Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2002:1 - SOU 2002:123[Detaljerad lista]
 • SOU 2002:1
 • SOU 2002:2
 • SOU 2002:3
 • SOU 2002:4
 • SOU 2002:5
 • SOU 2002:6
 • SOU 2002:7
 • SOU 2002:8
 • SOU 2002:9
 • SOU 2002:10
 • SOU 2002:11
 • SOU 2002:12
 • SOU 2002:13
 • SOU 2002:14
 • SOU 2002:15
 • SOU 2002:16
 • SOU 2002:17
 • SOU 2002:18
 • SOU 2002:19
 • SOU 2002:20
 • SOU 2002:21
 • SOU 2002:22
 • SOU 2002:23
 • SOU 2002:26
 • SOU 2002:27
 • SOU 2002:28
 • SOU 2002:29
 • SOU 2002:30
 • SOU 2002:31
 • SOU 2002:32
 • SOU 2002:33
 • SOU 2002:34
 • SOU 2002:35
 • SOU 2002:36
 • SOU 2002:37
 • SOU 2002:38
 • SOU 2002:39
 • SOU 2002:40
 • SOU 2002:41
 • SOU 2002:42
 • SOU 2002:43
 • SOU 2002:44
 • SOU 2002:45
 • SOU 2002:46
 • SOU 2002:47
 • SOU 2002:48
 • SOU 2002:49
 • SOU 2002:50
 • SOU 2002:51
 • SOU 2002:52
 • SOU 2002:53
 • SOU 2002:54
 • SOU 2002:55
 • SOU 2002:56
 • SOU 2002:57
 • SOU 2002:58
 • SOU 2002:59
 • SOU 2002:60
 • SOU 2002:61
 • SOU 2002:62
 • SOU 2002:63
 • SOU 2002:64
 • SOU 2002:65
 • SOU 2002:66
 • SOU 2002:67
 • SOU 2002:68
 • SOU 2002:69
 • SOU 2002:70
 • SOU 2002:71
 • SOU 2002:72
 • SOU 2002:73
 • SOU 2002:74
 • SOU 2002:75
 • SOU 2002:76
 • SOU 2002:77
 • SOU 2002:78
 • SOU 2002:79
 • SOU 2002:80
 • SOU 2002:81
 • SOU 2002:82
 • SOU 2002:83
 • SOU 2002:84
 • SOU 2002:85
 • SOU 2002:86
 • SOU 2002:87
 • SOU 2002:88
 • SOU 2002:89
 • SOU 2002:90
 • SOU 2002:91
 • SOU 2002:92
 • SOU 2002:93
 • SOU 2002:94
 • SOU 2002:95
 • SOU 2002:96
 • SOU 2002:97
 • SOU 2002:98
 • SOU 2002:99
 • SOU 2002:100
 • SOU 2002:101
 • SOU 2002:103
 • SOU 2002:104
 • SOU 2002:105
 • SOU 2002:106
 • SOU 2002:107
 • SOU 2002:108
 • SOU 2002:109
 • SOU 2002:110
 • SOU 2002:111
 • SOU 2002:112
 • SOU 2002:113
 • SOU 2002:114
 • SOU 2002:115
 • SOU 2002:116
 • SOU 2002:117
 • SOU 2002:118
 • SOU 2002:119
 • SOU 2002:120
 • SOU 2002:121
 • SOU 2002:122
 • SOU 2002:123
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2002:1 Samordning och regress. Ersättning vid personskada  
  SOU 2002:2 Datainspektionen - Kompetens, effektivitet, service  
  SOU 2002:3 Psykisk störning, brott och ansvar  
  SOU 2002:4 Gränsövervakning under höjd beredskap  
  SOU 2002:5 En handlingsplan för ökad hälsa i arbetslivet  
  SOU 2002:6 Arbetstiden - pengarna eller livet  
  SOU 2002:7 Konkurrens på elmarknaden  
  SOU 2002:8 Företrädaransvar  
  SOU 2002:9 Skatt på avfall idag och i framtiden  
  SOU 2002:10 Reformerad räddningstjänstlagstiftning  
  SOU 2002:11 Långsiktig utvecklingsstrategi för transportsystemet i Stockholm-Mälardalsregionen  
  SOU 2002:12 Arbetstiden - kortare arbetstid eller mer ledigt  
  SOU 2002:13 Vår anhöriginvandring  
  SOU 2002:14 Statlig tillsyn - Granskning på medborgarnas uppdrag  
  SOU 2002:15 IT och äldre  
  SOU 2002:16 Stabiliseringspolitik i valutaunionen  
  SOU 2002:17 Riksrevisionen - organisation och resurser  
  SOU 2002:18 Personlig integritet i arbetslivet  
  SOU 2002:19 Allmänna arvsfonden och Arvsfondsdelegationen  
  SOU 2002:20 Guide på Internet-ett stöd för medborgarens möte med det offentliga  
  SOU 2002:21 Att äga sin lägenhet  
  SOU 2002:22 Arbetstiden - internationell jämförelse av arbetstid  
  SOU 2002:23 Tillsyn över vägtrafiksäkerheten - en vägtrafikinspektion  
