Rättsfallsreferat från Regeringsrätten (HFD), RÅ 2010 ref. 1 - RÅ 2010 ref. 123[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  RÅ 2010 ref. 1 Fråga om res judicata i ett mål om återbetalning av bostadstillägg enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl.  
  RÅ 2010 ref. 2 I mål om återkallelse av serveringstillstånd enligt alkohollagen tillämpas reglerna i 16 kap. rättegångsbalken om omröstning i tvistemål.  
  RÅ 2010 ref. 3 En kommuns gatuparkeringsverksamhet har, mot bakgrund av bedömd konkurrens med övrig parkeringsverksamhet, ansetts vara yrkesmässig. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2010 ref. 4 En delägare i ett fåmansföretag, som under beskattningsåret har varit verksam i företaget i betydande omfattning, kan vid tillämpning av 57 kap. 5 § inkomstskattelagen inte anses som utomstående under de fem föregående beskattningsåren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 5 En studerande har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning trots att studierna före arbetslösheten bara under en kortare tid bedrivits på heltid jämsides med heltidsarbete.  
  RÅ 2010 ref. 6 Disciplinåtgärd har vidtagits mot en student vid högskola som vid skriftlig tentamen medfört ett hjälpmedel som studenten måste ha varit medveten var otillåtet.  
  RÅ 2010 ref. 7 Studiemedel i form av studielån har inte ansetts kunna inordnas under begreppet inkomst vid beräkning av bostadsbidrag för totalförsvarspliktiga.  
  RÅ 2010 ref. 8 Fråga om fördelning av intäkter på "skäligt sätt" mellan olika delar av ett försäkringsföretags verksamhet. Inkomsttaxering 1999.  
  RÅ 2010 ref. 9 Ett beslut om ett generellt eller i vart fall långtgående rökförbud som i stor utsträckning drabbar intagna i kriminalvårdsanstalt har ansetts böra ha stöd i lag.  
  RÅ 2010 ref. 10 Återföring till beskattning av avdrag för avsättning till periodiseringsfond får göras utan att motsvarande upplösning av fonden görs i räkenskaperna. Inkomsttaxering 2003.  
  RÅ 2010 ref. 11 Fråga om innebörden av begreppet "samma eller likartad verksamhet" i 57 kap. 4 § inkomstskattelagen (I-V). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 12 Det förhållandet att en person uppbär sjukpenning utgör inte hinder mot att bevilja arbetsskadelivränta för samma period.  
  RÅ 2010 ref. 13 Ett regeringsbeslut om detaljplan för en park har inte ansetts beröra boende, fastighetsägare och företag utanför planområdet på ett sådant sätt att de har rätt till rättsprövning av beslutet.  
  RÅ 2010 ref. 14 Ett regeringsbeslut om en detaljplan har inte ansetts beröra en inom planområdet bosatt bostadsrättshavare på ett sådant sätt att han har rätt till rättsprövning av beslutet.  
  RÅ 2010 ref. 15 Fråga om beskattning av en anställd som med arbetsgivaren ingått ett s.k. nettolöneavtal. Inkomsttaxering 2004.  
  RÅ 2010 ref. 16 Ett annonsavbrott i en TV-sänd långfilm har ansetts innebära att programmets integritet och värde har kränkts.  
  RÅ 2010 ref. 17 En skattskyldig har inte befriats från skattetillägg när han för samma oredovisade ersättningar dömts för skattebrott till villkorlig dom och samhällstjänst.  
  RÅ 2010 ref. 18 Vid bedömning av förutsättningarna för återköp av pensionsförsäkring har premiefri tid hos tidigare försäkringsgivare beaktats.  
  RÅ 2010 ref. 19 Publicering av konkursbouppteckning på Internet har inte ansetts tillåten enligt personuppgiftslagen.  
