftsamling för excellens och tillväxt  
  SOU 2004:28 Hyressättning av vissa ändamålsbyggnader  
  SOU 2004:29 Tre vägar till den öppna högskolan  
  SOU 2004:30 Folkbildning i brytningstid  
  SOU 2004:31 Flyktingskap och könsrelaterad förföljelse  
  SOU 2004:32 Informationssäkerhet i Sverige och internationellt - en översikt  
  SOU 2004:33 Kunskap för integration. Om makt i skola och utbildning i mångfaldens Sverige  
  SOU 2004:34 Regional utveckling - utsikter till 2020  
  SOU 2004:35 Utan timplan - med målen i sikte  
  SOU 2004:36 Reformerade egendomsskatter  
  SOU 2004:37 Miljöbalkens sanktionssystem och hänsynsregler, Delbetänkande av Miljöbalkskommittén  
  SOU 2004:38 Alternativ för miljöbalkens prövningsorganisation, Delbetänkande av Miljöbalkskommittén  
  SOU 2004:39 Nytt regelverk för marksänd digital-TV  
  SOU 2004:40 Kortare instanskedja och ökad samordning - Alternativ för plan- och bygglagens prövningsorganisation  
  SOU 2004:41 Totalförsvarets forskningsinstitut - En översyn  
  SOU 2004:42 Lärare, forskare och läkare - tre kompetenser i en befattning  
  SOU 2004:43 Den könsuppdelade arbetsmarknaden  
  SOU 2004:44 Kan vi räkna med de äldre?  
  SOU 2004:45 Nationaldagen - ny helgdag  
  SOU 2004:46 Svensk kod för bolagsstyrning  
  SOU 2004:47 Näringslivet och förtroendet  
  SOU 2004:48 Kategorisering och integration. Om föreställda identiteter i politik, forskning, media och vardag.  
  SOU 2004:49 Engagemang, mångfald och integration  
  SOU 2004:50 Skolans ansvar för kränkningar av elever  
  SOU 2004:51 Vem får vara med? En belysning av folkbildningens relation till icke-deltagarna  
  SOU 2004:52 Samhällets behov av betaltjänster  
  SOU 2004:53 Bevara ljud och rörlig bild. Insamling, migrering - prioritering  
  SOU 2004:54 Handikappolitisk samordning - organisation för strategi och genomförande  
  SOU 2004:55 Ett utvidgat skydd mot könsdiskriminering  
  SOU 2004:56 E-tjänster för alla  
  SOU 2004:57 Tillsyn för säkra varor  
  SOU 2004:58 Försvarshögskolan - en översyn  
  SOU 2004:59 Kvinnors organisering  
  SOU 2004:60 Nationell organisation för ett integrerat deltagande i EU:s forsknings- och utvecklingsarbete  
  SOU 2004:61 En översyn av Brottsoffermyndigheten  
  SOU 2004:62 Handla för bättre klimat - handel med utsläppsrätter 2005-2007 m.m.  
  SOU 2004:63 Skatt på väg  
  SOU 2004:64 Allmänna vattentjänster  
  SOU 2004:65 En statsförvaltning i utveckling och förnyelse  
  SOU 2004:66 Egendomsskatter - Reform av arvs- och gåvoskatter  
  SOU 2004:67 Kunskapsläget på kärnavfallsområdet 2004  
  SOU 2004:68 Sammanhållen hemvård  
  SOU 2004:69 Marknadsmissbruk  
  SOU 2004:70 Tid och pengar - dela lika?  
  SOU 2004:71 Sexuell exploatering av barn i Sverige  
  SOU 2004:72 Utsädeskontroll i förändring  
  SOU 2004:73 Migration och integration - om framtidens arbetsmarknad  
  SOU 2004:74 Utlänningslagstiftningen i ett domstolsperspektiv  
  SOU 2004:75 Insyn och sekretess - i statliga företag - i internationellt samarbete  
  SOU 2004:76 Godstransporter - noder och länkar i samspel  
  SOU 2004:77 Snö, mörker och kyla - Utländska militärövningar i Sverige  
  SOU 2004:78 Byggnadsdeklarationer - Inomhusmiljö och energianvändning  
  SOU 2004:79 Allt ljus på storstadspolitikens lokala utvecklingsavtal? Förslag till nationellt utvärderingsprogram  
  SOU 2004:80 Kompletterande bestämmelser till den nya Bryssel II-förordningen  
  SOU 2004:81 Ett steg mot ett enklare och snabbare skuldsaneringsförfarande  
  SOU 2004:82 Sluta strunta i EU - EU 2004-kommitténs förslag till permanent bidragsgivning och utåtriktad verksamhet  
  SOU 2004:83 Hjälpmedel  
  SOU 2004:84 SWENTEC AB - för en nationall kraftsamling på svensk miljöteknik  
  SOU 2004:85 Genomförande av direktivet om information och samråd  
  SOU 2004:86 Var går gränsen?  
