Detaljerad information om författningarna
  HFD 2012 ref. 1 En person som är anställd som personlig assistent åt sin make (I) respektive sitt minderåriga barn (II) har förmånsbeskattats för värdet av en resa som företagits tillsammans med den funktionshindrade utan hinder av att vederbörande under resan utfört sina sysslor som personlig assistent. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2012 ref. 2 En leverantör som ansökt om överprövning av en offentlig upphandling och yrkat viss rättelse har ansetts inte ha talerätt mot ett beslut att upphandlingen ska göras om.  
  HFD 2012 ref. 3 En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en föräldraledighet har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.  
  HFD 2012 ref. 4 Utbetalningar från pensionsförsäkring och pensionssparkonto har ansetts utgöra livränta vid tillämpning av skatteavtalet mellan Sverige samt Storbritannien och Nordirland.  
  HFD 2012 ref. 5 Fråga om tillhandahållande av lärarvikarier omfattas av undantaget för utbildningstjänster i 3 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  HFD 2012 ref. 6 Fråga om tillämpning av skatteflyktslagen vid omläggning av lån i syfte att undgå ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2012 ref. 7 Synnerliga skäl för att befria från kostnadsränta enligt skattebetalningslagen har ansetts föreligga när ränteuttaget inte stått i rimlig proportion till den skattskyldiges underlåtenhet att deklarera i tid.  
  HFD 2012 ref. 8 Ett aktiebolag vars tillgångar består uteslutande av aktier i dotterbolag och av fordringar överlåter samtliga sina tillgångar och skulder. Överlåtelsen har ansetts uppfylla villkoret i 23 kap. 17 § inkomstskattelagen att den ska avse bolagets hela näringsverksamhet. Även fråga om skatteflyktslagen är tillämplig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2012 ref. 9 Särskilda skäl som utgör hinder mot verkställighet utanför anstalt i form av intensivövervakning med elektronisk kontroll - s.k. fotboja - har ansetts föreligga med hänsyn till gärningsmannens person.  
  HFD 2012 ref. 10 Beslut om avregistrering från sjukförsäkringsregistret kan inte överklagas.  
  HFD 2012 ref. 11 Fråga om förutsättningar för ändring av ett beslut om bistånd i form av s.k. demensboende.  
  HFD 2012 ref. 12 Beslut av Skatteverket om s.k. generell tredjemansrevision hos bank för att hämta in uppgifter på klientmedelskonton har ansetts oproportionerligt eftersom det saknas effektiva möjligheter att från granskning undanta uppgifter om vad advokaters klientuppdrag avser.  
  HFD 2012 ref. 13 Fråga om avdrag enligt bestämmelserna om vinstandelsränta. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2012 ref. 14 Fråga om medlemsvillkoret enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring varit uppfyllt i visst fall.  
  HFD 2012 ref. 15 Fråga om innebörden av det s.k. utvidgade reparationsbegreppet i 19 kap. 2 § andra stycket inkomstskattelagen. Inkomsttaxering 2003-2005.  
  HFD 2012 ref. 16 Kameraövervakning av bl.a. korridorer och uppehållsrum i en gymnasieskola under ordinarie skoltid har ansetts otillåten enligt personuppgiftslagen.  
  HFD 2012 ref. 17 Registrering inom folkbokföringen av utländsk vigsel har vägrats då en av parterna varit under 18 år.  
  HFD 2012 ref. 18 Artikel 15.1 i det nordiska skatteavtalet har ansetts innefatta ett krav på fysisk närvaro för att arbetet ska anses utfört i den andra staten. Inkomsttaxering 2005-2008.  
  HFD 2012 ref. 19 Försäkringskassan har ansetts oförhindrad att pröva en ansökan om ersättning för särskilda hjälpmedel efter en arbetsskada redan innan sökanden haft någon utgift för hjälpmedlet.  
  HFD 2012 ref. 20 Att Skatteverket endast har yrkat att skatteflyktslagen ska tillämpas har inte hindrat att prövningen, utan tillämpning av den lagen, gjorts mot bestämmelserna i inkomstskattelagen. Inkomsttaxering 2007.  
  HFD 2012 ref. 21 Försäkringskassan har vid tillhandahållande av elektroniska självbetjäningstjänster ansetts personuppgiftsansvarig för den behandling som sker innan uppgifterna blir tillgängliga för kassan.  
  HFD 2012 ref. 22 Fråga om rätt till sjukpenning på grund av nedsatt arbetsförmåga. (I och II).  
  HFD 2012 ref. 23 Vid beräkning av spärrbelopp enligt lagen om avräkning av utländsk skatt ska tidigare års underskott inte beaktas när de utländska förvärvsinkomsterna bestäms. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2012 ref. 24 En ägare till ett bankaktiebolag har inte ansetts ha talerätt mot Finansinspektionens beslut att återkalla bolagets tillstånd att bedriva bankrörelse.  
