Svensk Författningssamling, SFS, författningarna SFS 1984:3 - SFS 1985:1123[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  SFS 1984:3 Lag (1984:3) om kärnteknisk verksamhet  
  SFS 1984:14 Förordning (1984:14) om kärnteknisk verksamhet  
  SFS 1984:28
Förordning (1984:28) om anstånd med betalning av viss mervärdeskatt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:41
Förordning (1984:41) om timreduktioner i gymnasieskolan i förhållande till elevantal
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:43
Förordning (1984:43) om extra resurstimmar i gymnasieskolan
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:49
Förordning (1984:49) med instruktion för statens provningsanstalt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:50
Lag (1984:50) med instruktion för Nordiska rådets svenska delegation
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:53
Förordning (1984:53) om import- och exportreglering
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:58 Förordning (1984:58) om upphävande av vissa beslut av Kungl. Maj:t och regeringen om import och export av varor  
  SFS 1984:59
Förordning (1984:59) om varors ursprung
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:62
Förordning (1984:62) om prisreglering på jordbrukets område
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:75
Förordning (1984:75) om regional samverkan i fråga om undervisning för elever med handikapp
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:81
Lag (1984:81) om fastighetsmäklare
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:82
Förordning (1984:82) om fastighetsmäklare
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:95 Förordning (1984:95) om minnesmynt på etthundra kronor  
  SFS 1984:109
Förordning (1984:109) med instruktion för trygghetsnämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:110
Omplaceringsförordning (1984:110)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:111 Tjänstledighetsförordningen (1984:111)  
  SFS 1984:112
Förordning (1984:112) om vissa turordningsfrågor för skolledare m.fl.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:119
Ädellövskogslag (1984:119);
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:120
Ädellövskogsförordning (1984:120);
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:140 Förordning (1984:140) om allmän tolk  
  SFS 1984:151
Lag (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:174
Lag (1984:174) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:175
Lag (1984:175)om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:176 Tillkännagivande (1984:176) rörande internationella oljeskadefonden  
  SFS 1984:181
Förordning (1984:181) med instruktion för militärledningen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:184
Förordning (1984:184) om försöksverksamhet med handläggningen av mål om betalningsföreläggande
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:205
Förordning (1984:205) om fortsatt befrielse för vissa församlingar från skyldighet att utse kyrkofullmäktige
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:222
Förordning (1984:222) om pensionsavgifter enligt statliga tjänstepensionsbestämmelser
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:223
Förordning (1984:223) om regeringens arbetsgivarnyckel i pensionsfrågor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:224
Förordning (1984:224) om bemyndigande för statens löne- och pensionsverk att besluta om rätt till förtidspension i vissa fall
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:225
Förordning (1984:225) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmån åt skolledare och lärare m.fl. vid viss tjänstledighet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:226
Förordning (1984:226) om tillgodoräkning av tjänsteår för pensionsförmåner förstatsanställda m.fl. som ingår i Stockholmskonferensens sekretariat
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:228
Förordning (1984:228) med instruktion för bränslenämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:234
Förordning (1984:234) om resurstimmar i gymnasieskoleutbildning vid riksinternatskolor m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:241
Förordning (1984:241) om statliga arbetsgivares medverkan vid uppbörd av fackföreningsavgifter m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:246 Lag (1984:246) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago  
  SFS 1984:247
Förordning (1984:247) om punktskatter och prisregleringsavgifter
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:248
Förordning (1984:248) om skatt på lotterivinster
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:249 Förordning (1984:249) om spelskatt  
  SFS 1984:260
Förordning (1984:260) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:272
Lag (1984:272) om skyldighet för civilförsvarspliktiga att tjänstgöra utanför civilförsvaret
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:281
Förordning (1984:281) om statsbidrag till hälsovård för högskolestuderande
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:282
Förordning (1984:282) med instruktion för forskningsinstitutet för atomfysik
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:283
Lag (1984:283) med vissa bestämmelser för Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:287
Förordning (1984:287) om förslag på ledamöter i styrelserna för allmänna pensionsfonden, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:288
Förordning (1984:288) om överföring i krig av vissa av domkapit- lens uppgifter till kontraktsprostarna
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:290
Försäkringsinspektionens kungörelse (1984:290) om villkoren för behörighet att tjänstgöra som aktuarie vid försäkringsbolag som meddelar livförsäkring
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:292 Lag (1984:292) om avtalsvillkor mellan näringsidkare  
  SFS 1984:306
Förordning (1984:306) om bekämpande av salmonella hos djur
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:308
Förordning (1984:308) om ersättning för tull- och passkontroll m.m. vid Scandinavian Airlines Systems flygpassagerarterminal i Malmö
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:309
Förordning (1984:309) om utlandsstyrkan inom Försvarsmakten
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:318 Lag (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering  
  SFS 1984:321 Förordning (1984:321) om kontrollavgift vid olovlig parkering  
  SFS 1984:326
Förordning (1984:326) om statsbidrag till kulturella ändamål
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:337 Förordning (1984:337) om ändrade bestämmelser om statens skyldighet att betala ersättning till kommuner enligt 33 § bostadslånekungörelsen (1962:537) m.m.  
