Rättsfallsreferat från Regeringsrätten (HFD), RÅ 2009 ref. 1 - RÅ 2009 ref. 105[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  RÅ 2009 ref. 1 Reglerna om avgifter i 8 kap. socialtjänstlagen har ansetts tillämpliga på en som hyra betecknad kostnadspost vilken avsåg upplåtelse av bostad i särskilt boende avsett för äldre med ett mycket stort omvårdnadsbehov.  
  RÅ 2009 ref. 2 Fråga om återbetalning av sjukpenning (I och II).  
  RÅ 2009 ref. 3 Fråga om en kommuns bidrag till fristående gymnasieskolor bestämts efter samma grunder som kommunen tillämpat vid fördelning av resurser till motsvarande gymnasieprogram i de egna gymnasieskolorna. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
  RÅ 2009 ref. 4 Fråga om bistånd enligt socialtjänstlagen till kostnader för boende i en kolonistuga.  
  RÅ 2009 ref. 5 Fråga om s.k. omvänd fusion omfattas av inkomstskattelagens bestämmelser om beskattning vid fusioner. Även fråga om tillämpningen av bestämmelserna om beloppsspärr vid sådan fusion.  
  RÅ 2009 ref. 6 Aktiebolag har medgetts rätt till avdrag för den mervärdeskatt som belöper på avgifter för vissa tjänster som tillhandahållits bolaget av Värdepapperscentralen.  
  RÅ 2009 ref. 7 Fråga om kammarrätts avgörande i mål om vårdbidrag gått utöver yrkandena i målet.  
  RÅ 2009 ref. 8 Adjungerad ledamot i kammarrätt som är tjänstledig från Skatteverket har inte ansetts jävig i ett mål där Skatteverket är part.  
  RÅ 2009 ref. 9 Tillstånd har ansetts kunna medges till allmän kameraövervakning av gränspassager, med rätt att spela in och under viss tid bevara bilder, i syfte att förebygga brott.  
  RÅ 2009 ref. 10 Tillstånd till kameraövervakning i en kyrka, i syfte att underlätta vaktmästarens arbete i samband med gudstjänst, har inte medgivits.  
  RÅ 2009 ref. 11 En tandläkares preliminära diagnos och behandlingsförslag har, då fortsatt undersökning och behandling inte kommit till stånd, inte ansetts utgöra grund för åläggande av disciplinpåföljd.  
  RÅ 2009 ref. 12 Särskild avgift enligt socialtjänstlagen har eftergetts då kommunen trots stora ansträngningar inte lyckats finna lämplig kontaktperson.  
  RÅ 2009 ref. 13 Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till ett dotterföretag i ett annat EU-land för att täcka definitiv förlust i detta företag, trots att dotterföretaget inte är skattskyldigt i Sverige och bidraget inte heller är skattepliktigt i det land dotterföretaget hör hemma. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 14 Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till ett dotterföretag i ett annat EU-land för att täcka definitiv förlust i detta företag, vilken uppkommit till följd av en skatteregel i det land dotterföretaget hör hemma. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 15 Fråga om ett svenskt företag med stöd av gemenskapsrätten får dra av koncernbidrag till ett systerföretag i ett annat EU-land för att täcka definitiv förlust i detta företag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 16 Anställda hos ett aktiebolag som drivit ett hem för vård och boende (HVB-hem) har bedömts inta måltider med vårdtagarna under sådana förhållanden att något underlag för arbetsgivaravgifter avseende kostförmåner inte ska påföras bolaget.  
  RÅ 2009 ref. 17 Innebörden av begreppet närstående i sekretesslagen.  
  RÅ 2009 ref. 18 Utrymme för servering vid mässa har ansetts utgöra en sådan verksamhetslokal där personalliggare ska föras enligt lagen om särskild skattekontroll i vissa branscher.  
  RÅ 2009 ref. 19 Länsrätten borde i mål om vårdbidrag inte ha avvisat ett överklagande i vad det avsåg ersättning för merkostnader som gick utöver dem som prövats av Försäkringskassan.  
  RÅ 2009 ref. 20 Vid bedömningen av rätten till vårdbidrag ska en skälighetsbedömning göras av barnens särskilda behov.  