  HFD 2012 ref. 25 Fråga om det i arbetslöshetsförsäkringens mening funnits giltig anledning att lämna ett deltidsarbete.  
  HFD 2012 ref. 26 Fråga om el som ett bolag producerat i ett vindkraftverk är undantagen från skatteplikt när elen används vid bolagets uthyrning av byggnader. Förhandsbesked angående energiskatt.  
  HFD 2012 ref. 27 Förvaltningsrätts dom att ogiltigförklara ett avtal som slutits efter en offentlig upphandling har ansetts inte vara ett beslut av sådant slag som gäller omedelbart. Det har därför saknats förutsättningar för inhibition av förvaltningsrättens dom.  
  HFD 2012 ref. 28 Beslut att anta anbud om regelbunden lufttrafik på flyglinje efter ett offentligt anbudsförfarande enligt EU:s lufttrafikförordning har ansetts överklagbart hos förvaltningsdomstol.  
  HFD 2012 ref. 29 Ett beslut om tjänstekoncession har ansetts inte kunna prövas av förvaltningsdomstol.  
  HFD 2012 ref. 30 Överlåtelse av en tidskrift tillsammans med en CD-skiva, med en viss artist som gemensamt tema, har ansetts som omsättning av två separata varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  HFD 2012 ref. 31 En DNA-analys har inte ansetts kunna ersätta kravet på fastställt faderskap till barn som grund för registrering av faderskapet inom folkbokföringen.  
  HFD 2012 ref. 32 Efter att den försäkrade genomgått en höftledsoperation har en återgång i arbete ansetts medföra risk för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom varför rätt till förlängd sjukpenning (numera sjukpenning på fortsättningsnivå) utöver 550 dagar har förelegat.  
  HFD 2012 ref. 33 Försvarssekretessen har inte hindrat utlämnande av uppgifter om säkerhetsprövning av domare.  
  HFD 2012 ref. 34 Den som är rullstolsburen får i allmänhet anses ha väsentliga svårigheter att anlita allmänna kommunikationer och därmed ha rätt till bilstöd.  
  HFD 2012 ref. 35 Den risk för skada som en separation från ett familjehem kan medföra ska inte vägas in i bedömningen av om vård enligt LVU ska upphöra.  
  HFD 2012 ref. 36 Kostnad för logi och aktiviteter vid lägervistelse har ansetts ingå i insatsen korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade. Även fråga om s.k. reformatio in melius.  
  HFD 2012 ref. 37 Fråga om s.k. byggmästarsmitta vid arv. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2012 ref. 38 En enskild näringsidkare har medgetts avdrag för utgifter för egen utbildning. Inkomsttaxering 2007.  
  HFD 2012 ref. 39 Ersättning som avsett att kompensera ett moderbolag för att aktier i ett dotterbolag sjunkit i värde till följd av avtalsbrott har ansetts skattepliktig. Inkomsttaxering 2005.  
  HFD 2012 ref. 40 När kupongskatt har tagits ut för en utländsk kapitalförsäkring får avkastningsskatten på försäkringen sättas ned det beskattningsår då kupongskatten betalades.  
  HFD 2012 ref. 41 Varma bad och massage har inte ansetts utgöra grundläggande behov enligt 9 a § första stycket LSS.  
  HFD 2012 ref. 42 Beslut att inte medge fortsatt medlemskap i arbetslöshetskassa efter utträde på grund av bristande betalning av medlemsavgift ska fattas av kassans styrelse när en medlem begär att få kvarstå på grund av särskilda skäl.  
  HFD 2012 ref. 43 Ett uppdrag som innebär att skriva ut, kuvertera, sortera och distribuera uppdragsgivarens kundkorrespondens har ansetts utgöra ett enda tillhandahållande av en transporttjänst.  
  HFD 2012 ref. 44 Vid beräkning av föräldrapenning för den som omfattas av rådets förordning (EEG) nr 1408/71 och som flyttat till Sverige ska arbete som utförts i land där förordningen är tillämplig beaktas (I och II).  
  HFD 2012 ref. 45 Ändamålskravet i 7 kap. 8 § inkomstskattelagen kan uppfyllas genom uthyrning av lokal för allmännyttiga ändamål.  
  HFD 2012 ref. 46 Fråga om förutsättningarna för bidrag enligt skollagen till fristående skola i form av tilläggsbelopp.  
  HFD 2012 ref. 47 ROT-avdrag har inte medgetts för uppförande av ett fristående växthus och inte heller för markarbeten utanför fastighetens tomtgräns vid installation av bredband. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2012 ref. 48 Fråga vid en prövning mot de allmänna principerna för offentlig upphandling om tiden för leverantörer att vidta åtgärder inför avtalsstart varit tillräcklig (I och II).  
  HFD 2012 ref. 49 Ändring av ett registrerat varumärke - genom borttagandet av ett kraftigt streck under en bokstavskombination - har inte medgetts eftersom helhetsintrycket påverkats.  
  HFD 2012 ref. 50 Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked angående skatteflyktslagens tillämplighet på ett visst förfarande.  
