Rättsfallsreferat från Regeringsrätten (HFD), HFD 2011 ref. 1 - HFD 2011 ref. 90[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  HFD 2011 ref. 1 Återföring av negativ goodwill har ansetts utgöra skattepliktig intäkt. Inkomsttaxering 2005.  
  HFD 2011 ref. 2 Tillstånd till allmän kameraövervakning har medgetts för s.k. bildporttelefoner vid entréer till flerfamiljshus.  
  HFD 2011 ref. 3 En sextonåring som insjuknat i diabetes mellitus har under den inledande sjukdomsperioden ansetts vara allvarligt sjuk i den mening som krävs för rätt till tillfällig föräldrapenning.  
  HFD 2011 ref. 4 En detaljplan medger att ett nytt bostadsområde med sex- och sjuvåningsbyggnader byggs intill nationalstadsparken Ulriksdal-Haga-Brunnsviken-Djurgården. De åtgärder som planen medger har ansetts inte påtagligt skada nationalstadsparkens natur- och kulturvärden. Tillika fråga om nationalstadsparkens gränser. Rättsprövning.  
  HFD 2011 ref. 5 Interimistiskt beslut enligt förvaltningsprocesslagen om att omedelbart avbryta en inledd vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga kan bara komma i fråga om det står klart att en sådan åtgärd är nödvändig av hänsyn till barnets bästa och inte kan anstå till dess dom meddelas i målet.  
  HFD 2011 ref. 6 Förutsättningar för vård enligt lagen med särskild bestämmelser om vård av unga.  
  HFD 2011 ref. 7 Beslut om anvisning av plats i förskoleklass har ansetts överklagbart enligt kommunallagen.  
  HFD 2011 ref. 8 Omkostnader som kan uppstå för ledsagare i samband med fritids- och kulturella aktiviteter ingår inte i insatsen ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
  HFD 2011 ref. 9 Fråga om rätt till ersättning enligt lagen om mervärdeskattekonton för kommuner och landsting vid lämnande av bidrag till hjälp- och intresseorganisationer.  
  HFD 2011 ref. 10 Ett regeringsbeslut enligt lagen om stöd till trossamfund har ansetts kunna bli föremål för rättsprövning. Beslutet har upphävts eftersom skälen för avgörandet inte redovisats.  
  HFD 2011 ref. 11 Fråga om förväxlingsbedömning mellan en firma och varumärken.  
  HFD 2011 ref. 12 Fråga om rätt till omställningspension för en kvinna vars make sex månader före sin död hade flyttat till en lägenhet i ett äldreboende.  
  HFD 2011 ref. 13 Fråga om förutsättningar för flyttningsförbud enligt 24 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
  HFD 2011 ref. 14 En domare har inte ansetts jävig att handlägga ett mål rörande inkomsttaxering och skattetillägg enbart på den grunden att han tidigare prövat frågan om anstånd med att betala den aktuella skatten.  
  HFD 2011 ref. 15 Den omständigheten att en ledamot av kammarrätten objektivt sett varit jävig har inte ansetts utgöra grund för resning.  
  HFD 2011 ref. 16 En ansökan om tillfällig registrering av ett fordon kan inte avslås på den grunden att den inte har kommit in till registreringsmyndigheten inom en viss tid från det att fordonet fördes in i Sverige.  
  HFD 2011 ref. 17 En försäkrad har enligt kollektivavtal möjlighet att få sin arbetstid förkortad men ändå få en lön som grundas på en ordinarie arbetstid om 40 timmar per vecka. I ett mål om sjukpenning har ansetts att underlag saknas för att anta att den försäkrades arbetstid som frisk skulle ha varit annat än 40 timmar.  
  HFD 2011 ref. 18 Fråga om godkännande av utländsk utbildning som grund för läkarlegitimation.  
  HFD 2011 ref. 19 Ett helt familjeägt aktiebolag överlåter till bokfört värde aktier i ett dotterbolag till ett nybildat aktiebolag som ägs av familjemedlemmarna och till viss del av verkställande direktören i dotterbolaget. Fråga om det av bestämmelsen i 23 kap. 11 § första stycket 2 inkomstskattelagen följer att denne inte ska beskattas i inkomstslaget tjänst med anledning av överlåtelsen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2011 ref. 20 Ett företag som i räkenskaperna tagit upp värdet av pågående arbeten på löpande räkning som tillgång har endast beskattats för fakturerade belopp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2011 ref. 21 En fastighet ska med anlitande av mäklare säljas i bolagsform. Mäklarens förmedling av aktierna i bolaget har undantagits från skatteplikt. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  HFD 2011 ref. 22 I mål om rättsprövning bör det regeringsbeslut som klandras anses vara av det slaget att det rör civila rättigheter eller skyldigheter om det inte finns klart stöd för en annan bedömning.  
