Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 2000:1 - SOU 2000:127[Detaljerad lista]
 • SOU 2000:1
 • SOU 2000:2
 • SOU 2000:3
 • SOU 2000:4
 • SOU 2000:5
 • SOU 2000:6
 • SOU 2000:7
 • SOU 2000:8
 • SOU 2000:9
 • SOU 2000:10
 • SOU 2000:11
 • SOU 2000:12
 • SOU 2000:13
 • SOU 2000:14
 • SOU 2000:15
 • SOU 2000:16
 • SOU 2000:17
 • SOU 2000:18
 • SOU 2000:19
 • SOU 2000:20
 • SOU 2000:21
 • SOU 2000:23
 • SOU 2000:24
 • SOU 2000:25
 • SOU 2000:26
 • SOU 2000:27
 • SOU 2000:28
 • SOU 2000:29
 • SOU 2000:30
 • SOU 2000:31
 • SOU 2000:32
 • SOU 2000:33
 • SOU 2000:34
 • SOU 2000:35
 • SOU 2000:36
 • SOU 2000:37
 • SOU 2000:38
 • SOU 2000:39
 • SOU 2000:40
 • SOU 2000:41
 • SOU 2000:42
 • SOU 2000:43
 • SOU 2000:44
 • SOU 2000:45
 • SOU 2000:46
 • SOU 2000:47
 • SOU 2000:49
 • SOU 2000:50
 • SOU 2000:51
 • SOU 2000:52
 • SOU 2000:53
 • SOU 2000:54
 • SOU 2000:55
 • SOU 2000:56
 • SOU 2000:57
 • SOU 2000:58
 • SOU 2000:59
 • SOU 2000:60
 • SOU 2000:61
 • SOU 2000:62
 • SOU 2000:65
 • SOU 2000:66
 • SOU 2000:67
 • SOU 2000:68
 • SOU 2000:69
 • SOU 2000:70
 • SOU 2000:71
 • SOU 2000:72
 • SOU 2000:73
 • SOU 2000:74
 • SOU 2000:75
 • SOU 2000:76
 • SOU 2000:77
 • SOU 2000:78
 • SOU 2000:79
 • SOU 2000:80
 • SOU 2000:81
 • SOU 2000:82
 • SOU 2000:83
 • SOU 2000:84
 • SOU 2000:85
 • SOU 2000:86
 • SOU 2000:87
 • SOU 2000:88
 • SOU 2000:89
 • SOU 2000:90
 • SOU 2000:91
 • SOU 2000:92
 • SOU 2000:93
 • SOU 2000:94
 • SOU 2000:95
 • SOU 2000:97
 • SOU 2000:98
 • SOU 2000:99
 • SOU 2000:102
 • SOU 2000:103
 • SOU 2000:104
 • SOU 2000:105
 • SOU 2000:106
 • SOU 2000:107
 • SOU 2000:108
 • SOU 2000:109
 • SOU 2000:110
 • SOU 2000:111
 • SOU 2000:112
 • SOU 2000:113
 • SOU 2000:114
 • SOU 2000:115
 • SOU 2000:116
 • SOU 2000:117
 • SOU 2000:118
 • SOU 2000:119
 • SOU 2000:120
 • SOU 2000:121
 • SOU 2000:122
 • SOU 2000:125
 • SOU 2000:126
 • SOU 2000:127
Detaljerad information om författningarna
  SOU 2000:1 En uthållig demokrati! - Politik för folkstyrelse på 2000-talet  
  SOU 2000:2 Olika bostadsrättsfrågor  
  SOU 2000:3 Välfärd vid vägskäl  
  SOU 2000:4 Svensk tillämpning av EGs konkurrensbestämmelser  
  SOU 2000:5 Försäkringsmedicinskt centrum utredningar i socialförsäkringens tjänst  
  SOU 2000:6 Döden angår oss alla värdig vård vid livets slut  
  SOU 2000:7 Långtidsutredningen 1999/2000  
  SOU 2000:8 Framtida godstransporter - transportköparnas krav på transportsystemet  
  SOU 2000:9 Föreningslivet på spel- och lotterimarknaden  
  SOU 2000:10 Fastighetstaxering precision, påverkansmöjligheter, individuella bedömningar  
  SOU 2000:11 Finanssektorns framtid  
  SOU 2000:12 Utredningen "Avgasrening 2000" - Betänkande om bilavgaslagstiftningen  
  SOU 2000:13 Statsgarantier för investeringar i bostäder en utvärdering  
  SOU 2000:14 Adressat okänd - om hemlöshetens bakgrund, orsaker och dynamik  
  SOU 2000:15 Forum för världskultur  
  SOU 2000:16 Införlivande av vissa direktiv om fartygssäkerhet  
  SOU 2000:17 Folkbokföring efter stat-kyrkareformen m.m.  