  SFS 1984:338
Förordning (1984:338) om redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:351
Lag (1984:351) om totalisatorskatt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:354
Förordning (1984:354) om totalisatorvadhållning
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:355
Lag (1984:355) om skatt på vissa dryckesförpackningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:380
Förordning (1984:380) om avgifter för prövning och tillsyn enligt miljöskyddslagen (1969:387)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:381
Förordning (1984:381) om täktavgift
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:382 Lag (1984:382) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation  
  SFS 1984:386
Fartygsuttagningskommissionens kungörelse (1984:386) med föreskrifter om uttagning av fartyg
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:387 Polislag (1984:387)  
  SFS 1984:404 Lag (1984:404) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter  
  SFS 1984:405
Lag (1984:405) om stämpelskatt på aktier
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:406 Förordning (1984:406) om stämpelskatt vid inskrivningsmyndigheter  
  SFS 1984:409
Lag (1984:409) om skatt på gödselmedel
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:410 Lag (1984:410) om skatt på bekämpningsmedel  
  SFS 1984:437
Förordning (1984:437) med bemyndigande för bankinspektionen att meddela föreskrifter om fondkommissionärs provision vid vissa värdepappersaffärer
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:460
Förordning (1984:460) om statsbidrag till lokala arbetslivsmuseer
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:463
Förordning (1984:463) om avgifter i ärenden om närradio
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:465
Förordning (1984:465) om fraktstöd för film
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:471
Förordning (1984:471) med instruktion för statens lantbrukskemiska laboratorium
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:477
Lag (1984:477) om beslutanderätt för Sveriges turistråd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:479
Förordning (1984:479) med instruktion för fideikommissnämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:482
Förordning (1984:482) om ersättning för riksfärdtjänst
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:483
Förordning (1984:483) med instruktion för transportforskningsberedningen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:487 Förordning (1984:487) om hyresstopp  
  SFS 1984:488
Notarieförordning (1984:488)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:501
Lag (1984:501) om inbetalning på likviditetskonto;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:502
Lag (1984:502) om exportdepositioner för skogsprodukter;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:503
Lag (1984:503) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:518
Förordning (1984:518) om bidrag till utbildning i företag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:519
Förordning (1984:519) om introduktions- och lönebidrag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:523
Förordning (1984:523) om bidrag till arbetslösa m.fl. som startar egen näringsverksamhet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:531 Lag (1984:531) om 1985 års folk- och bostadsräkning  
  SFS 1984:532 Förordning (1984:532) om 1985 års folk- och bostadsräkning  
  SFS 1984:533 Lag (1984:533) om arbetsställenummer m.m.  
  SFS 1984:534
Förordning (1984:534) om arbetsställenummer m.m.;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:535 Förordning (1984:535) om statliga myndigheters lån av konstföremål för lokalutsmyckning  
  SFS 1984:538
Förordning (1984:538) med instruktion för statens tjänstebostadsnämnd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:542
Lag (1984:542) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m. m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:545
Förordning (1984:545) om behörighet att utöva yrke inom hälso- och sjukvården m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:554
Förordning (1984:554) om statsbidrag under viss tid till anordnande av daghem och fritidshem
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:555 Förordning (1984:555) om tillämpning av en konvention den 4 februari 1983 mellan Sverige och Spanien om social trygghet  
  SFS 1984:571
Förordning (1984:571) om ramtimplaner och resurstilldelningssystem för årskurs 4 av fyraårig teknisk linje i gymnasieskolan
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:573
Förordning (1984:573) om statsbidrag till fristående skolor på gymnasial nivå
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:574
Förordning (1984:574) om statsbidrag till Svenska hemslöjdsföreningarnas riksförbund för riksomfattande kursverksamhet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:579
Förordning (1984:579) om statsbidrag till museijärnvägar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:580
Förordning (1984:580) med instruktion för arkivet för ljud och bild
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:589
Förordning (1984:589) om anordnande av bevakning;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:598
Förordning (1984:598) om tillsättning av tjänster inom den regionala åklagarorganisationen, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:614
Förordning (1984:614) om lån för förvärv av vissa fastigheter som har förköpts enligt förköpslagen (1967:868)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:618
Förordning (1984:618) om elevplatser i gymnasieskolan m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:622
Förordning (1984:622) om gymnasial lärlingsutbildning
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:624