  RÅ 2010 ref. 20 Sekretess enligt 39 kap. 3 § offentlighets- och sekretesslagen har inte ansetts gälla för uppgift om namn på anställda som en personalansvarsnämnd sagt upp i ett ärende som kommit att uppmärksammas massmedialt.  
  RÅ 2010 ref. 21 Bygglov har vägrats för uppförande av ett s.k. miljöhus på ett område som inte får bebyggas.  
  RÅ 2010 ref. 22 Tillstånd till allmän kameraövervakning avseende gator och torg (I - III).  
  RÅ 2010 ref. 23 I mål om arbetslöshetsersättning har en företagares verksamhet i rörelsen ansetts ha upphört tillfälligt trots att företagets hemsida inte stängts.  
  RÅ 2010 ref. 24 Fråga om en 16-årig flicka med ADHD och autismspektrumstörning uppvisar ett sådant socialt nedbrytande beteende som avses i 3 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
  RÅ 2010 ref. 25 Fråga i ett mål om dödförklaring om det finns en hög grad av sannolikhet för att en försvunnen person är död.  
  RÅ 2010 ref. 26 Skyldigheten för en hemkommun att ansvara för en gymnasieelevs dagliga resor mellan bostaden och skolan har inte ansetts omfatta resor mellan en inackorderingsbostad och en fristående skola som båda är belägna i en annan kommun. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
  RÅ 2010 ref. 27 Fråga om vissa tjänster som har anknytning till beviljandet av krediter ska anses utgöra från skatteplikt undantagna kreditförmedlingstjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2010 ref. 28 Bestämmelsen i 6 kap. 4 § andra stycket alkohollagen om utrymning av serveringsställe avser serveringsstället som sådant.  
  RÅ 2010 ref. 29 Datainspektionens beslut att inte vidta någon åtgärd med anledning av ett klagomål har inte ansetts vara ett överklagbart beslut.  
  RÅ 2010 ref. 30 När en anställd haft bilförmån och arbetsgivaren dessutom betalat drivmedel finns en presumtion för att den anställde också haft en drivmedelsförmån. Inkomsttaxering 2003.  
  RÅ 2010 ref. 31 Tidpunkten för ansökan om bilstöd är avgörande för om villkoret avseende övre åldersgräns är uppfyllt eller inte.  
  RÅ 2010 ref. 32 Ett skogsbolag har fått avdrag för avsättning för framtida utgifter avseende vård av nyplanterad skog efter avverkning. Inkomsttaxering 1997.  
  RÅ 2010 ref. 33 Utgifter för reklamgåvor vars värde uppgått till högst 350 kr inklusive mervärdesskatt har ansetts vara avdragsgilla. Inkomsttaxering 2002.  
  RÅ 2010 ref. 34 Förlust på fordran som satts ned genom ackord har ansetts avdragsgill. Inkomsttaxering 2006.  
  RÅ 2010 ref. 35 Bildporttelefon vid entrén till ett flerfamiljshus har ansetts tillståndspliktig enligt lagen om allmän kameraövervakning.  
  RÅ 2010 ref. 36 Fråga om övervägande skäl talar för samband mellan ett färdolycksfall och den skadades nackbesvär (I), besvär från bl.a. nacke och axlar (II).  
  RÅ 2010 ref. 37 Sjuklön som utgår enligt kollektivavtal på grund av att Försäkringskassan dragit in sjukpenningen har inte ansetts utgöra sådan inkomst av eget arbete som ingår i den sjukpenninggrundande inkomsten. Den tid under vilken sådan sjuklön utgått har inte ansetts utgöra s.k. SGI-skyddad tid.  
  RÅ 2010 ref. 38 Avsättning till ersättningsfond får vid avyttring av fastighet avse endast en del av kapitalvinsten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 39 Fråga om innebörden av villkoret i 16 kap. 14 § första stycket lagen om allmän försäkring att beslut får fattas endast om den försäkrade under minst tolv månader omedelbart dessförinnan har uppburit sjukersättning eller aktivitetsersättning.  
