Detaljerad information om författningarna
  SFS 2018:1 Tillkännagivande (2018:1) av uppgift om Riksbankens referensränta  
  SFS 2018:9 Lag (2018:9) om bistånd till enskilda efter evakueringar till Sverige  
  SFS 2018:10 Förordning (2018:10) om ersättning till kommuner efter evakueringar till Sverige  
  SFS 2018:20 Förordning (2018:20) om stöd för åtgärder som ger tillgång till telefoni och funktionell tillgång till internet  
  SFS 2018:26 Förordning (2018:26) om Patientskadenämnden  
  SFS 2018:32 Förordning (2018:32) om statsbidrag för insatser som motverkar hot och hat i det offentliga samtalet  
  SFS 2018:34 Tillkännagivande (2018:34) om tröskelvärden vid offentlig upphandling  
  SFS 2018:42 Förordning (2018:42) om särskilt anställningsstöd  
  SFS 2018:43 Förordning (2018:43) om stöd för nystartsjobb  
  SFS 2018:49 Förordning (2018:49) om statsbidrag för stärkt likvärdighet och kunskapsutveckling  
  SFS 2018:57 Förordning (2018:57) om statligt stöd till energieffektivisering i industrin  
  SFS 2018:58 Förordning (2018:58) om bidrag till strandstädning  
  SFS 2018:66 Förordning (2018:66) om statsbidrag till folkbibliotek  
  SFS 2018:90 Lag (2018:90) om insyn i finansiering av partier  
  SFS 2018:111 Förordning (2018:111) om statsbidrag till kommuner med svag bostadsmarknad  
  SFS 2018:118 Förordning (2018:118) om statsbidrag till kommuner och landsting för att minska och motverka segregation  
  SFS 2018:119 Förordning (2018:119) om statsbidrag till ideella föreningar och stiftelser för att minska och motverka segregation  
  SFS 2018:125 Lag (2018:125) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning  
  SFS 2018:127 Förordning (2018:127) med kompletterande bestämmelser till EU:s förordning om personlig skyddsutrustning  
  SFS 2018:131 Lag (2018:131) om villkor för intjänande och bevarande av tjänstepension  
  SFS 2018:151 Förordning (2018:151) om statsbidrag till kommuner med socioekonomiskt eftersatta områden  
  SFS 2018:152 Förordning (2018:152) om statsbidrag till socioekonomiskt eftersatta kommuner  
  SFS 2018:154 Förordning (2018:154) om godkännande av Euresmedlemmar och Euressamarbetspartner  
  SFS 2018:158 Förordning (2018:158) om bidrag till åtgärder mot radon i småhus  
  SFS 2018:159 Tillkännagivande (2018:159) om elektronisk publicering av Svensk författningssamling  
  SFS 2018:160 Lag (2018:160) om försök med tillgänglighetsdelgivning i brottmål  
  SFS 2018:162 Lag (2018:162) om statlig ersättning till personer som har fått ändrad könstillhörighet fastställd i vissa fall  
  SFS 2018:181 Järnvägstrafiklag (2018:181)  
  SFS 2018:193 Tillkännagivande (2018:193) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader  
  SFS 2018:195 Förordning (2018:195) om reduktion av växthusgasutsläpp genom inblandning av biodrivmedel i bensin och dieselbränslen  
  SFS 2018:199 Förordning (2018:199) om stöd för innovativt och hållbart byggande av bostäder  
  SFS 2018:213 Förordning (2018:213) om bidrag för skredsäkring vid Göta älv  
  SFS 2018:218 Lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning  
  SFS 2018:219 Förordning (2018:219) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning  
  SFS 2018:222 Lag (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag  
  SFS 2018:224 Förordning (2018:224) om bostadsanpassningsbidrag  
  SFS 2018:254 Förordning med instruktion för Myndigheten för arbetsmiljökunskap  
  SFS 2018:258 Lag (2018:258) om behandling av personuppgifter i Arbetsmiljöverkets informationssystem om arbetsskador  
  SFS 2018:307 Förordning (2018:307) om donationsregister hos Socialstyrelsen  
  SFS 2018:318 Lag (2018:318) om rätt till ersättning när ett tillstånd för säsongsarbete återkallas  
  SFS 2018:349 Förordning (2018:349) om stöd för att främja fri kollektivtrafik för ungdomar  
  SFS 2018:357 Förordning (2018:357) om myndighetsgemensam infrastruktur för säkra elektroniska försändelser  
  SFS 2018:394 Tillkännagivande enligt lagen (2006:502) med vissa bestämmelser (2018:394) om förhandsavgörande från Europeiska unionens domstol  
  SFS 2018:396 Strålskyddslag (2018:396)  
  SFS 2018:471 Förordning (2018:471) om medelstora förbränningsanläggningar  
  SFS 2018:476 Förordning (2018:476) om tillsyn enligt EU:s förordning om gränsöverskridande paketleveranstjänster  
  SFS 2018:479 Förordning (2018:479) om näringsidkares upplysningsskyldighet vid marknadsföring av högkostnadskrediter  
  SFS 2018:483 Lag (2018:483) om ansvarsfrihet vid vissa brott mot tillståndsplikten för explosiva varor  
  SFS 2018:484 Förordning (2018:484) om explosiva varor som har omhändertagits under amnestin för explosiva varor  
  SFS 2018:495 Förordning (2018:495) om bidrag för rening av avloppsvatten från läkemedelsrester  
  SFS 2018:496 Förordning (2018:496) om statligt stöd för att minska utsläpp av mikroplaster till vattenmiljön  
  SFS 2018:506 Strålskyddsförordning (2018:506)  
  SFS 2018:527 Förordning (2018:527) om statligt stöd för säkerhetshöjande åtgärder i skolor  
  SFS 2018:550 Lag (2018:550) med kompletterande bestämmelser till EU:s energimärkningsförordning  
  SFS 2018:551 Lag (2018:551) med kompletterande bestämmelser till EU:s däckmärkningsförordning  
  SFS 2018:558 Lag (2018:558) om företagshemligheter  
  SFS 2018:568 Lag (2018:568) om ersättning för minskat vattenområde  
  SFS 2018:585 Säkerhetsskyddslag (2018:585)  
  SFS 2018:596 Förordning (2018:596) om statsbidrag till regionala och lokala ideella organisationer vars verksamhet är inriktad mot hiv/aids och vissa andra smittsamma sjukdomar  
  SFS 2018:597 Lag (2018:597) om kommunal bokföring och redovisning  
  SFS 2018:649 Lag (2018:649) om förbud mot innehav av berusningsmedel m.m. vid hem för vård eller boende  
  SFS 2018:658 Säkerhetsskyddsförordning (2018:658)  
  SFS 2018:672 Lag (2018:672) om ekonomiska föreningar  
  SFS 2018:673 Lag (2018:673) om införande av lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar  
  SFS 2018:675 Förordning (2018:675) om miljökompensation för godstransporter på järnväg  
  SFS 2018:676 Lag (2018:676) om restriktioner vid statsråds och statssekreterares övergång till annan än statlig verksamhet  
  SFS 2018:677 Lag (2018:677) med instruktion för Nämnden för prövning av statsråds och statssekreterares övergångsrestriktioner  
  SFS 2018:696 Lag (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter  
  SFS 2018:704 Förordning (2018:704) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter  
  SFS 2018:740 Luftvårdsförordning (2018:740)  
  SFS 2018:744 Lag (2018:744) om försäkringsmedicinska utredningar  
  SFS 2018:759 Förordning (2018:759) om ekonomiska föreningar