Förordning (1984:624) om intagning till grundskoleanknutna studievägar i gymnasieskolan
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:626
Förordning (1984:626) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för skolledare, biträdande skolledare och lärare i kommunal utbildning
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:628
Förordning (1984:628) om statsbidrag till anskaffning och förnyelse av utrustning i gymnasieskolan
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:631
Förordning (1984:631) om avgifter för prövning inom skolväsendet och vuxenutbildningen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:632
Förordning (1984:632) om extra statsbidrag till försöksverksamhet och utvecklingsarbete i gymnasieskolan
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:633
Förordning (1984:633) om resurser för stödinsatser i svenska på vissa yrkesinriktade studievägar i gymnasieskolan
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:644
Förordning (1984:644) om försöksverksamhet med en friare kommunal nämndorganisation
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:649
Lag (1984:649) om företagshypotek
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:650
Lag (1984:650) om införande av lagen (1984:649) om företagshypotek
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:665
Lag (1984:665) om arvoden m.m. för uppdrag inom riksdagen, dess myndigheter och organ
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:668
Lag (1984:668) om uppbörd av socialavgifter från arbetsgivare
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:674
Förordning (1984:674) om uppbörd av vissa arbetsgivaravgifter från staten
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:683
Förordning (1984:683) om statlig ersättning för mottagande av flyktingar och vissa andra utlänningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:692 Förordning (1984:692) om det allmänna företagsregistret  
  SFS 1984:702
Förordning (1984:702) om statsbidrag till turist- och rekreationsansläggningar av riksintresse, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:703
Förordning (1984:703) om statsbidrag till vissa teaterlokaler m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:707 Tillkännagivande (1984:707) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1984:712
Riksrevisionsverkets kungörelse (1984:712) om ändring i verkets föreskrifter för verkställigheten av förordningen (1975:1318) om dröjsmålsränta på statliga fordringar;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:730
Polisförordning (1984:730)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:731
Förordning (1984:731) med instruktion för rikspolisstyrelsen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:733
Förordning (1984:733) om tillsättning av vissa tjänster inom polisväsendet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:740
Förordning (1984:740) med bemyndigande för riksskatteverket enligt lagen (1983:1086) om vinstdelningsskatt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:743
Förordning (1984:743) om viss begränsning av tidskoefficienten i fråga om bostadslån
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:749
Förordning (1984:749) om tillfälligt förbud mot höjning av vinstutdelning i vissa aktiebolag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:750 Förordning (1984:750) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Amerikas Förenta Stater beträffande skatter på kvarlåtenskap, arv och gåva  
  SFS 1984:762
Förordning (1984:762) om turordning vid uppsägning av vissa lärare med statligt reglerad anställning i kommun m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:765 Förordning (1984:765) om uppläggande av ett nytt företagsinteckningsregister  
  SFS 1984:778 Förordning (1984:778) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. på det statliga arbetsgivarområdet;  
  SFS 1984:779 Förordning (1984:779) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds publikation "SPN meddelar";  
  SFS 1984:780 Förordning (1984:780) om upphävande av vissa föreskrifter m.m. som har kungjorts i statens personalnämnds författningssamling;  
  SFS 1984:791
Förordning (1984:791) om sparsamhet i fråga om statliga tjänsteresor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:795
Förordning (1984:795) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om regionalt arbetsmarknadsanknutna påbyggnadsutbildningar i gymnasieskolan
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:796
Förordning (1984:796) om försöksverksamhet med beslut av länsskolnämnderna om vissa jämkningar i gymnasieskolans timplaner
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:802
Förordning (1984:802) om behörighet till vissa läkartjänster vid försöksverksamhet med kompletterande tjänstgöring för specialistkompetenta läkare
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:803
Förordning (1984:803) om jämställdhet i statlig verksamhet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:809 Förordning (1984:809) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Sri Lanka  
  SFS 1984:810
Förordning (1984:810) om forskningsbidrag till teknikbaserade småföretag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:819 Förordning (1984:819) om statliga platsanmälningar  
  SFS 1984:825
Förordning (1984:825) om verksamheten vid vissa statliga skolor under krig och vid krigsfara
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:831 Mönstringsförordning (1984:831)  
  SFS 1984:852
Lag (1984:852) om lagerskatt på viss bensin;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:890 Förordning (1984:890) om bidrag till utlänningars resor från Sverige för bosättning i annat land  
  SFS 1984:900
Förordning (1984:900) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:908 Förordning (1984:908) om vissa statsbidrag för sjukvård m.m.  