  RÅ 2010 ref. 40 En allmännyttig stiftelse som avser att finansiera tidsobegränsade professurer har vid bedömningen av fullföljdskravet i 7 kap. 6 § inkomstskattelagen ansetts få tillgodoräkna sig endast belopp som betalats ut för ändamålet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 41 Registrering av ett hologram som varumärke har vägrats eftersom kravet på grafisk återgivning inte har ansetts uppfyllt.  
  RÅ 2010 ref. 42 Försäkringsersättning avseende ideell skada har inte undantagits vid prövning av rätt till försörjningsstöd.  
  RÅ 2010 ref. 43 Avdragsförbudet för ingående skatt som hänför sig till stadigvarande bostad har tillämpats vid uthyrning av bostäder till en statlig myndighet som avser att vidareuthyra bostäderna. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2010 ref. 44 Ett krav på att makar alltid ska få plats tillsammans på särskilt boende trots att bara den ena har behov av insatsen kan inte grundas på gällande bestämmelser. Ett sådant önskemål kan dock få betydelse för valet av biståndsinsats.  
  RÅ 2010 ref. 45 Vid överlämnande till Sverige för straffverkställighet enligt en europeisk arresteringsorder har vid strafftidsberäkningen avräkning medgetts för sådant frihetsberövande utomlands som skett med anledning av arresteringsordern.  
  RÅ 2010 ref. 46 Särskilda skäl har förelegat att låta en person få fortsätta att vara medlem i arbetslöshetskassan trots att hon inte inom föreskriven tid har betalat medlemsavgiften för en månad.  
  RÅ 2010 ref. 47 Spisvakt oavsett anslutningssätt (I) respektive framdragning av el och vatten för installation av tvättmaskin i en hyreslägenhet (II) har ansetts utgöra sådan anpassning av fasta funktioner i bostaden för vilka bostadsanpassningsbidrag kan lämnas.  
  RÅ 2010 ref. 48 Ett avtal i vilket parterna utfäst sig att vid en senare tidpunkt sälja respektive köpa en bostadsrätt har inte ansetts innebära att bostadsrätten har avyttrats. Inkomsttaxering 2006.  
  RÅ 2010 ref. 49 En företagsledare i ett fåmansföretag som säljer markvårdsutrustning har sålt en av honom privat ägd parktraktor. Avyttringen har inte ansetts kunna hänföras till företaget eller ses som ett utflöde av dess verksamhet. Inkomsttaxering 2006.  
  RÅ 2010 ref. 50 Reglerna om omvänd skattskyldighet för mervärdesskatt inom byggsektorn har ansetts tillämpliga på ett åtagande avseende leverans och installation av kök (I) respektive hiss (II). Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2010 ref. 51 Kapitalvinst vid avyttring av aktier i ett bolag har med stöd av skatteflyktslagen beskattats hos den som arbetat i bolaget när aktierna sålts av ett annat bolag vars aktier var tillgångar i en av den anställde ägd utländsk kapitalförsäkring. Inkomsttaxering 2000.  
  RÅ 2010 ref. 52 Ersättning för närståendevård kan utges även vid vård i andra EU-länder.  
  RÅ 2010 ref. 53 Vid prövning av rätten till assistansersättning har dubbel assistans beaktats vid beräkningen av tiden för behov av personlig assistans för de grundläggande behoven.  
  RÅ 2010 ref. 54 En ideell förening tillhandahåller tjänster i en verksamhet som inte är yrkesmässig enligt 4 kap. 8 § mervärdesskattelagen. Föreningen begär att bli skattskyldig för tillhandahållandena och åberopar att bestämmelsen i artikel 9.1 i mervärdesskattedirektivet om beskattningsbar person har direkt effekt. Vid prövningen mot direktivet har inte bara den bestämmelsen utan också bestämmelserna om undantag från skatteplikt beaktats. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2010 ref. 55 Två bostadsrättslägenheter som sammanslagits till en bostad har inte ansetts kunna utgöra ursprungsbostad (I) respektive ersättningsbostad (II) vid tillämpningen av reglerna om uppskovsavdrag i 47 kap. inkomstskattelagen. Inkomsttaxering 2007 respektive 2006.  
