Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2001:1 - SOU 2001:110[Detaljerad lista]
 • SOU 2001:1
 • SOU 2001:2
 • SOU 2001:3
 • SOU 2001:4
 • SOU 2001:5
 • SOU 2001:6
 • SOU 2001:7
 • SOU 2001:8
 • SOU 2001:9
 • SOU 2001:10
 • SOU 2001:11
 • SOU 2001:12
 • SOU 2001:13
 • SOU 2001:14
 • SOU 2001:15
 • SOU 2001:16
 • SOU 2001:17
 • SOU 2001:18
 • SOU 2001:19
 • SOU 2001:20
 • SOU 2001:21
 • SOU 2001:22
 • SOU 2001:23
 • SOU 2001:24
 • SOU 2001:25
 • SOU 2001:26
 • SOU 2001:27
 • SOU 2001:28
 • SOU 2001:29
 • SOU 2001:30
 • SOU 2001:31
 • SOU 2001:32
 • SOU 2001:33
 • SOU 2001:34
 • SOU 2001:36
 • SOU 2001:37
 • SOU 2001:38
 • SOU 2001:39
 • SOU 2001:40
 • SOU 2001:41
 • SOU 2001:42
 • SOU 2001:44
 • SOU 2001:45
 • SOU 2001:47
 • SOU 2001:48
 • SOU 2001:49
 • SOU 2001:50
 • SOU 2001:51
 • SOU 2001:52
 • SOU 2001:53
 • SOU 2001:54
 • SOU 2001:55
 • SOU 2001:57
 • SOU 2001:58
 • SOU 2001:59
 • SOU 2001:61
 • SOU 2001:62
 • SOU 2001:63
 • SOU 2001:65
 • SOU 2001:66
 • SOU 2001:67
 • SOU 2001:68
 • SOU 2001:69
 • SOU 2001:70
 • SOU 2001:72
 • SOU 2001:73
 • SOU 2001:74
 • SOU 2001:75
 • SOU 2001:76
 • SOU 2001:77
 • SOU 2001:78
 • SOU 2001:79
 • SOU 2001:80
 • SOU 2001:81
 • SOU 2001:82
 • SOU 2001:83
 • SOU 2001:84
 • SOU 2001:85
 • SOU 2001:86
 • SOU 2001:87
 • SOU 2001:88
 • SOU 2001:89
 • SOU 2001:90
 • SOU 2001:91
 • SOU 2001:92
 • SOU 2001:93
 • SOU 2001:94
 • SOU 2001:95
 • SOU 2001:96
 • SOU 2001:97
 • SOU 2001:98
 • SOU 2001:99
 • SOU 2001:100
 • SOU 2001:101
 • SOU 2001:102
 • SOU 2001:103
 • SOU 2001:104
 • SOU 2001:105
 • SOU 2001:106
 • SOU 2001:107
 • SOU 2001:109
 • SOU 2001:110
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2001:1 Ny aktiebolagslag  
  SOU 2001:2 Effektiv hushållning med naturresurser  
  SOU 2001:3 Offentlighetsprincipen och den nya tekniken  
  SOU 2001:4 Kemikalieinspektionen - Översyn av verksamhet, resurser och finansiering  
  SOU 2001:5 Forum för Levande historia  
  SOU 2001:6 Döden angår oss alla - Värdig vård vid livets slut  
  SOU 2001:7 Utredningen om radon i bostäder  
  SOU 2001:8 Prioriteringar i vården - Perspektiv för politiker, profession och medborgare  
  SOU 2001:9 Reglerna kring och inställningen till frivillig jämställdhetsmärkning av produkter och tjänster  
  SOU 2001:10 Barn i homosexuella familjer  
  SOU 2001:11 Utdelningar och kapitalvinster på företagsägda andelar  
  SOU 2001:12 Fristående gymnasieskolor - hot eller tillgång  
  SOU 2001:13 Nya villkor för lärandet i den högre utbildningen  
  SOU 2001:14 Sexualbrotten - Ett ökat skydd för den sexuella integriteten och angränsande frågor  
  SOU 2001:15 Betänkande från Frivilligheten och samhällsberedskapen  
  SOU 2001:16 Alternativmedicinsk behandling av djur  
  SOU 2001:17 Översyn av fartygssäkerhetslagen  
  SOU 2001:18 Barn och misshandel - En rapport om kroppslig bestraffning och annan misshandel i Sverige vid slutet av 1900-talet  
  SOU 2001:19 Vissa grundlagsfrågor  
  SOU 2001:20 Tänk nytt, tänk hållbart! - dialog och samverkan för hållbar utveckling. Betänkande från Miljövårdsberedningen  
  SOU 2001:21 Försvarsmateriel på nya villkor  
  SOU 2001:22 Forskning och utveckling för totalförsvaret  
  SOU 2001:23 Personal för ett nytt försvar  
  SOU 2001:24 Ur fattigdomsfällan  
  SOU 2001:25 Skattetillägg m.m.  
  SOU 2001:26 Ny varumärkeslag och ändringar i firmalagen  
  SOU 2001:27 Allbo-kommitténs förslag till förbättringar av bostadspolitiken  
  SOU 2001:28 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet. Utvidgat grundlagsskydd och andra frågor om tryck- och yttrandefrihet  
  SOU 2001:29 Fordonslag m m  
  SOU 2001:30 Sjöfylleri  
  SOU 2001:31 Mera värde för pengarna  
  SOU 2001:32 Domstolarnas register och personuppgiftslagen - En rättslig anpassning  
  SOU 2001:33 Patentprocessen m.m.  