  SOU 2004:87 Ny reglering för transporter av farligt gods  
  SOU 2004:88 Tobakskontroll i internationellt perspektiv  
  SOU 2004:89 Verksamheten vid IMEGO AB  
  SOU 2004:90 Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter V  
  SOU 2004:91 Reformerad hyressättning  
  SOU 2004:92 En samlad järnvägslagstiftning  
  SOU 2004:93 Lönegarantiförsäkring - en partsfråga  
  SOU 2004:94 K-märkt - Förslag till förbättrat skydd för kulturhistoriskt värdefull bebyggelse  
  SOU 2004:95 Nya regler om prospekt m.m.  
  SOU 2004:96 Remissvaren på 2003/04 års Långtidsutredning  
  SOU 2004:97 Att lyfta matematiken - intresse, lärande, kompetens  
  SOU 2004:98 För oss tillsammans - om utbildning och utvecklingsstörning  
  SOU 2004:99 Kärnavfall - demokrati och vetenskap  
  SOU 2004:100 Tillsyn. Förslag om en tydligare och effektivare tillsyn  
  SOU 2004:101 Genomförande av tjänstepensionsdirektivet  
  SOU 2004:102 Ekonomisk brottslighet inom taxinäringen  
  SOU 2004:103 LSS - Särskilt personligt stöd m.m.  
  SOU 2004:104 Att lära för hållbar utveckling  
  SOU 2004:105 Utdelning av överskott i inkomstpensionssystemet  
  SOU 2004:106 Folkbokföringsuppgifter hos arkivmyndigheterna Integritet-Effektivitet-Tillgänglighet  
  SOU 2004:107 Examining and determining accountability in local governments, Summary  
  SOU 2004:108 Personskyddet för den centrala statsledningen  
  SOU 2004:109 Energideklarering av byggnader - för effektivare energianvändning  
  SOU 2004:110 Gränskontrollag - effektivare gränskontroll  
  SOU 2004:111 Ny vallag  
  SOU 2004:112 Frågor om förmyndare och ställföreträdare för vuxna  
  SOU 2004:113 Utveckling av god företagshälsovård - ny lagstiftning och andra åtgärder  
  SOU 2004:114 Vissa tryck- och yttrandefrihetsrättsliga frågor  
  SOU 2004:115 Den könade förskolan - om betydelsen av jämställdhet och genus i förskolans pedagogiska arbete  
  SOU 2004:116 Skolans ledningsstruktur - Om styrning och ledning i skolan  
  SOU 2004:117 Nytt nationellt kunskapscentrum, ombildning av RKC  
  SOU 2004:118 Beviljats men inte fått  
  SOU 2004:119 Hållbara laster - Konsumtion för en ljusare framtid  
  SOU 2004:120 KÄRNAVFALL - Tillbakablick och framtidsperspektiv i KASAM:s verksamhet  
  SOU 2004:121 Slag i luften. En utredning om myndigheter, mansvåld och makt  
  SOU 2004:122 Ingripanden mot unga lagöverträdare  
  SOU 2004:123 Ett nationellt register över yrkesutövare av alternativ- och komplementärmedicin  
  SOU 2004:124 Utredning rörande organisation av ett Östersjöcentrum  
  SOU 2004:125 Betalningsansvaret för kärnavfallet  
  SOU 2004:126 Vänd på kuttingen! - Tillväxt och utveckling i ett nytt perspektiv  
  SOU 2004:127 Försäkringskassan  
  SOU 2004:128 En lag om Sveriges indelning i län och landsting  
  SOU 2004:129 El- och naturgasmarknaderna - Energimarknader i utveckling  
  SOU 2004:130 Svensk kod för bolagsstyrning, på engelska  
  SOU 2004:131 Konkurrensbrott - en lagstiftningsmodell  
  SOU 2004:132 Tidsbegränsat uppehållstillstånd vid oklar identitet och resväg  
  SOU 2004:133 Introduktion av förnybara fordonsbränslen  
  SOU 2004:134 Krishantering och civilt försvar i kommuner och landsting  
  SOU 2004:135 Inlandet har möjligheter  
  SOU 2004:136 Skäligt pris på fjärrvärme