  RÅ 2010 ref. 56 Ett moderbolag, som är skattskyldigt för omsättning av tjänster till dotterbolag, förvärvar konsulttjänster inför bolagets avyttring av aktier i ett dotterbolag och ett intressebolag som tidigare varit dotterbolag. Bolaget har inte medgetts avdrag för ingående mervärdesskatt som hänför sig till sådana tjänster som har direkt och omedelbart samband med avyttringen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2010 ref. 57 Majoriteten i kommunfullmäktige har skiftat under löpande mandatperiod. Fullmäktige kunde inte med stöd av 4 kap. 10 a § kommunallagen återkalla uppdragen för samtliga förtroendevalda i nämnderna eftersom den politiska majoriteten i dessa fortfarande var densamma som i fullmäktige.  
  RÅ 2010 ref. 58 Sekretess har inte ansetts föreligga för folkbokföringsuppgifter om vårdnadshavare för barn som är föremål för indrivningsåtgärder.  
  RÅ 2010 ref. 59 Vissa handlingar med uppgifter om Säkerhetspolisens underrättelseverksamhet avseende ärenden med anknytning till dåvarande Tyska Demokratiska Republiken (DDR) har lämnats ut med förbehåll om bl.a. tystnadsplikt till en professor som leder ett forskningsprojekt för vilket uppgifterna är av betydelse.  
  RÅ 2010 ref. 60 Hinder har inte ansetts föreligga för en kommun att före mandatperiodens början ändra ett beslut om val av ersättare i nämnder för mandatperioden.  
  RÅ 2010 ref. 61 I ett mål om uppskovsavdrag vid byte av bostad har kammarrätten inte medgett avdrag med hänvisning till att det då gällande kravet att ersättningsbostaden skulle vara belägen i Sverige inte uppfyllts. Att EU-domstolen senare funnit detta krav oförenligt med unionsrätten har inte ansetts utgöra grund för resning.  
  RÅ 2010 ref. 62 Kraven för bygglov ansågs uppfyllda för mobiltelemaster som placerats relativt nära bostadshus (I-III).  
  RÅ 2010 ref. 63 En kooperativ vindkraftsförening producerar el och säljer denna till sina medlemmar. En försäljning av elen till pris under marknadsvärdet har ansetts föranleda uttagsbeskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 64 Återföring av avdrag för avsättning till periodiseringsfond har inte lagts till grund för sjukpenninggrundande inkomst.  
  RÅ 2010 ref. 65 Fråga i mål om nedsättning av dagpenning om en arbetsansökan har utformats på sådant sätt att sökanden uppenbarligen har vållat att anställning inte kommit till stånd.  
  RÅ 2010 ref. 66 Datainspektionen har inte ansetts ha haft tillräckliga skäl för att meddela ett principiellt förbud mot att använda uppgifter om obetalda fakturor i kreditupplysningsverksamhet.  
  RÅ 2010 ref. 67 Det förhållandet att ett lån lämnats från moderbolag till dotterbolag har beaktats vid bedömningen av vad som kan godtas som avdragsgill ränta för lånet. Eftertaxering för 2001 samt inkomsttaxering 2002-2003.  
  RÅ 2010 ref. 68 Undantagsregeln om att tillstånd får meddelas till servering av vin och starköl i foajé till teater eller konsertlokal i pauser till föreställningen har ansetts vara tillämplig även vid visning på en biograf av direktsända digitala opera- och teaterföreställningar.  
  RÅ 2010 ref. 69 En kommun har ansetts inte ha rätt att dra in beviljad ersättning för personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av att den enskilde rest utomlands med avsikt att vistas där i cirka sex månader.  