  SOU 2002:26 Frigivning från livstidsstraff  
  SOU 2002:27 Mål i mun - Förslag till handlingsprogram för svenska språket  
  SOU 2002:28 Kostnadsutjämning mellan kommuner avseende LSS-verksamheten  
  SOU 2002:29 Riv ålderstrappan! Livslopp i förändring  
  SOU 2002:30 Märk - värdig jämställdhet  
  SOU 2002:31 Vinst för vården  
  SOU 2002:32 Den arbetsgivarpolitiska delegeringen i staten - en samlad utvärdering  
  SOU 2002:33 Ändrad indelning? En översyn av reglerna för indelningsändringar  
  SOU 2002:34 Muskövarvet - Utveckling eller avveckling?  
  SOU 2002:35 Ny handelsbolagsbeskattning  
  SOU 2002:36 Euro till jordbruket - spekulation eller säkerhet?  
  SOU 2002:37 Osmo Vallo - utredning om en utredning  
  SOU 2002:38 Digital Radio. Kartläggning och analys  
  SOU 2002:39 STYROM - översyn av Försvarets Materielverk  
  SOU 2002:40 Statlig skog och skyddad mark  
  SOU 2002:41 Konsumentskydd vid finansiell rådgivning  
  SOU 2002:42 Den gemensamma valdagen och andra valfrågor  
  SOU 2002:43 Ett utvidgat skydd mot diskriminering  
  SOU 2002:44 Snabbare lagföring 3 - Snatteribrott  
  SOU 2002:45 Snabbare lagföring 4 - Ett snabbförfarande för brottmål  
  SOU 2002:46 Plats för slutförvaring av kärnavfall - Förstudier i åtta kommuner  
  SOU 2002:47 Våra skatter?  
  SOU 2002:48 Rätt på spåret  
  SOU 2002:49 Arbetstiden - livets gränser  
  SOU 2002:50 Miljöbalken under utveckling, ett principbetänkande  
  SOU 2002:51 Breddtjänster - ett nytt skede i IT-politiken  
  SOU 2002:52 Beskattning av småföretagare  
  SOU 2002:53 Tandvården till 2010  
  SOU 2002:54 En ny prisinformationslag  
  SOU 2002:55 IT-stomnät till vissa kommuner  
  SOU 2002:56 Investeringsfonder förslag till ny lag  
  SOU 2002:57 Ny organisation för Patent- och registreringsverket  
  SOU 2002:58 Tid för arbete och ledighet  
  SOU 2002:59 Omställningsavtal - ett aktivare stöd till uppsagda  
  SOU 2002:60 Lag om elektronisk kommunikation  
  SOU 2002:61 Framtidens nämndemän  
  SOU 2002:62 Kunskapsläge sjukförsäkringen  
  SOU 2002:63 "Kärnavfall - forskning och teknikutveckling" - KASAM:s yttrande över SKB:s FUD-program 2001  
  SOU 2002:64 Vissa vägtrafikskattefrågor  
  SOU 2002:65 En Vägtrafikinspektion  
  SOU 2002:66 Det skall vara billigt att köpa böcker och tidskrifter I  
  SOU 2002:67 Industrisamhällets kulturarv  
  SOU 2002:68 Sociala skillnader i skador bland barn och ungdom  
  SOU 2002:69 Människosmuggling och offer för människohandel  
  SOU 2002:70 Polisverksamhet i förändring  
  SOU 2002:71 Nationell handlingsplan mot våld i nära relationer  
  SOU 2002:72 Verkställighet av vissa trafikböter/trafikavgifter för utländska trafikanter  
  SOU 2002:73 Förbättrad statistik om hushållens inkomster  
  SOU 2002:74 Mervärdesskatt i ett EG-rättsligt perspektiv  
  SOU 2002:75 Utrota svälten; Livsmedelssäkerhet, ett nationellt och globalt ansvar  
  SOU 2002:76 Ohälsa till följd av tandfyllningsmaterial  
  SOU 2002:77 Sametingets roll i det svenska folkstyret  
  SOU 2002:78 Arkiv för alla - nu och i framtiden  
  SOU 2002:79 Utredning om Svenska Unescorådet  
  SOU 2002:80 Koncentrerad arbetsskadehandläggning - för likformighet och rättvisa  
  SOU 2002:81 Riksdagens roll i EU  
  SOU 2002:82 EU - demokratiskt och effektivt?  