  SFS 1984:927
Förordning (1984:927) med instruktion för centralnämnden för fastighetsdata
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:931
Förordning (1984:931) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Canada
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:932 Förordning (1984:932) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland  
  SFS 1984:934
Förordning (1984:934) om kompensation till vissa skogsägare
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:936 Förordning (1984:936) om bidrag till flyktingar för kostnader för anhörigas resor till Sverige  
  SFS 1984:947
Lag (1984:947) om beskattning av utländska forskare vid tillfälligt arbete i Sverige
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:979
Förordning (1984:979) med bemyndigande för domkapitlen och kammarkollegiet att besluta i ärenden om samfällighetsbildning
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:983 Lag (1984:983) om ensamrätt till bärgning  
  SFS 1984:985 Förordning (1984:985) om handläggningen av ärenden rörande sjöfynd  
  SFS 1984:988
Förordning (1984:988) med instruktion för tullverket
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:989
Lag (1984:989) om socialförsäkringsväsendet under krig och krigsfara
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1004
Förordning (1984:1004) med instruktion för statens institut för personalutveckling
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1005
Förordning (1984:1005) med instruktion för statsrådslönenämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1009
Lag (1984:1009) om beslutanderätt för bolag eller annan juridisk person med uppgift att lämna permitteringslöneersättning
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1011
Förordning (1984:1011) om permitteringslöneersättning
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1013
Förordning (1984:1013) om sjukvård m. m. i statligt reglerade anställningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1014 Förordning (1984:1014) om myndigheternas uppgiftsskyldighet till Försäkringskassan, m.m.  
  SFS 1984:1039
Förordning (1984:1039) om handläggning av ärenden om statliga tjänstepensionsförmåner
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1041
Förordning (1984:1041) om förordnandepension m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1042 Förordning (1984:1042) om pensionsvillkor för icke-svenska medborgare som är lokalanställda vid svenska utlandsmyndigheter  
  SFS 1984:1043 Förordning (1984:1043) om beräkning av pensionsgrundande tjänstetid vid ledighet för internationella uppdrag  
  SFS 1984:1049
Lag (1984:1049) om beredskapslagring av olja och kol
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1050
Förordning (1984:1050) om beredskapslagring av olja och kol
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1052 Lag (1984:1052) om statlig fastighetsskatt  
  SFS 1984:1090
Lag (1984:1090) om inbetalning på förnyelsekonto
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1095
Lag (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1096
Lag (1984:1096) om särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1102
Förordning (1984:1102) om bidragsförskott, förlängt bidragsförskott för studerande och särskilt bidrag till vissa adoptivbarn
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1118
Vuxenutbildningslag (1984:1118)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1120
Förordning (1984:1120) om inbyggd utbildning i kommunal och statlig vuxenutbildning
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1127 Förordning (1984:1127) med bemyndigande för Försäkringskassan att verkställa fördelning av arbetsgivaravgifter mellan olika avgiftsändamål  
  SFS 1984:1129
Förordning (1984:1129) om försörjningsberedskapsstöd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1132
Förordning (1984:1132) om krediter för vissa utvecklingsändamål (u-krediter)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1984:1138 Statistiska centralbyråns kungörelse (1984:1138) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1984:1140
Lag (1984:1140) om insemination
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:12 Lag (1985:12) om kontroll av berusningsmedel på sjukhus  
  SFS 1985:28
Förordning (1985:28) om särskild uppbörd av viss vägtrafikskatt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:33 Försäkringsinspektionens kungörelse (1985:33) om ändring av vissa skadelivräntor  
  SFS 1985:35
Förordning (1985:35) om försöksverksamhet med handläggningen av förmynderskapsärenden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:44
Förordning (1985:44) om frisläpp av förnyelsefonder
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:49 Förordning (1985:49) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige samt Trinidad och Tobago  
  SFS 1985:53
Förordning (1985:53) om pensioneringsperioder m.m. för anställningar som omfattas av statens allmänna tjänstepensionsreglemente (1959:287)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:63
Förordning (1985:63) om betalningen av omställningskostnader för anställda hos allmän försäkringskassa
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:68 Förordning (1985:68) om begränsningsfond  
  SFS 1985:73
Förordning (1985:73) om undantag från svensk socialförsäkringslagstiftning vid arbete utomlands
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:79 Förordning (1985:79) om tillämpning av en överenskommelse mellan Sverige och Frankrike om ömsesidigt administrativt bistånd i tullfrågor  
  SFS 1985:93
Förordning (1985:93) om återbetalning i vissa fall av skatt på bensin, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:96 Förordning (1985:96) om särskilda bestämmelser i fråga om vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder i Uddevallaregionen  
  SFS 1985:98
Lag (1985:98) om förbud mot investeringar i Sydafrika
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:99
Förordning (1985:99) om förbud mot investeringar i Sydafrika
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:123 Förordning (1985:123) om försöksverksamhet i fråga om praktik för elever i gymnasieskolan  
  SFS 1985:125 Tandvårdslag (1985:125)  
  SFS 1985:126 Lag (1985:126) om åtgärder till skydd för svensk sjöfart  
  SFS 1985:127
Lag (1985:127) om särskilda organ i landstingskommunerna
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:130
Föreskrifter (1985:130) om förfarandet vid översändande av framställning om bevisupptagning enligt Haagkonventionen den 18 mars 1970 om bevisupptagning i utlandet i mål och ärenden av civil eller kommersiell natur
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:132
Förordning (1985:132) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Luxemburg
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:139
Lag (1985:139) om ersättning för intrång i enskild fiskerätt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:145
Förordning (1985:145) om statsbidrag till fritidsfisket inom vissa områden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:146 Lag (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter  
  SFS 1985:160
Förordning (1985:160) om underlag för beräkning av statsbidrag enligt övergångsbestämmelserna till förordningen (1983:943) om statsbidrag till kommunal barnomsorg
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:161 Förordning (1985:161) om minnesmynt på etthundra kronor  
  SFS 1985:167
Förordning (1985:167) om statligt stöd till lokal och regional kollektiv persontrafik
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:170
Förordning (1985:170) med instruktion för ekonomiska attachéer och finansråd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:190
Förordning (1985:190) med vissa bestämmelser om särskilt räntebidrag m. m. för år 1985
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:191
Förordning (1985:191) om sänkning av vissa räntesatser som tillämpas vid beräkning av räntebidrag och räntelån för bostadshus m. m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:192 Järnvägstrafiklag (1985:192)  
  SFS 1985:193 Lag (1985:193) om internationell järnvägstrafik  
  SFS 1985:200 Förordning (1985:200) om järnvägs befordringsskyldighet m. m.  