  RÅ 2009 ref. 21 Särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade ska inte utgå då den enskilde förklarat sig endast godta ett visst boende som kommunen inte kunnat tillhandahålla.  
  RÅ 2009 ref. 22 Fråga om efterbeskattning kan ske när länsrätten upphävt ett tidigare omprövningsbeslut som fattats under efterbeskattningsperioden.  
  RÅ 2009 ref. 23 Fråga om ett beslut att inte stå för kostnaden för en elevs gymnasieutbildning i en annan kommun är förenligt med den kommunala likställighetsprincipen då kommunen tidigare stått för en annan elevs kostnader för samma utbildning. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
  RÅ 2009 ref. 24 Fråga om återkallelse av körkort enligt 5 kap. 3 § 6 körkortslagen på grund av att körkortshavaren dömts för våldtäkt.  
  RÅ 2009 ref. 25 En försäkrad kan inte vägras tillfällig föräldrapenning på den grunden att han inte har gjort någon inkomstförlust under den tid han avstått från förvärvsarbete för vård av barn.  
  RÅ 2009 ref. 26 Byggnadsavgift kan inte tas ut av dödsboet efter den som ägde den byggnad på vilken en ifrågasatt olovlig åtgärd har vidtagits.  
  RÅ 2009 ref. 27 Fråga om förutsättningar för skönstaxering av inkomst på grundval av s.k. kontantberäkning (I-IV).  
  RÅ 2009 ref. 28 Fråga om den skattemässiga behandlingen av en goodwillpost som redovisas av det köpande företaget efter en verksamhetsavyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 29 En kommun är inte berättigad till ersättning av Migrationsverket enligt förordningen om statlig ersättning för asylsökande m.fl. för bistånd till begravningskostnad som den lämnar en asylsökandes dödsbo.  
  RÅ 2009 ref. 30 En arbetsgivare har i anslutning till att en anställd lämnat sin anställning överenskommit med denne att arbetsgivaren skulle teckna och betala en tjänstepensionsförsäkring. Det inbetalade beloppet har ansetts vara ett avgångsvederlag enligt 13 § första stycket 3 lagen om arbetslöshetsförsäkring.  
  RÅ 2009 ref. 31 Lagen mot skatteflykt har ansetts tillämplig på ett förfarande med upprepade interna överlåtelser av aktier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 32 En arbetstagare som har lämnat en tillsvidareanställning för en provanställning har inte ansetts ha lämnat sin anställning utan giltig anledning och grund för avstängning från rätt till arbetslöshetsersättning har därmed inte funnits.  
  RÅ 2009 ref. 33 Avdragsbegränsningen för valutakursförlust på skuld i utländsk valuta till 70 procent av förlusten har ansetts strida mot EG-rätten.  
  RÅ 2009 ref. 34 Omvandling av preferensaktier till stamaktier har inte ansetts utgöra avyttring av preferensaktierna när styrelsens beslut om omvandling följde av en bestämmelse i bolagsordningen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 35 En gränsöverskridande fusion har ansetts kvalificerad såvitt avser verksamhet för vilken det överlåtande företaget varit och det övertagande företaget blivit skattskyldigt. Även fråga om avdrag för underskott ska begränsas enligt fusionsspärren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 36 Ett aktiebolag som förvärvat värdepapper i en värdepappersrörelse övergår till förvaltande verksamhet. Värdepapperen har ansetts behålla sin skattemässiga karaktär av lagertillgångar. Inkomsttaxering 2002.  
  RÅ 2009 ref. 37 Enbart det förhållandet att en vistelse i ett land, vars klimat erbjuder möjlighet till regelbunden solning och salta bad, har en utläkande effekt på en försäkrads hudsjukdom innebär inte att s.k. förebyggande sjukpenning enligt 3 kap. 7 b § lagen om allmän försäkring kan utgå under vistelsen, eftersom denna inte innefattar någon i lagrummet avsedd behandling av sjukdomen.  
  RÅ 2009 ref. 38 En socialförsäkringsnämnds bedömning att en försäkrad inte haft rätt till redan utbetalade förmåner har ansetts vara endast ett led i handläggningen av ett återkravsärende och har därför inte utgjort eller innefattat ett överklagbart beslut.  