  RÅ 2010 ref. 70 En taxiförare har inte informerat sina kunder om att han tillämpar en väsentligt högre taxa än vad som är brukligt på orten. Grund för ingripande enligt yrkestrafiklagen har inte ansetts föreligga.  
  RÅ 2010 ref. 71 Fråga om betydelsen av ett yttrande från Naturvårdsverket vid bedömning enligt vapenlagen av om ett visst vapen ska tillåtas för jakt.  
  RÅ 2010 ref. 72 Ett brevsvar från Försäkringskassan angående ersättning för kostnader för rehabiliteringsutredning har inte ansetts innefatta ett överklagbart beslut.  
  RÅ 2010 ref. 73 Fråga om utbytbarhet av läkemedel.  
  RÅ 2010 ref. 74 Ett rymdobservatorium har tillerkänts talerätt i ett ärende om bygglov för ett vindkraftverk som avses uppföras på ett avstånd av 16-17 km från observatoriet.  
  RÅ 2010 ref. 75 När bostadsrättsförening förvärvat i föreningen upplåten bostadsrätt har köpeskillingen ansetts innefatta den i samband med upplåtelsen inbetalda insatsen. Vid föreningens upplösning har insatsen inte fått avräknas från utskiftat belopp. Inkomsttaxering 2006.  
  RÅ 2010 ref. 76 Restauranganställda erhåller personalmåltider mot ersättning som inte understiger produktionskostnaderna, men som är lägre än vad restaurangens kunder betalar. Beskattningsunderlaget ska bestämmas till belopp motsvarande den erlagda ersättningen. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2010 ref. 77 En miljöinspektör i en kommun har ansetts inte ha rätt att ta del av uppgifter från det centrala nötkreaturregistret (CDB) hos Jordbruksverket om vilka djur som är registrerade på en viss produktionsplats.  
  RÅ 2010 ref. 78 Ett landsting har vid en upphandling av suturer haft rätt att i förfrågningsunderlaget ställa som krav att suturerna inte innehåller ett visst ämne.  
  RÅ 2010 ref. 79 Fråga om uteslutning av leverantör från en offentlig upphandling på grund av att en företrädare begått brott som avser yrkesutövningen.  
  RÅ 2010 ref. 80 Regeringens beslut att inte godkänna vissa bekämpningsmedel har befunnits oförenliga med EU-rätten och miljöbalken och har därför upphävts (I och II).  
  RÅ 2010 ref. 81 Fråga om särskild avgift enligt socialtjänstlagen vid dröjsmål med att erbjuda särskilt boende till personer som flyttar in från annan kommun (I och II).  
  RÅ 2010 ref. 82 En person har underlåtit att uppge att hon uppbar pension och därmed orsakat att arbetslöshetsersättning utbetalats med för högt belopp. Anledning till hel eller delvis befrielse från återbetalningsskyldighet har inte ansetts föreligga enbart av den anledningen att pensionen var låg i förhållande till det felaktigt uppburna beloppet.  
  RÅ 2010 ref. 83 Den försäkrades sjukersättning har inte påverkats av ökat löneuttag från eget aktiebolag (I) eller av ökade inkomster från uthyrda fastigheter (II).  
  RÅ 2010 ref. 84 Ökning eller minskning av ett skadeförsäkringsföretags säkerhetsreserv ska beaktas vid beräkning av den utländska inkomstens storlek när spärrbelopp fastställs vid avräkning av utländsk skatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 85 Ett olycksfall som inträffat i samband med en lunch under en av arbetsgivaren anordnad och bekostad internatkurs har ansetts vara ett olycksfall i arbetet.  
  RÅ 2010 ref. 86 Delägare i cypriotiska bolag har tidigare överlåtit aktier till underpris till bolagen. Med hänsyn till EU-rätten har överlåtelserna inte beskattats som om de skett till marknadsvärde. Fråga om hur omkostnadsbelopp för andelarna i de förvärvande bolagen ska beräknas. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 87 En sökande, som varit föräldraledig från en halvtidsanställning och samtidigt sökt en heltidsanställning, har ansetts ha rätt till arbetslöshetsersättning för tid som inte omfattats av föräldraledigheten.  
