Statens Offentliga Utredningar, Serie SOU, SOU 1997:19 - SOU 1997:194[Detaljerad lista]
 • SOU 1997:19
 • SOU 1997:21
 • SOU 1997:22
 • SOU 1997:37
 • SOU 1997:39
 • SOU 1997:40
 • SOU 1997:41
 • SOU 1997:42
 • SOU 1997:43
 • SOU 1997:44
 • SOU 1997:45
 • SOU 1997:46
 • SOU 1997:47
 • SOU 1997:48
 • SOU 1997:49
 • SOU 1997:51
 • SOU 1997:52
 • SOU 1997:53
 • SOU 1997:55
 • SOU 1997:59
 • SOU 1997:60
 • SOU 1997:68
 • SOU 1997:71
 • SOU 1997:76
 • SOU 1997:77
 • SOU 1997:79
 • SOU 1997:83
 • SOU 1997:84
 • SOU 1997:87
 • SOU 1997:91
 • SOU 1997:92
 • SOU 1997:94
 • SOU 1997:95
 • SOU 1997:97
 • SOU 1997:98
 • SOU 1997:100
 • SOU 1997:102
 • SOU 1997:106
 • SOU 1997:107
 • SOU 1997:108
 • SOU 1997:109
 • SOU 1997:113
 • SOU 1997:114
 • SOU 1997:115
 • SOU 1997:116
 • SOU 1997:117
 • SOU 1997:118
 • SOU 1997:119
 • SOU 1997:120
 • SOU 1997:121
 • SOU 1997:131
 • SOU 1997:132
 • SOU 1997:133
 • SOU 1997:136
 • SOU 1997:138
 • SOU 1997:139
 • SOU 1997:140
 • SOU 1997:141
 • SOU 1997:143
 • SOU 1997:145
 • SOU 1997:146
 • SOU 1997:147
 • SOU 1997:148
 • SOU 1997:149
 • SOU 1997:150
 • SOU 1997:151
 • SOU 1997:154
 • SOU 1997:156
 • SOU 1997:157
 • SOU 1997:158
 • SOU 1997:159
 • SOU 1997:160
 • SOU 1997:161
 • SOU 1997:164
 • SOU 1997:166
 • SOU 1997:167
 • SOU 1997:168
 • SOU 1997:169
 • SOU 1997:170
 • SOU 1997:172
 • SOU 1997:173
 • SOU 1997:175
 • SOU 1997:176
 • SOU 1997:179
 • SOU 1997:181
 • SOU 1997:183
 • SOU 1997:184
 • SOU 1997:186
 • SOU 1997:187
 • SOU 1997:189
 • SOU 1997:190
 • SOU 1997:191
 • SOU 1997:192
 • SOU 1997:193
 • SOU 1997:194
Detaljerad information om författningarna
  SOU 1997:19 Producentansvar för varor - Rapport av Kretsloppsdelegationen  
  SOU 1997:21 Växa i lärande - Förslag till läroplan för barn och unga 6-16 år  
  SOU 1997:22 Aktiebolagets kapital  
  SOU 1997:37 Ett tekniskt forskningsinstitut i Göteborg  
  SOU 1997:39 Integritet ´ Offentlighet ´ Informationsteknik  
  SOU 1997:40 Unga och arbete  
  SOU 1997:41 Rättslig reglering  
  SOU 1997:42 Begravningsverksamheten  
  SOU 1997:43 Den kulturhistoriskt värdefulla kyrkliga egendomen och de kyrkliga arkiven  
  SOU 1997:44 Svenska kyrkans personal  
  SOU 1997:45 Stöd, skatter och finansiering  
  SOU 1997:46 Statlig medverkan vid avgiftsbetalning  
  SOU 1997:47 Den kyrkliga egendomen  
  SOU 1997:48 Utredningen angående den arbetsgivarpolitiska delegeringens  
  SOU 1997:49 Grundlagsskydd för nya medier  
  SOU 1997:51 Brister i omsorg - en fråga om bemötande av äldre  
  SOU 1997:52 Omsorg med kunskap och inlevelse - en fråga om bemötande av äldre  
  SOU 1997:53 Avskaffa reklamskatten!  
  SOU 1997:55 Sammanfattningarna av förslagen från Stat-kyrkadelegationen  
  SOU 1997:59 Svenskhemmet Voksenåsens förvaltningsform  
  SOU 1997:60 Betal-TV inom Sveriges Television  
  SOU 1997:68 Grannlands-TV i kabelnät  
  SOU 1997:71 Politik för unga  
  SOU 1997:76 Invandrare i vård och omsorg - en fråga om bemötande av äldre  
  SOU 1997:77 Uppföljning av inkomstskattelagen  
  SOU 1997:79 Försäkringsmäklare - En lagöversyn av Försäkringsmäklarutredningen  
  SOU 1997:83 Om makt och kön  
  SOU 1997:84 En hållbar kemikaliepolitik - Betänkande av Kemikommittén  
  SOU 1997:87 Kvinnor, män och inkomster - Jämställdhet och oberoende  
  SOU 1997:91 Jaktens villkor - en utredning om vissa jaktfrågor  
  SOU 1997:92 Medieföretag i Sverige - Ägande och strukturförändringar i press, radio och TV  
  SOU 1997:94 Konkurrensneutralt transportbidrag  
  SOU 1997:95 Forum för världskultur - en rapport om ett rikare kulturliv  
  SOU 1997:97 Skydd av skogsmark - behov och kostnader. Betänkande av Miljövårdsberedningen  
  SOU 1997:98 Bilagor till Miljövårdsberedningens betänkande "Skydd av skogsmark - behov och kostnader"  
  SOU 1997:100 Nya samverkansformer inom den sjöhistoriska museiverksamheten  
  SOU 1997:102 Mat & Miljö - Svensk strategi för EU:s jordbruk i framtiden  
  SOU 1997:106 En fond för unga konstnärer  
  SOU 1997:107 Den nya gymnasieskolan - problem och möjligheter  
  SOU 1997:108 Att lämna skolan med rak rygg - om rätten till skriftspråket och om förskolans och skolans möjligheter att förebygga och möta läs- och skrivsvårigheter  
  SOU 1997:109 Myndighetsansvaret för transport av farligt gods  
  SOU 1997:113 Mot halva makten - elva historiska essäer om kvinnors strategier och mäns motstånd  
  SOU 1997:114 Styrsystem och jämställdhet  
  SOU 1997:115 Ljusnande framtid eller ett långt farväl?  