  SOU 2000:18 Statligt stöd till kvinnoorganisationer och jämställdhetsarbete  
  SOU 2000:19 Från dubbla spår till Elevhälsa  
  SOU 2000:20 Steriliseringsfrågan i Sverige 1935 - 1975 Historisk belysning - Kartläggning - Intervjuer  
  SOU 2000:21 Totalförsvarsplikt för det nya försvaret  
  SOU 2000:23 Förslag till Svensk Klimatstrategi - Klimatkommitténs betänkande  
  SOU 2000:24 2000-säkringen i Sverige: Myt och verklighet  
  SOU 2000:25 Den centrala polisen  
  SOU 2000:26 Körkortsingripanden  
  SOU 2000:27 Export av statligt förvaltningskunnande  
  SOU 2000:28 Kunskapsbygget 2000 - det livslånga lärandet  
  SOU 2000:29 Starka konsumenter i en gränslös värld  
  SOU 2000:30 Domännamnsutredningen: .se?  
  SOU 2000:31 Jämställdhet och IT - en kartläggning på uppdrag av JÄMIT  
  SOU 2000:32 Uppehållstillstånd för adopterade  
  SOU 2000:33 Bruksvärde, förhandling och hyra - en utvärdering  
  SOU 2000:34 Likformig och neutral fastighetsbeskattning  
  SOU 2000:35 Ren luft på väg  
  SOU 2000:36 Utgångspunkter för 2000-talets regionalpolitik  
  SOU 2000:37 Välfärdens förutsättningar  
  SOU 2000:38 Välfärd, vård och omsorg  
  SOU 2000:39 Välfärd och skola  
  SOU 2000:40 Välfärd och försörjning  
  SOU 2000:41 Välfärd, ofärd och ojämlikhet  
  SOU 2000:42 Barnmisshandel Polisens och åklagarnas handläggningstider och arbetsmetoder  
  SOU 2000:43 Ett gemensamt ansvar för trafiksäkerheten  
  SOU 2000:44 Från byggsekt till byggsektor  
  SOU 2000:45 Handla för att uppnå klimatmål!  
  SOU 2000:46 Punktskatterna, Reformerade betalningsregler m.m.  
  SOU 2000:47 Mångfald i högskolan  
  SOU 2000:49 Samtal inför ett nytt årtusende  
  SOU 2000:50 Från tombola till Internet översyn av lotterilagstiftningen  
  SOU 2000:51 Individuellt kompetenssparande, IKS, en stimulans för det livslånga lärandet  
  SOU 2000:52 Framtidens miljö - allas vårt ansvar. Betänkande från Miljömålskommittén  
  SOU 2000:53 Varor utan faror - förslag till genomförande av nya riktlinjer inom kemikaliepolitiken. Betänkande från Kemikalieutredningen  
  SOU 2000:54 Det militära försvarets materielförsörjning. Nuläge och förändringsfaktorer  
  SOU 2000:55 Radio och TV i allmänhetens tjänst - ett beredningsunderlag  
  SOU 2000:56 Vindikation av stöldgods  
  SOU 2000:57 Statens folkhälsoinstitut - roll och uppgifter  
  SOU 2000:58 Jämställdhet och IT  
  SOU 2000:59 Bestämmelser om alkoholdrycker  
  SOU 2000:60 Bestämmelser om teknisk sprit m.m.  