  SOU 2002:83 Ledningsrätt för elektroniska kommunikationsnät  
  SOU 2002:84 Ett internationellt kommunalförbund  
  SOU 2002:85 Ett internationellt kommunalförbund - bilagor  
  SOU 2002:86 Etisk prövning av djurförsök  
  SOU 2002:87 Rikets säkerhet och den personliga integriteten. De svenska säkerhetstjänsternas författningsskyddade verksamhet sedan år 1945.  
  SOU 2002:88 Politisk övervakning och personalkontroll 1945-1969. Säkerhetstjänstpolisens medverkan i den politiska personalkontrollen  
  SOU 2002:89 Politisk övervakning och personalkontroll 1969-2002. Förutsättningarna för säkerhetspolisens politiska registreringar och medver  
  SOU 2002:90 Den farliga fredsrörelsen. Säkerhetstjänsternas övervakning av fredsorganisationer, värnpliktsvägrare och FNL-grupper 1945-1990.  
  SOU 2002:91 Hotet från vänster. Säkerhetstjänsternas övervakning av kommunister, anarkister m.m. 1965-2002.  
  SOU 2002:92 Det grå brödraskapet. En berättelse om IB.  
  SOU 2002:93 Övervakningen av "SKP-komplexet"  
  SOU 2002:94 Övervakningen av nazister och högerextremister. Säkerhetstjänst, nazism och högerextremism 1946-1980. SÄPO:s övervakning av sven  
  SOU 2002:95 Forskarrapporter till Säkerhetstjänstkommissionen  
  SOU 2002:96 Utredningen om allmänhetens tillgång till EU-relaterad information  
  SOU 2002:97 Ordning och reda bland allmänna handlingar  
  SOU 2002:98 Internationella brott och svensk jurisdiktion  
  SOU 2002:99 Barns skador i Sverige - Barnskadeatlas med frekvenser och trender på nationell-, län- och kommunnivå 1987-2000  
  SOU 2002:100 Uthållig användning av torv  
  SOU 2002:101 Företagsutveckling på regional nivå  
  SOU 2002:103 Utjämning av LSS-kostnader  
  SOU 2002:104 Investeringsfonder-Förvaringsinstitut, avgifter m.m.  
  SOU 2002:105 Klart som vatten - Utredningen Svensk vattenadministrations betänkande angående införandet av EG:s ramdirektiv för vatten i Sver  
  SOU 2002:106 Visstidsutbildning vid statliga resurscenter  
  SOU 2002:107 Bestämmelser om miljökvalitet - Miljöbalkskommitténs betänkande angående införandet av EG:s ramdirektiv för vatten i Sverige  
  SOU 2002:108 Fred och säkerhet - säkerhetspolitiska utredningen  
  SOU 2002:109 Myndighetsfrågor m.m.  
  SOU 2002:110 Allmän kameraövervakning  
  SOU 2002:111 Skydd för forskningsverksamhet  
  SOU 2002:112 Law and Information Technology - Swedish Views  
  SOU 2002:113 Tullverkets brottsbekämpning, Integritet-Effektivitet  
  SOU 2002:114 Gemensamt genomförande - avtal för bättre klimat  
  SOU 2002:115 "Skärpning gubbar! Om konkurrensen, kvaliteten, kostnaderna och kompetensen i byggsektorn"  
  SOU 2002:116 EU:s utvidgning och arbetskraftens rörlighet  
  SOU 2002:117 Polisverksamhet i förändring - del 2  
  SOU 2002:118 Utveckling och förbättring av den ekonomiska statistiken  
  SOU 2002:119 Rättslig reglering av stamcellsforskning  
  SOU 2002:120 Åtta vägar till kunskap - en ny struktur för gymnasieskolan  
  SOU 2002:121 Skollag för kvalitet och likvärdighet  
  SOU 2002:122 Göteborg 2001  
  SOU 2002:123 ITPS Utlandsverksamhet - vissa frågor av Utredningen om vissa frågor rörande ITPS Utlandsverksamhet