  SOU 1997:116 Barnets Bästa i främsta rummet. FN:s konvention om barnets rättigheter i Sverige  
  SOU 1997:117 Nobelcenter i Stockholm - Ett informations- och aktivitetscentrum kring naturvetenskap, kultur och samhälle  
  SOU 1997:118 Delade städer  
  SOU 1997:119 En tydligare roll för hälso- och sjukvården i folkhälsoarbetet  
  SOU 1997:120 Vuxenpedagogik i Sverige - forskning, utbildning, utveckling åren 1980-1996 - En kartläggning  
  SOU 1997:121 Skolfrågor - Om skola i en ny tid  
  SOU 1997:131 1997 års premiereservutredning  
  SOU 1997:132 Antimicrobial Feed Additives  
  SOU 1997:133 Antimikrobiella fodertillsatser  
  SOU 1997:136 Kvinnors och mäns löner - varför så olika?  
  SOU 1997:138 Familj, makt och jämställdhet  
  SOU 1997:139 Hemmet, barnen och makten  
  SOU 1997:140 Fonogramersättning  
  SOU 1997:141 Boken i tiden  
  SOU 1997:143 Betänkande av kommittén om EU:s utvidgning - säkerhetspolitiska konsekvenser  
  SOU 1997:145 Förvalta med miljöansvar - Statsförvaltningens arbete för ekologisk hållbarhet. Betänkande av Miljövårdsberedningen  
  SOU 1997:146 Grunddata - i samhällets tjänst  
  SOU 1997:147 Barns bilder av åldrande - en fråga om bemötande av äldre  
  SOU 1997:148 Utbildningskanalen  
  SOU 1997:149 Miljön i ett utvidgat EU - Betänkande av Kommittén om EU:s utvidgning  
  SOU 1997:150 Jordbrukets utveckling i Öst- och Centraleuropa  
  SOU 1997:151 Food and the environment, Swedish strategy for the future of EU Agriculture  
  SOU 1997:154 Patienten har rätt  
  SOU 1997:156 EU:s utvidgning - samhällsekonomiska effekter  
  SOU 1997:157 Att erövra omvärlden  
  SOU 1997:158 Vuxenpedagogik i teori och praktik - Kunskapslyftet i fokus  
  SOU 1997:159 Ett utvidgat europeiskt område med frihet, säkerhet och rättvisa  
  SOU 1997:160 Regionala konsekvenser av EU:s östutvidgning  
  SOU 1997:161 Stöd i föräldraskapet  
  SOU 1997:164 Delbetänkandet Medlingsinstitut och lönestatistik  
  SOU 1997:166 Ohälsoförsäkringen - Trygghet och aktivitet  
  SOU 1997:167 En livsmedelsstrategi för Sverige  
  SOU 1997:168 Vinstutdelning i aktiebolag  
  SOU 1997:169 Försäkringsmedicinskt centrum - En resurs för utredning och metodutveckling  
  SOU 1997:170 Bemötande av äldre  
  SOU 1997:172 Bidrag till fri svensk TV-produktion  
  SOU 1997:173 Miljöhänsyn i standarder  
  SOU 1997:175 Förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning  
  SOU 1997:176 Förbud mot diskriminering i arbetslivet av personer med funktionshinder  
  SOU 1997:179 Klara spelregler - en förutsättning för samverkan mellan offentlig och privat hälso- och sjukvård  
  SOU 1997:181 Redovisning och aktiekapital i euro - och annan utländsk valuta  
  SOU 1997:183 Arbete åt konstnärer  
  SOU 1997:184 Generella konstnärsstöd  
  SOU 1997:186 Bättre och enklare regler  
  SOU 1997:187 Omsorg om anhöriga  
  SOU 1997:189 Ohälsoförsäkringen - Övergångsbestämmelser  
  SOU 1997:190 Kartläggning av konstnärernas verksamhetsinriktning och ekonomiska förhållanden  
  SOU 1997:191 Utvärdering av verksamheten vid Delegationen för utländska investeringar i Sverige  
  SOU 1997:192 Steg mot en minoritetspolitik - Europarådets konvention för skydd av nationella minoriteter  
  SOU 1997:193 Steg mot en minoritetspolitik - Europarådets konvention för skydd av nationella minoriteter  
  SOU 1997:194 Det allmännas skadeståndsansvar vid överträdelse av EG-regler