  HFD 2011 ref. 23 I ett mål om särskild avgift enligt radio- och tv-lagen har vid bedömningen av tillåtet antal annonsavbrott tv-programmen "Poirot" inte ansetts vara en tv-serie.  
  HFD 2011 ref. 24 När rätt till utdelning på kvalificerade andelar lämnats i gåva skulle gåvomottagaren beskattas för utdelningen i inkomstslaget tjänst enligt reglerna i 57 kap. inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2011 ref. 25 Havandeskapspenning (graviditetspenning) har efter en bedömning av förhållanden i varje enskilt fall beviljats (I) en förskolelärare vars arbete till stor del äger rum i skog och mark och i vilket det ingår tunga och besvärliga lyft, obekväma arbetsställningar och ensidig belastning (II) en kvinna som distribuerar blommor till detaljhandlare och i vars arbete det ingår tunga och besvärliga lyft, mycket gående och stående, arbete i trånga utrymmen och ensidig belastning.  
  HFD 2011 ref. 26 En elektrikers skulderbesvär har godkänts som arbetsskada.  
  HFD 2011 ref. 27 Aktivitetsersättning har ansetts kunna utgå enligt olika nivåer under en och samma ersättningsperiod förutsatt att arbetsförmågan är nedsatt med minst en fjärdedel under minst ett år.  
  HFD 2011 ref. 28 Fråga om förvärvsbeskattning av en segelbåt som inköpts ny i ett annat EU-land och som sedan använts en viss tid innan den seglats till Sverige. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  HFD 2011 ref. 29 I ett mål om offentlig upphandling har förvaltningsrätten beslutat att en leverantör ska uteslutas från förnyad anbudsutvärdering på grund av brister i anbudet som påtalats i ansökan om överprövning. Leverantören borde ha beretts tillfälle att yttra sig över ansökningen och hade rätt att överklaga beslutet.  
  HFD 2011 ref. 30 Deltidssjukskriven försäkrad har ansetts ha rätt till sjukpenning, trots att arbetstiden inte reducerats varje arbetsdag.  
  HFD 2011 ref. 31 Skattskyldighet enligt lagen om alkoholskatt har inte ansetts föreligga för leverans av varor till en mottagare som felaktigt varit registrerad som godkänd upplagshavare.  
  HFD 2011 ref. 32 Den som ansökt om och beviljats ålderspension samt börjat uppbära pensionsutbetalningar anses ha tillerkänts pension även för tiden efter det att uttaget av pensionen återkallats. Samordning av arbetslöshetsersättning och pension ska därför ske trots att sökanden inte längre uppbär pension.  
  HFD 2011 ref. 33 Fråga om ett vinstutdelande livförsäkringsföretags inkomst i form av återbetalda förvaltningsavgifter ska beskattas enligt inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2011 ref. 34 Ett distributionsnät för stadsgas har ansetts vara en sådan anläggning som omfattas av lagen om skydd mot olyckor.  
  HFD 2011 ref. 35 Fråga om förutsättningar för att lämna förhandsbesked i skattefråga.  
  HFD 2011 ref. 36 En funktionshindrad förälders behov av hjälp med omvårdnad och tillsyn av barn kan inte beaktas vid bedömning av om föräldern omfattas av personkretsen i 1 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
  HFD 2011 ref. 37 Fråga huruvida särskilda skäl till bostadsanpassningsbidrag förelegat.  
  HFD 2011 ref. 38 Ett åtagande att i samband med en aktieemission förvärva aktier som inte tecknats har ansetts utgöra en från mervärdesskatteplikt undantagen omsättning.  
  HFD 2011 ref. 39 En förvaltningsrätts beslut om ersättning till nämndeman i domstolen för inkomstförlust på grund av uppdraget överklagas hos förvaltningsrätten.  
  HFD 2011 ref. 40 Vid tillämpning av ettårsregeln har en skattskyldig ansetts ha vistats i det land där han haft sin bostad trots att han arbetat i ett annat land. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2011 ref. 41 Fråga om ersättning för tidsspillan för offentligt biträde i samband med en muntlig förhandling när biträdets kontor ligger på kort promenadavstånd från förhandlingslokalen.  
  HFD 2011 ref. 42 En näringsidkare har rätt att beräkna det för räntefördelning justerade resultatet med tillämpning av 33 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen även om verksamheten under beskattningsåret upphört genom att föras över till någon annan. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2011 ref. 43 Hinder mot att bevilja serveringstillstånd enligt alkohollagen har ansetts föreligga när ägarna till två restauranger är närstående till dem som tidigare fått tillstånden för restaurangerna återkallade.  