  HFD 2012 ref. 51 Ett anslag från en stiftelse som på vissa villkor betalats ut för täckande av avdragsgilla utgifter i en ideell förenings näringsverksamhet har ansetts utgöra skattepliktig inkomst. Inkomsttaxering 2006 och 2007.  
  HFD 2012 ref. 52 Undantaget från skatteplikt för tjänster som utgör social omsorg har inte ansetts tillämpligt på barntillsyn i hemmet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  HFD 2012 ref. 53 Uthyrning av standardiserade moduler som sätts samman till tillfälliga verksamhetslokaler har inte ansetts utgöra från skatteplikt undantagen uthyrning av fastighet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  HFD 2012 ref. 54 På bolagsstämma i ett moderbolag kan förslag inte framställas om att särskild granskare ska utses i ett dotterbolag.  
  HFD 2012 ref. 55 Skatteverket har i visst fall inte gjort sannolikt att arbetsgivarens kostnad för en bostadsförmån motsvarat förmånens marknadsvärde och har inte heller presenterat något underlag för att beräkna förmånsvärdet på annat sätt. Det har därför saknats grund för att frångå den värdering av förmånen som den skattskyldige gjort i deklarationerna. Inkomsttaxering 2007 och 2008.  
  HFD 2012 ref. 56 Fråga om den mervärdesskatterättsliga behandlingen av förvärv av fordringar (I och II). Även fråga om beräkning av beskattningsunderlaget vid rättelse i efterhand (I).  
  HFD 2012 ref. 57 Fråga om befrielse från tilläggsavgift enligt lagen om trängselskatt (I och II).  
  HFD 2012 ref. 59 Fråga om förutsättningar för ett beslut om ändrat genomförande av insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av bostad med särskild service för vuxna.  
  HFD 2012 ref. 60 Det nordiska skatteavtalet har inte ansetts omfatta schablonintäkt på uppskovsbelopp.  
  HFD 2012 ref. 61 Nytt bokslut har inte godtagits vid beskattningen. Inkomsttaxering 2005.  
  HFD 2012 ref. 62 En kommuns beslut att av arbetsmiljöskäl vägra en grundskoleelevs personliga assistenter att i skolan utföra assistansarbete åt eleven har inte ansetts olagligt. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
  HFD 2012 ref. 63 Utlänning har rest in till Sverige med förfalskat pass. Fråga om särskild avgift enligt utlänningslagen ska tas ut av transportören för bristande kontroll av resehandlingar.  
  HFD 2012 ref. 64 Statistiksekretess har inte hindrat utlämnande av uppgifter om namn på tingsrätter i en tabell över utdömda brottspåföljder.  
  HFD 2012 ref. 65 Fråga om förutsättningar för skönsmässig eftertaxering.  
  HFD 2012 ref. 66 När ett strandområde som utgör tomtmark inom en enskilt bebyggd fastighet i detaljplan lagts ut som allmänt område, natur, har detta ansetts innebära att ett enskilt intresse åsidosatts på otillåtet sätt. Regeringens beslut att fastställa detaljplanen har upphävts vid rättsprövning.  
  HFD 2012 ref. 67 Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet" i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (I och II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2012 ref. 68 Fråga om tidpunkten för skattskyldighetens inträde vid försäljning av presentkort för annat företags räkning. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  HFD 2012 ref. 69 Fråga om det förekommit s.k. osanna fakturor i näringsverksamhet (I-III). Inkomsttaxering 2005 och 2006, mervärdesskatt, arbetsgivaravgifter, skatteavdrag samt skattetillägg.  
  HFD 2012 ref. 70 En kommuns insatser och kostnader för att ställa i ordning och underhålla skidspår har ansetts vara av sådan omfattning att avgiftsbeläggning av spåren inte står i strid med allemansrätten. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
  HFD 2012 ref. 71 Övningar för barn i åldrarna tre månader till fyra år i simbassäng har inte ansetts omfattade av den reducerade mervärdesskattesatsen för idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  HFD 2012 ref. 72 Ett barn, som bor växelvis hos sina separerade särskilt förordnade vårdnadshavare och är folkbokfört hos en av dem, har rätt till underhållsstöd.  
  HFD 2012 ref. 73 Tillhandahållande av papperskopior av fotografiska bilder har ansetts utgöra leverans av varor. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  HFD 2012 ref. 74 Ett aktiebolag överlåter näringsbetingade aktier i ett dotterbolag till ett annat aktiebolag, ägt av VD i dotterbolaget. Fråga vid tillämpning av bestämmelserna om underprisöverlåtelser om värdet av VD:s framtida arbetsinsatser i dotterbolaget ska betraktas som s.k. sidovederlag och om aktieägare i det överlåtande bolaget ska beskattas för utdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2012 ref. 75 En kommun har inte ansetts skyldig att på den enskildes begäran varaktigt anordna en del av insatsen personlig assistans medan återstående del tillhandahålls av annan anordnare.