  SOU 2001:34 Behovet av ekonomisk statistik  
  SOU 2001:36 Bättre tandvårdsförsäkring för äldre  
  SOU 2001:37 Lagrådets sammansättning - Förslag till ändring i regeringsformen  
  SOU 2001:38 Ägande och struktur inom jord och skog  
  SOU 2001:39 Ett effektivt diskrimineringsförbud - Om olaga diskriminering och begreppen ras och sexuell läggning  
  SOU 2001:40 En ny yrkeshögskoleutbildning  
  SOU 2001:41 Säkerhet i en ny tid  
  SOU 2001:42 Reformerat sotningsväsende  
  SOU 2001:44 Jämställdhet - transporter och IT  
  SOU 2001:45 Karriärvägledning.se.nu  
  SOU 2001:47 En handläggningslag - förfarandet hos försäkringskassorna  
  SOU 2001:48 Att vara med på riktigt - demokratiutveckling i kommuner och landsting  
  SOU 2001:49 Tillskapande av ett familjemedicinskt institut  
  SOU 2001:50 Kontroll i kommunkontosystemet  
  SOU 2001:51 Transportsystemet i Stockholmsregionen - problemanalys och målbild för den framtida utvecklingen  
  SOU 2001:52 Välfärdstjänster i omvandling  
  SOU 2001:53 Välfärd och arbete i arbetslöshetens årtionde  
  SOU 2001:54 Ofärd i välfärden  
  SOU 2001:55 Barns och ungdomars välfärd  
  SOU 2001:57 Välfärdens finansiering och fördelning  
  SOU 2001:58 Kvicksilver i säkert förvar - Slutbetänkande från Utredningen om slutförvaring av kvicksilver  
  SOU 2001:59 Snabbare lagföring 1 - Några förslag till förenklingar  
  SOU 2001:61 Godstransporter för tillväxt - en hållbar strategi  
  SOU 2001:62 Stabilitet och stabiliseringspolitik i EMU  
  SOU 2001:63 Offentliga Sverige på nätet  
  SOU 2001:65 Skilda valdagar och vårval?  
  SOU 2001:66 Garanterad transportstandard för Gotland  
  SOU 2001:67 Enskild eller allmän väg?  
  SOU 2001:68 Förslag till formskyddslag  
  SOU 2001:69 Timsemester - ett diskussionsunderlag  
  SOU 2001:70 Betänkandet Konsulärt bistånd till svenskar i utlandet  
  SOU 2001:72 Barnmisshandel - Att förebygga och åtgärda  
  SOU 2001:73 Elnätsföretag - särskild förvaltning och regionnätstariffer  
  SOU 2001:74 Kartellbekämpning  
  SOU 2001:75 www.kommundatabas.NU!  
  SOU 2001:76 God ekonomisk hushållning i kommuner och landsting  
  SOU 2001:77 Handel med elcertifikat - ett nytt sätt att främja el från förnybara energikällor  
  SOU 2001:78 Validering av vuxnas kunskap och kompetens  
  SOU 2001:79 Välfärdsbokslut för 1990-talet  
  SOU 2001:80 Gäldenärens avtal vid insolvensförfaranden  
  SOU 2001:81 Utbetalning av aktivitetsstödet  
  SOU 2001:82 Utvärdering av det fria handredskapsfisket  
  SOU 2001:83 Utländsk valuta - Ägarhypotek  
  SOU 2001:84 Skydd av barn mot olämpligt programinnehåll i TV  
  SOU 2001:85 Perspektiv på Ubåtsfrågan  
  SOU 2001:86 Förordning om åtgärder för fredstida krishantering och höjd beredskap  
  SOU 2001:87 Mot ökad koncentration - förändring av polisens arbetsuppgifter  
  SOU 2001:88 Lagrådets arbetsvillkor  
  SOU 2001:89 Att tänka efter före - samråd i kommuner och landsting  
  SOU 2001:90 Digital TV - modernisering av marknätet  
  SOU 2001:91 Arbetstiden - lag eller avtal  
  SOU 2001:92 Behandling av personuppgifter i polisens verksamhet  
  SOU 2001:93 Snabbare lagföring 2 - Förenklad brottsutredning  
  SOU 2001:94 Kartellbekämpning 2 - övriga frågor  
  SOU 2001:95 Att motverka hemlöshet. En sammanhållen strategi för samhället  
  SOU 2001:96 Globkom, Kommittén om Sveriges politik för global utveckling  
  SOU 2001:97 Regler för Riksrevisionen  
  SOU 2001:98 Stöd för Försvarsmakten  
  SOU 2001:99 Offentliga valförberedelser - Anmälan av partier och kandidater  
  SOU 2001:100 Informationshantering och behandling av uppgifter vid domstolar  
  SOU 2001:101 En ny rennäringspolitik - öppna samebyar och samverkan med andra markanvändare  
  SOU 2001:102 Resurs i retur - Slutrapport från utredningen för översyn av producentansvaret  
  SOU 2001:103 En modernare rättegång  
  SOU 2001:104 Utredningen om ett samverkanscenter i Kramfors för katastrof- och fredsinsatser  
  SOU 2001:105 Extraordinära händelser i kommuner och landsting  
  SOU 2001:106 Kollektivtrafik med människan i centrum  
  SOU 2001:107 Yrkeshögskoleutbildning - inriktning, utformning och kvalitetskriterier  
  SOU 2001:109 Betänkandet Statens roll för att främja viktiga utländska investeringar i Sverige  
  SOU 2001:110 Utredningen om sekretess hos utlandsmyndigheterna m.m.