  HFD 2011 ref. 44 Missförhållanden som medfört återkallelse enligt alkohollagen av serveringstillstånd för ett serveringsställe kan läggas till grund för bedömningen av om senare återkallelse ska ske av ett serveringstillstånd för ett annat serveringsställe med samma ägare.  
  HFD 2011 ref. 45 Uppgifter i Kronofogdemyndighetens betalningsföreläggande- och handräckningsdatabas om ett utslag har inte ansetts missvisande. Förutsättningar för rättelse har därför saknats.  
  HFD 2011 ref. 46 Lotteriinspektionens förbud mot att visa utländskt spelbolags logotyp i sponsringsmeddelanden i tv-sändningar har ansetts stå i strid med ändamålen med yttrandefrihetsgrundlagen samt med radio- och tv-lagens bestämmelser. Ett förbud mot att exponera utländska spelbolags odds i samband med tv-sända idrottsevenemang har ansetts stå i strid med yttrandefrihetsgrundlagen.  
  HFD 2011 ref. 47 Förutsättningar för tillstånd att bedriva enskild verksamhet i form av bostad med särskild service för vuxna enligt 9 § 9 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
  HFD 2011 ref. 48 Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
  HFD 2011 ref. 49 En socialnämnd har inte ansetts ha rätt att vägra en person försörjningsstöd med hänvisning till att denne inte vill underkasta sig psykolog- eller läkarundersökning.  
  HFD 2011 ref. 50 Förutsättningar för upphävande av ett pågående omedelbart omhändertagande enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
  HFD 2011 ref. 51 Fråga om statlig myndighets ställning som part i förvaltningsprocessen.  
  HFD 2011 ref. 52 Handlingar i en databas som gjorts tillgängliga för en annan myndighet för bl.a. statistikframställning utgör allmänna handlingar.  
  HFD 2011 ref. 53 En kommuns beslut att lämna över vården av en kommunal angelägenhet till en ideell förening har ansetts strida mot lag då fullmäktige före beslutet underlåtit att verka för handlingsoffentlighet hos föreningen.  
  HFD 2011 ref. 54 Förvärvaren av en utmätt pensionsförsäkring har medgetts avdrag för anskaffningskostnaden i takt med att utbetalningarna från försäkringen tas upp till beskattning. Inkomsttaxering 2007.  
  HFD 2011 ref. 55 Beskattning av båtförmån (I och II). Inkomsttaxering 2002-2005 respektive 2005.  
  HFD 2011 ref. 56 Det saknas grund för att i ett biståndsärende kräva att den studerande med studiemedel ska täcka kostnader som hänför sig till tid efter terminens slut.  
  HFD 2011 ref. 57 Att en medlem i en arbetslöshetskassa själv rättar en oriktig uppgift kan utgöra särskilda skäl för kassan att inte utesluta denne.  
  HFD 2011 ref. 58 Den omständigheten att den skattskyldige återkallat en begäran om omprövning med följd att Skatteverket skrivit av omprövningsärendet har inte ansetts utgöra hinder mot beslut om skattetillägg.  
  HFD 2011 ref. 59 En handling kan inte anses vara avskild för myndigheten enligt 10 § andra stycket förvaltningslagen så länge den är under postbefordran.  
  HFD 2011 ref. 60 Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har inte beviljats för en semesterresa till Egypten.  
  HFD 2011 ref. 61 Krav på återbetalning av felaktigt utbetald förtidspension och sjukersättning har inte eftergetts då den försäkrade orsakat de felaktiga utbetalningarna genom brott.  
  HFD 2011 ref. 62 Ledsagarservice enligt 9 § 3 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade kan inte beviljas (I) en person som redan har beviljats personlig assistans eller (II) vid behov av omfattande insatser i assistansliknande former.  
  HFD 2011 ref. 63 Fråga om förutsättningar föreligger för sjukersättning tills vidare (I-III).  
  HFD 2011 ref. 64 Ett aktiebolag förvärvar fastigheter som utgör lagertillgångar på villkor som enligt praxis innebär att bolaget träder in i överlåtarens skattemässiga situation. Att fastigheterna i bolagets räkenskaper tas upp till ett högre värde än det skattemässiga värdet innebär inte att bolaget ska beskattas för skillnaden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2011 ref. 65 En förvaltningsrätts bedömning att ett överklagande kommit in i rätt tid har ansetts bindande för kammarrätten.  
  HFD 2011 ref. 66 Fråga om rätt till insatsen annan särskilt anpassad bostad för vuxna enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade i form av ett friliggande hus.  