  RÅ 2010 ref. 88 En föreskrift av Kriminalvården har ansetts inte gå utöver vad som kan anses som en verkställighetsföreskrift. Hinder mot att tillämpa föreskriften har därför inte förelegat.  
  RÅ 2010 ref. 89 Synnerliga skäl för avslutande av pensionssparande i förtid har ansetts föreligga då pensionsspararens ekonomiska situation föranlett allvarliga psykiska problem (I) men inte då en utbetalning av pensionsmedlen skulle leda till enbart en tillfällig och partiell förbättring av pensionsspararens ekonomiska situation (II).  
  RÅ 2010 ref. 90 En ansökan om förhandsbesked enligt plan- och bygglagen har inte ansetts kunna avslås med enbart den motiveringen att den sökta åtgärden ska föregås av detaljplaneläggning när sökanden under lång tid väntat på en planläggning och kommunen inte har för avsikt att påbörja någon.  
  RÅ 2010 ref. 91 Fråga om omfattningen av den prövning som domstolarna ska göra i mål om insatser enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
  RÅ 2010 ref. 92 Bestämmelser om uttagsbeskattning vid överföring av norsk filial från ett svenskt till ett tyskt företag har ansetts strida mot EU-rätten. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 93 Fråga om förutsättningar föreligger för öppen psykiatrisk tvångsvård.  
  RÅ 2010 ref. 94 En psykoterapeuts tillhandahållande av tjänster avseende handledning i enskilda vårdärenden till personal vid ett HVB-hem omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2010 ref. 95 En återbetalning av ingående mervärdesskatt som tidigare dragits av som kostnad vid inkomsttaxeringen har ansetts utgöra en skattepliktig intäkt. Beskattning har skett det år som följer av god redovisningssed. Inkomsttaxering 2007.  
  RÅ 2010 ref. 96 Ett småhus som är nödvändigt för och uteslutande används i den skattskyldiges näringsverksamhet (renskötsel) har ansetts vara en näringsfastighet. Inkomsttaxering 2005.  
  RÅ 2010 ref. 97 Fråga om en ramavtalsupphandling där förfrågningsunderlaget som metod för tilldelning av kontrakt anger såväl bästa anbud som förnyad konkurrensutsättning är förenlig med lagen om offentlig upphandling.  
  RÅ 2010 ref. 98 Fråga om rätt till avdrag för ingående mervärdesskatt i bidragsfinansierad forskningsverksamhet.  
  RÅ 2010 ref. 99 Sjukpenninggrundande inkomst för en musiker har ansetts vara uppdragsinkomsterna efter avdrag för inkomsternas förvärvande.  
  RÅ 2010 ref. 100 Ett kommunalt beslut om avveckling av viss hemtjänstverksamhet och försäljning av inventarier tillhörande verksamheten har ansetts innebära ett otillåtet individuellt inriktat stöd till enskild näringsidkare. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
  RÅ 2010 ref. 101 Sjukdomsbesvär som diagnostiserats som utmattningssyndrom har inte ansetts vara orsakade av faktorer i den försäkrades arbete.  
  RÅ 2010 ref. 102 En ekonomisk förening som bedrev industriell verksamhet där alla delägare var anställda har ansetts utgöra ett fåmansföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 103 Titeln för den periodiska skriften mama har inte ansetts lätt förväxlingsbar med titeln MAMA - MAGASIN FÖR MODERN ARKITEKTUR.  
  RÅ 2010 ref. 104 En partiell återkallelse av ett överklagande har inte ansetts innebära att ett anslutningsöverklagande förfaller i motsvarande del.  
  RÅ 2010 ref. 105 Fråga om förutsättningar för upphörande av rättspsykiatrisk vård utan särskild utskrivningsprövning.  