  SFS 1985:201 Förordning (1985:201) om behandling av föremål som har upphittats i spårvägs-, tunnelbane- eller busstrafik  
  SFS 1985:206 Lag (1985:206) om viten  
  SFS 1985:236 Förordning (1985:236) om statsbidrag till försöksverksamhet med särskilda studiecirklar  
  SFS 1985:242
Lag (1985:242) om särskild skattereduktion år 1985
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:250
Lag (1985:250) med tillfälliga bestämmelser för beskattningen av viss försäkringsrörelse
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:255 Förordning (1985:255) om undantag från skyldigheten att ledigkungöra vissa tjänster vid arbetsmarknadsverket  
  SFS 1985:257
Förordning (1985:257) med instruktion för försvarets rationaliseringsinstitut
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:261
Förordning (1985:261) om statsbidrag till museer och utställningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:276
Förordning (1985:276) om statsbidrag till skyddat arbete hos offentliga arbetsgivare
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:277 Lag (1985:277) om vissa bulvanförhållanden  
  SFS 1985:286 Tillkännagivande (1985:286) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1985:288
Vuxenutbildningsförordning (1985:288)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:289
Förordning (1985:289) om betalning av viss vägtrafikskatt, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:293
Lag (1985:293) om tidpunkten för beslut om taxering vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:294
Förordning (1985:294) om ändring av tidpunkt vid 1985 års särskilda fastighetstaxering
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:295
Lag (1985:295) om foder
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:305
Förordning (1985:305) med instruktion för lantbruksråd och lantbruksattaché
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:310
Förordning (1985:310) om doktorandtjänster;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:312 Tillkännagivande (1985:312) om avtal mellan Sverige och Danmark om handeln mellan Sverige och Grönland  
  SFS 1985:315 Förordning (1985:315) om frihandel i varuutbytet med Grönland  
  SFS 1985:317
Förordning (1985:317) om tillämpningen av det allmänna pensionsavtalet på timlärare
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:326
Förordning (1985:326) om bidrag till företagshälsovård
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:328
Förordning (1985:328) med instruktion för företagshälsovårdsdelegationen vid arbetarskyddsstyrelsen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:335 Förordning (1985:335) om tillgodoräknande av tid för föräldraledighet vid tillsättningen av statligt reglerade tjänster  
  SFS 1985:342
Lag (1985:342) om kontroll av husdjur m. m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:343
Förordning (1985:343) om kontroll av husdjur m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:345
Förordning (1985:345) med instruktion för trafiksäkerhetsverket;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:349
Lag (1985:349) om överlämnande av förvaltningsuppgifter inom Utrikesdepartementets verksamhetsområde
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:351
Förordning (1985:351) om sommartid
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:352
Förordning (1985:352) om lån m. m. för gatukostnadsersättning i vissa fall
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:354 Lag (1985:354) om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall  
  SFS 1985:357 Förordning (1985:357) om registrering av och underrättelse om domar om förbud mot juridiskt eller ekonomiskt biträde i vissa fall  
  SFS 1985:367 Lag (1985:367) om internationella faderskapsfrågor  
  SFS 1985:391
Förordning (1985:391) om talboks- och punktskriftsbibliotekets punktskriftsnämnd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:400
Lag (1985:400) om behörighet för justitiekanslern att överklaga vissa beslut enligt rättegångsbalken
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:401
Förordning (1985:401) om handläggningen av mål som avses i 1 kap. 7 § rättegångsbalken
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:426
Lag (1985:426) om kemiska produkter
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:437
Förordning (1985:437) med instruktion för fiskeristyrelsen och fiskenämnderna
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:439
Förordning (1985:439) om statligt stöd till yrkesfisket m. m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:440
Förordning (1985:440) om statsbidrag till fritidsfisket
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:445
Förordning (1985:445) med instruktion för statens järnvägar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:447
Förordning (1985:447) om handläggning av ärenden om nedläggning av vagnslasttrafik
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:449
Lag (1985:449) om rätt att driva viss linjetrafik
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:450
Lag (1985:450) om buss- och taxivärderingsnämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:454
Förordning (1985:454) om buss- och taxivärderingsnämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:463
Förordning (1985:463) om lån m.m. till särskilda åtgärder i bostadsområden med outhyrda lägenheter
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:476