  HFD 2011 ref. 67 Sedan ett bolag har upplösts genom likvidation kan bolaget inte anses lida skada eller men genom att uppgifter röjs vid utlämnande av allmänna handlingar.  
  HFD 2011 ref. 68 Fråga om undantag från skyldigheten att ha ett certifierat kassaregister.  
  HFD 2011 ref. 69 Ett regeringsbeslut som medför att massfondbyten inom premiepensionssystemet hindras har inte ansetts avse en enskild fondsparares civila rättigheter.  
  HFD 2011 ref. 70 Yrkande om prövotid för en legitimerad läkare har avslagits då det inte visats att läkarens handlande medfört fara för patientsäkerheten.  
  HFD 2011 ref. 71 En regionträff för fackliga förtroendemän har inte ansetts vara en sådan enskild angelägenhet som är en förutsättning för riksfärdtjänst.  
  HFD 2011 ref. 72 Fråga om värdeminsknings- och utrangeringsavdrag avseende en byggnad när avsikten vid förvärvet varit att kort tid därefter riva byggnaden. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2011 ref. 73 Schablonintäkt har ansetts kunna beräknas på uppskovsbelopp som hänför sig till äldre kapitalvinster oavsett regeringsformens förbud mot retroaktiv skattelag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2011 ref. 74 Fråga om skyldigheten för ett dödsbo att återbetala assistansersättning.  
  HFD 2011 ref. 75 Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet" i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2011 ref. 76 En förvaltningsrätt beslutade att skriva av ett mål med anledning av att klaganden hade återkallat sitt överklagande. Beslutet, som meddelades innan överklagandetiden gått ut, har inte hindrat att klaganden inom den tiden fått komma in med ett nytt överklagande.  
  HFD 2011 ref. 77 Kameraövervakning av entréer i flerfamiljshus har ansetts otillåten enligt personuppgiftslagen.  
  HFD 2011 ref. 78 En vårdnadshavare har inte ansetts ha rätt att föra barnets talan i ett LVU-mål när ett särskilt offentligt biträde finns förordnat för barnet och är dess ställföreträdare i målet.  
  HFD 2011 ref. 79 Om en tidigare fastighetsägare gjort skogsavdrag ska en person som fått fastigheten i gåva återföra motsvarande belopp när fastigheten avyttras. Inkomsttaxering 2004.  
  HFD 2011 ref. 80  
  HFD 2011 ref. 81 Den som fått ersättning från en arbetslöshetskassa och senare fått ekonomiskt skadestånd som motsvarar lön för samma tid ska betala tillbaka ersättningen. Det är arbetslöshetskassan som ska visa att förutsättningar för återbetalning föreligger.  
  HFD 2011 ref. 82 Ett investmentföretag som fört över sin värdepappersportfölj till en investeringsfond har ansetts inte längre vara ett investmentföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  HFD 2011 ref. 83 Material som använts för att släcka bränder inom en avfallsanläggning har vid tillämpning av lagen om skatt på avfall ansetts använt för driften av anläggningen. Förhandsbesked angående avfallsskatt.  
  HFD 2011 ref. 84 Fråga om återkallelse av vapentillstånd respektive omhändertagande av skjutvapen på grund av grovt rattfylleri (I-III).  
  HFD 2011 ref. 85 I ett upphandlingsmål har en leverantör ansetts sakna rätt att föra talan mot domstols förordnande om rättelse som inte varit av sådant slag som avses i HFD 2011 ref. 29.  
  HFD 2011 ref. 86 Mottagare av andelskraft har medgetts avdrag för s.k. uttagningskostnader avseende kraftanläggningens drift. Inkomsttaxering 1999-2001.  
  HFD 2011 ref. 87 Tjänster avseende brevbefordran från Sverige till ett land utanför EU som utförs på uppdrag av en näringsidkare i Sverige ska anses omsatta här och undantas från skatteplikt såsom export. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  HFD 2011 ref. 88 Ett kommanditbolag har underlåtit att lämna skattedeklarationer avseende mervärdesskatt och därför skönsbeskattats och påförts skattetillägg. Att en tidigare komplementär i bolaget upphört att vara komplementär vid beslutstillfället har inte hindrat att hon vid tillämpning av lagen om handelsbolag och enkla bolag ansetts betalningsansvarig för skattetillägget.  
  HFD 2011 ref. 89 Den tid under vilken en pensionär varit försäkrad för sjukdom och moderskap har ansetts avgörande för vilken EU-medlemsstat som ska bära kostnader för vårdförmåner.  
  HFD 2011 ref. 90 Fråga om tillämpning av ränteavdragsbegränsningsreglerna i 24 kap. inkomstskattelagen (I-V). Förhandsbesked angående inkomstskatt.