  RÅ 2010 ref. 106 Vid värdering av ett bokförlags lager har varje bokexemplar ansetts utgöra en post. Inkomsttaxering 2004.  
  RÅ 2010 ref. 107 En försäkrad som under pågående arbetslöshet har tagit semester i direkt anslutning till en sjukskrivningsperiod har ansetts ha rätt att behålla sin sjukpenninggrundande inkomst.  
  RÅ 2010 ref. 108 Fråga om förutsättningarna för att dra in sjukpenning för en försäkrad som fyllt 65 år.  
  RÅ 2010 ref. 109 Arbeten på ett småhus som bebos av utomstående ger inte rätt till ROT-avdrag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 110 Resor till judoträning har, trots att de var av stor betydelse för den enskilde, inte ansetts vara sådana väsentliga resor som avses i 9 § tredje stycket lagen om färdtjänst.  
  RÅ 2010 ref. 111 Fråga om uppfödning av hästar på egen näringsfastighet utgör näringsverksamhet. Inkomsttaxering 2003.  
  RÅ 2010 ref. 112 Fråga om tillämplig lag vid konflikt mellan en lag om skatteavtal och en annan lagregel om beskattning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 113 En anställd har förmånsbeskattats vid förvärv av aktier. I enlighet med de villkor som gäller måste han lämna tillbaka aktierna utan ersättning när han slutar sin anställning. Förlusten har hänförts till inkomstslaget kapital. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 114 En försäkringsersättning som avsett förlorad arbetsinkomst har beskattats trots att mottagaren inte skulle ha varit skattskyldig för inkomsten på grund av den s.k. ettårsregeln. Inkomsttaxering 2007.  
  RÅ 2010 ref. 115 Fråga om föreläggande med stöd av lotterilagen innebärande förbud mot publicering av (I) oddsuppgifter från utländska spelbolag respektive (II) annonser för utländska spelbolag har varit förenliga med tryckfrihetsförordningen.  
  RÅ 2010 ref. 116 Fråga om en bostadsrättsförening ska beskattas för ränteinkomster. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2010 ref. 117 En skattskyldig har inte befriats från skattetillägg när han för samma oredovisade ersättningar dömts för skattebrott till villkorlig dom och samhällstjänst.  
  RÅ 2010 ref. 118 En taxiförarlegitimation har återkallats på grund av misshandel.  
  RÅ 2010 ref. 119 Fråga om ett kommunalt beslut om försäljning av fastighet har inneburit att ett individuellt inriktat stöd till en näringsidkare och ett statsstöd enligt EU-rätten lämnats till köparen av fastigheten (I och II). Laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
  RÅ 2010 ref. 120 Mål om sjukpenning har återförvisats till Försäkringskassan när kassan ansetts inte ha fullgjort sin utredningsskyldighet.  
  RÅ 2010 ref. 121 Sekretessbestämmelsen i 25 kap. 3 § första stycket offentlighets- och sekretesslagen har ansetts tillämplig i ett ärende hos Socialstyrelsen om ansökan om legitimation som läkare.  
  RÅ 2010 ref. 122 Fråga om skatteavdrag från och arbetsgivaravgifter för vissa kostnadsersättningar som betalas till personer bosatta utomlands och om bestämmelsernas förenlighet med EU-rätten.  
  RÅ 2010 ref. 123 Beskattning av utdelning enligt den s.k. Lundinregeln har ansetts kunna ske när utdelningen lämnats av ett svenskt aktiebolag i vilket det förvärvande bolaget har en minoritetspost (I). Lundinregeln har däremot inte ansetts tillämplig när utdelningen lämnats av ett helägt dotterbolag i en annan medlemsstat i EU och det inte kommit fram att det förekommit oredlighet eller missbruk som avses i artikel 1.2 moder-dotterbolagsdirektivet (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt respektive inkomsttaxering 2004.