Förordning (1985:476) med instruktion för styrelsen för psykologiskt försvar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:477
Förordning (1985:477) med instruktion för totalförsvarets chefsnämnd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:488
Förordning (1985:488) om undantag för vissa läkemedel från prisnedsättning enligt lagen (1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader, m. m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:489
Förordning (1985:489) om statsbidrag för att återställa handikappanpassade bostäder m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:492
Förordning (1985:492) om rikets indelning i verksamhetsområden för åklagarväsendet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:493
Tillkännagivande (1985:493) om befrielse i vissa fall för utländska kärande att ställa säkerhet för rättegångskostnader, m.m.;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:494
Förordning (1985:494) om anmälan av särskilda utgivare för radio- och kassettidningar, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:498
Förordning (1985:498) om avräkning av utgifter på statsbudgeten
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:506 Lag (1985:506) om vissa flyttningsersättningar  
  SFS 1985:507
Förordning (1985:507) om vissa flyttningsersättningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:525
Förordning (1985:525) om statligt stöd till bokhandeln
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:528
Förordning (1985:528) om statsbidrag till folkbibliotek
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:533
Lag (1985:533) om skatteutjämningsavgift
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:535
Förordning (1985:535) om skatteutjämningsavgift
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:537
Förordning (1985:537) med särskilda bestämmelser för skolledare, biträdande skolledare och lärare inom skolväsendet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:548 Förordning (1985:548) om statsbidrag till studie- och yrkesorientering i gymnasieskolan budgetåret 1985/86  
  SFS 1985:554
Förordning (1985:554) om statsbidrag till kostnader för vissa trygghetsåtgärder för rektorer, studierektorer och lärare vid vissa privatskolor, riksinternatskolor och statsunderstödda folkhögskolor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:562
Patientjournallag (1985:562)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:568
Lag (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:569
Lag (1985:569) om införande av lagen (1985:568) om särskilda omsorger om psykiskt utvecklingsstörda m. fl.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:571
Lag (1985:571) om värdepappersmarknaden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:582 Lag (1985:582) om inbetalning på likviditetskonto under budgetåret 1985/86  
  SFS 1985:586
Förordning (1985:586) om gymnasieskolans timunderlag för undervisning och statsbidrag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:604
Förordning (1985:604) med instruktion för kommerskollegium
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:606
Revisionsförordning (1985:606) för regeringskansliet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:608
Förordning (1985:608) med instruktion för statistiska centralbyrån
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:609
Förordning (1985:609) med instruktion för statens chefslönenämnd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:613 Förordning (1985:613) om auktorisation av tolkar och översättare  
  SFS 1985:619
Förordning (1985:619) om glesbygdsstöd
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:620 Lag (1985:620) om vissa torvfyndigheter  
  SFS 1985:625
Radiostörningsförordning (1985:625)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:626 Förordning (1985:626) om vissa torvfyndigheter  
  SFS 1985:630
Förordning (1985:630) om bidrag ur bränslemiljöfonden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:631
Förordning (1985:631) om bidrag till vissa energiinvesteringar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:635
Lag (1985:635) om försörjningsberedskap på naturgasområdet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:636
Förordning (1985:636) om försörjningsberedskap på naturgasområdet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:643
Förordning (1985:643) om ändrade lönegradsbeteckningar för statligt reglerade tjänster
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:653
Förordning (1985:653) om stöd till svensk projektexport
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:654 Förordning (1985:654) med bemyndigande för Skatteverket att meddela föreskrifter om verkställigheten av lagen (1985:146) om avräkning vid återbetalning av skatter och avgifter  
  SFS 1985:658 Lag (1985:658) om arrendatorers rätt att förvärva arrendestället  
  SFS 1985:667
Förordning (1985:667) om särskild redovisning av den kommunala bostadsförsörjningsplaneringen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:669
Förordning (1985:669) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om bostadslån m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:672
Förordning (1985:672) om stöd till jordbruk och livsmedelsindustri i norra Sverige
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:673
Förordning (1985:673) om stöd till särskilt skuldtyngda jordbruksföretag
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:675