  SOU 2000:61 Utvärdering och vidareutveckling av budgetprocessen  
  SOU 2000:62 Ny konkurstillsyn  
  SOU 2000:65 Avdragsrätt för fackföreningsavgifter  
  SOU 2000:66 Offentlig administration av banker i kris  
  SOU 2000:67 Levande skärgård - Miljövårdsberedningens betänkande om de regionala miljö- och hushållningsprogrammen för vissa av Sveriges skä  
  SOU 2000:68 Kommunstöd till lokal IT-infrastruktur  
  SOU 2000:69 Kraftavtal och leveranskoncessioner effekter av koncessionssystemets förtida upphörande  
  SOU 2000:70 Beslut om rättspsykiatrisk undersökning - Problem och lösningar  
  SOU 2000:71 Utredningen om fördelningen av AP-fondens tillgångar  
  SOU 2000:72 Sjukförsäkringen â€“ Basfakta och utvecklingsmöjligheter  
  SOU 2000:73 Campus Kiruna  
  SOU 2000:74 Att verka för fred - ett gemensamt fredscentrum i Sverige  
  SOU 2000:75 Statens insatser för form och design  
  SOU 2000:76 Hyresgästinflytande vid ombyggnad, Besittningsskydd vid lokalhyra, Andra hyresrättsliga frågor  
  SOU 2000:77 Omhändertagen - Samhällets ansvar för utsatta barn och unga  
  SOU 2000:78 Rehabilitering till arbete en reform med individen i centrum  
  SOU 2000:79 Mönster, Form, Design, Förslag till genomförande av Europaparlamentets och rådets direktiv om mönsterskydd m.m.  
  SOU 2000:80 Offentligt anställdas bisysslor  
  SOU 2000:81 Valdeltagande och Europaparlamentsval  
  SOU 2000:82 Högskolans styrning - en utvärdering  
  SOU 2000:83 Two of a kind  
  SOU 2000:84 Forskning och utveckling för totalförsvaret - Kartläggning och probleminventering  
  SOU 2000:85 Regionalt folkstyre och statlig länsförvaltning  
  SOU 2000:86 Den nya läkemedelsförmånen  
  SOU 2000:87 Regionalpolitiska utredningens slutbetänkande  
  SOU 2000:88 Organiserad brottslighet, hets mot folkgrupp, hets mot homosexuella, m.m. - straffansvarets räckvidd  
  SOU 2000:89 Minerallagen, markägarna och miljön  
  SOU 2000:90 Elnätsföretag regler och tillsyn  
  SOU 2000:91 Hälsa på lika villkor - nationella mål för folkhälsan  
  SOU 2000:92 Advantage Sweden - en kraftsamlig för ökad rekrytering av utländska studenter till Sverige  
  SOU 2000:93 Statlig organisation för näringslivsutveckling  
  SOU 2000:94 Fördelningen av AP-fondens tillgångar  
  SOU 2000:95 Kooperativ hyresrätt  
  SOU 2000:97 Rätt underlag - rätt beslut  
  SOU 2000:98 Förslag till ny myndighet för omvärldsanalys, utvärdering och statistik  
  SOU 2000:99 Domarutnämningar och domstolsledning - frågor om utnämning av högre domare och domstolschefens roll  
  SOU 2000:102 Expert på export?  
  SOU 2000:103 Att spränga gränser. Bioteknikens möjligheter och risker  
  SOU 2000:104 Allbo-kommittén  
  SOU 2000:105 Medling vid ungdomsbrott  
  SOU 2000:106 Medborgarskap i svensk lagstiftning  
  SOU 2000:107 Företagens syn på individuella kompetenskonton  
  SOU 2000:108 Ett förbättrat djurskydd  
  SOU 2000:109 En svensk hästpolitik  
  SOU 2000:110 Konsumentskyddet vid småhusbyggande  
  SOU 2000:111 IT-infrastruktur för stad och land  
  SOU 2000:112 Pension på institution  
  SOU 2000:113 Branden i Göteborg den 29-30 oktober 1998 - En sammanfattning  
  SOU 2000:114 Samverkan - om gemensamma nämnder på vård och omsorgsområdet  
  SOU 2000:115 Aktuella trender inom kompetensutvecklingsområdet  
  SOU 2000:116 Uppföljning av miljöbalken - Vissa lagtekniska frågor. Delbetänkande från Miljöbalkskommittén  
  SOU 2000:117 Konkurrens på lika villkor mellan offentlig och privat sektor  
  SOU 2000:118 Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden  
  SOU 2000:119 Individuellt kompetenssparande, IKS med start år 2002  
  SOU 2000:120 Förenklad kommunal utjämning  
  SOU 2000:121 Sjukfrånvaro och sjukskrivning fakta och förslag  
  SOU 2000:122 Betänkandet Att utveckla samarbetet med Central- och Östeuropa  
  SOU 2000:125 Teknik och administration i valförfarandet  
  SOU 2000:126 Vägvalet - den narkotikapolitiska utmaningen  
  SOU 2000:127 Rättvis kommunal utjämning