Förordning (1985:675) om riksgränsen mellan Sverige och Finland
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:677
Lag (1985:677) om lokala kabelsändningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:681
Förordning (1985:681) om preparandutbildning i svenska;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:682
Förordning (1985:682) om antagning av utomnordiska gäststuderande och invandrarstuderande till grundläggande högskoleutbildning m. m.;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:686
Förordning (1985:686) med instruktion för samrådsnämnden för kärnavfallsfrågor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:704 Tillkännagivande (1985:704) av uppgift om Riksbankens diskonto  
  SFS 1985:705 Förordning (1985:705) om minnesmynt på etthundra kronor  
  SFS 1985:706 Förordning (1985:706) om minnesmynt på etthundra kronor  
  SFS 1985:711
Förordning (1985:711) med vissa bestämmelser om torskfisket i Östersjön nordost om Bornholm
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:713
Förordning (1985:713) med instruktion för statens utlandslönenämnd;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:716 Konsumenttjänstlag (1985:716)  
  SFS 1985:728 Förordning (1985:728) om krigsplaceringspremie för flygförare i flygvapnet  
  SFS 1985:729
Förordning (1985:729) om bidrag till företagshälsovård för vissa anställda inom byggnadsbranschen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:733
Förordning (1985:733) om frivillig sjukpenningförsäkring hos Försäkringskassan
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:738
Förordning (1985:738) om dumpnings- och subventionsundersökningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:743 Förordning (1985:743) om försöksverksamhet med viss registrering i bilregistret  
  SFS 1985:745 Förordning (1985:745) om försök med kommunal beslutanderätt i fråga om lokala trafikföreskrifter i vissa fall  
  SFS 1985:748
Tillkännagivande (1985:748) av främmande staters anslutning till vissa av Sverige biträdda konventioner angående inbördes rättshjälp, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:751
Förordning (1985:751) om utbildning inom polisväsendet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:754 Förordning (1985:754) om tillsättning av vissa tjänster och långtidsvikariat inom polisväsendet  
  SFS 1985:764
Förordning (1985:764) med instruktion för televerket
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:765
Teleförordning (1985:765)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:779
Förordning (1985:779) om statsbidrag till visst utvecklingsarbete i fråga om boendeservice;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:780
Förordning (1985:780) om statsbidrag för vissa tillgänglighetsfrämjande åtgärder på kvartersmark;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:781 Förordning (1985:781) om ersättning till gode män vid fastighetsbildningsförrättning m.m.  
  SFS 1985:782 Förordning (1985:782) om försöksverksamhet beträffande skolväsendet i vissa kommuner och landstingskommuner  
  SFS 1985:788 Förordning (1985:788) om försöksverksamhet inom arbetsmarknadspolitikens område i vissa kommuner och landstingskommuner  
  SFS 1985:792
Förordning (1985:792) om tillämpning i fråga om Sydafrika av lagen (1971:176) om vissa internationella sanktioner;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:793
Förordning (1985:793) om förbud mot införsel av Krugerrand;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:796 Förordning (1985:796) med vissa bemyndiganden för Socialstyrelsen att meddela föreskrifter m.m.  
  SFS 1985:804
Förordning (1985:804) om företagshypotek
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:827 Förordning (1985:827) om belopp för år 1984 enligt 4 § förordning en (1983:944) om statsbidrag till social hemhjälp  
  SFS 1985:832
Förordning (1985:832) om inställande av inskrivningsdagar m.m. i samband med införandet av lagen (1984:649) om företagshypotek
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:833
Förordning (1985:833) med instruktion för AMU-gruppen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:835
Förordning (1985:835) om kemiska produkter
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:836
Förordning (1985:836) om bekämpningsmedel
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:837
Förordning (1985:837) om PCB m. m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:838
Förordning (1985:838) om motorbränslen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:839
Förordning (1985:839) om kadmium
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:840
Förordning (1985:840) om vissa hälso- och miljöfarliga produkter m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:841
Förordning (1985:841) om miljöfarligt avfall
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:842
Förordning (1985:842) om spridning av bekämpningsmedel över skogsmark
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:843
Förordning (1985:843) med instruktion för kemikalieinspektionen
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:855
Förordning (1985:855) om statligt stöd till vissa tjänsteresor
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:856
Förordning (1985:856) om statligt stöd till viss datakommunikation
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:876 Förordning (1985:876) om försöksverksamhet i fråga om tillståndsprövning enligtnaturvårdslagen (1964:822), m.m.  
  SFS 1985:877 Förordning (1985:877) om försöksverksamhet i fråga om anmälningar om miljöfarlig verksamhet  
  SFS 1985:879
Förordning (1985:879) om foder
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:884
Förordning (1985:884) om behörighet till vissa tjänster inom folk tandvården och om tillsättning av sådana tjänster
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:885 Förordning (1985:885) om försöksverksamhet vid tillsättning av vissa tjänster inom folktandvården  
  SFS 1985:890
Förordning (1985:890) om utbetalningen av försäkringsbelopp enligt reglementet (1962:698) angående statens grupplivförsäkring m.m.;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:891 Riksrevisionsverkets cirkulär (1985:891) angående allmänna leveransbestämmelser (MONTAGE 85);  
  SFS 1985:894
Kommunalförbundslag (1985:894)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:900 Förordning (1985:900) om försöksverksamhet i Stockholms kommun med utmärkning av vissa parkeringsplatser  
  SFS 1985:903
Lag (1985:903) om uppdragsutbildning i anslutning till det kommunala skolväsendet m.m.;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:907 Förordning (1985:907) om dubbelbeskattningsavtal mellan Sverige och Schweiz beträffande skatter på kvarlåtenskap och arv m.m.  
  SFS 1985:913
Förordning (1985:913) om rikets indelning i skyddskonsulentdistrikt
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:915
Inrättandeförordning (1985:915);
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:921
Förordning (1985:921) med instruktion för elförsörjningsnämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:949 Förordning (1985:949) om tillämpning av en konvention den 10 april 1985 mellan Sverige och Kanada om social trygghet  
  SFS 1985:953
Förordning (1985:953) om central valmyndighet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:972 Förordning (1985:972) om statsbidrag för budgetåret 1985/86 till anordnande av daghem och fritidshem  
  SFS 1985:982 Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats  
  SFS 1985:988 Lag (1985:988) om immunitet för vissa vittnen m.fl.  
  SFS 1985:993
Lag (1985:993) om avgifter för granskning av filmer och videogram;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:997 Förordning (1985:997) om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar  
  SFS 1985:1002 Lag (1985:1002) om försöksverksamhet inom sjukförsäkringsområdet  
  SFS 1985:1003 Lag (1985:1003) om försöksverksamhet med enhetliga patientavgifter inom offentlig öppen hälso- och sjukvård  
  SFS 1985:1005 Lag (1985:1005) om procentsatser för uttag av avgift för åren 1986 och 1987 till försäkringen för tilläggspension  
  SFS 1985:1026
Förordning (1985:1026) om kassettskatt;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1037
Förordning (1985:1037) om uppdragsutbildning i anslutning till statlig och kommunal högskoleutbildning;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1039 Statistiska centralbyråns kungörelse (1985:1039) om procenttal för ändring av vissa underhållsbidrag;  
  SFS 1985:1040
Lag (1985:1040) om rätt för en skadenämnd att besluta i vissa frågor om avhjälpande av fukt- och mögelskador
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1050
Lag (1985:1050) om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1051
Förordning (1985:1051) om förbud mot införsel av jordbruksvaror från Sydafrika;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1052
Lag (1985:1052) om rätt för kommuner och landstingskommuner att vidta bojkottåtgärder mot Sydafrika
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1057
Lag (1985:1057) om ansvarighet för lokala kabelsändningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1061
Lag (1985:1061) om avgifter i ärenden om lokala kabelsändningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1062
Förordning (1985:1062) med instruktion för kabelnämnden och närradionämnden
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1064
Förordning (1985:1064) om skyldighet att lämna vissa underrättelser som rör mål enligt lagen (1985:1056) om ansvarighet för lokala kabelsändningar
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1065
Förordning (1985:1065) om statsbidrag till lokal programverksamhet
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1071 Förordning (1985:1071) om ränta för år 1986 på vissa statslån till bostadsbyggande m.m.  
  SFS 1985:1073 Lag (1985:1073) om försöksverksamhet med en samordnad länsförvaltning  
  SFS 1985:1075 Lag (1985:1075) om rätt att anlägga enskilda järnvägar m.m.  
  SFS 1985:1076
Förordning (1985:1076) om parkeringsplats för utländska beskickningars fordon
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1087
Förordning (1985:1087) med instruktion för Nordkalottens AMU-center;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1089 Lag (1985:1089) om försöksverksamhet inom hälso- och sjukvårdens område  
  SFS 1985:1100
Skollag (1985:1100)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1101
Lag (1985:1101) om införande av skollagen (1985:1100)
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1104
Lag (1985:1104) om skydd mot utförsel av vissa äldre kulturföremål;
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1105
Lag (1985:1105) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1106
Förordning (1985:1106) om obligatorisk kontroll genom teknisk provning m. m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1107
Förordning (1985:1107) om riksprovplatser och auktoriserade provplatser m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1119
Förordning (1985:1119) om den statliga fonden för avhjälpande av fukt- och mögelskador i småhus, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1122
Förordning (1985:1122) om protokoll mellan Sverige och Finland om ersättning för bortfall av kommunalskatt i vissa fall, m.m.
Författningen är upphävd/ska upphävas.
 
  SFS 1985:1123 Försäkringsinspektionens kungörelse (1985:1123) om ändring av vissa skadelivräntor;