  RÅ 2009 ref. 39 En offert är ett skriftligt ställningstagande enligt 3 kap. 7 § ellagen, när villkoren i offerten överensstämmer med den utförda anslutningen och det senare angivna kravet i fakturan.  
  RÅ 2009 ref. 40 Fråga om förutsättningar förelåg för uttag av mervärdesskatt enligt bestämmelserna om vinstmarginalbeskattning vid försäljning av begagnade bilar (I-II).  
  RÅ 2009 ref. 41 Fråga om en aktieägares fordran på bolaget ska anses avyttrad när fordringen, som saknar marknadsvärde, omvandlas till ett ovillkorat aktieägartillskott. Inkomsttaxering 2003.  
  RÅ 2009 ref. 42 Mot en allmänt hållen argumentation från Skatteverket, genom vilken verket satt i fråga den skattskyldiges påstående att han använt egen bil för sina arbetsresor, har den skattskyldige givit in en konkret utredning hänförlig till det enskilda fallet. Regeringsrätten har funnit att den sammantagna utredningen inte ger anledning att sätta påståendet i fråga. Inkomsttaxering 2006.  
  RÅ 2009 ref. 43 En upphandlande enhet har haft rätt att avbryta en upphandling sedan utvärderingen av inkomna anbud visat att enhetens budget för tjänsten i fråga skulle överskridas.  
  RÅ 2009 ref. 44 Den omständigheten att endast ett av två ombud delgivits underinstansens dom har inte medfört hinder mot att rättidsprövning gjorts med utgångspunkt i delgivningen med detta ombud.  
  RÅ 2009 ref. 45 En person utan arbete har studerat på Komvux en vårtermin. Under höstterminen samma år har han ansökt om plats på högskolan med början i januari året därpå. Han har inte ansetts delta i utbildning under höstterminen, utan uppfylla kraven för rätt till arbetslöshetsersättning.  
  RÅ 2009 ref. 46 En försäkrad har uppburit arbetslöshetsersättning samtidigt som han studerat på deltid. Hans underlåtenhet att i förväg ge ett sådant intyg som avses i 16 § förordningen om arbetslöshetsförsäkring till arbetslöshetskassan har i sig ansetts orsaka att ersättning utgått obehörigen. Arbetslöshetskassan har därför haft fog för att besluta om återbetalningsskyldighet från vilken han dock delvis befriats.  
  RÅ 2009 ref. 47 Fråga om skattemässiga konsekvenser vid återbetalning av villkorat aktieägartillskott (I och II). Inkomsttaxering 2000 och 2004.  
  RÅ 2009 ref. 48 Utgifter avseende extern rådgivning i anslutning till ett offentligt uppköpserbjudande har ansetts utgöra avdragsgilla förvaltningsutgifter. Inkomsttaxering 2002.  
  RÅ 2009 ref. 49 Ett bolag som bedriver verksamhet i form av portföljförvaltning av värdepapper för sina kunders räkning har ingått ett samarbetsavtal med en depåhållande bank. Enligt avtalet lägger bolaget order hos banken om köp och försäljning av värdepapper, varefter banken genomför transaktionen. Bolaget har ansetts tillhandahålla banken en från skatteplikt undantagen tjänst avseende förmedling av värdepapper. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2009 ref. 50 Ett regeringsbeslut kan inte rättsprövas på ansökan av enskilda medlemmar i en samfällighetsförening då beslutet inte innefattat en prövning av de enskilda medlemmarnas civila rättigheter eller skyldigheter.  
  RÅ 2009 ref. 51 Fast praxis i fråga om förutsättningarna för beslut om inhibition gäller även i mål enligt lagen om läkemedelsförmåner m.m.  
  RÅ 2009 ref. 52 Ett offentligt biträde har hos Regeringsrätten begärt ersättning för arbete utfört efter kammarrättens dom. Ersättning har inte beviljats eftersom arbetet varit av rutinmässigt slag och av ringa omfattning.  
  RÅ 2009 ref. 53 Aktierna i ett fåmansföretag ägs till nästan lika delar av tre personer som alla är verksamma i betydande omfattning i företaget. Att en av delägarnas aktier är lagertillgångar, och delägaren därmed utomstående i förhållande till övriga delägare, har inte ansetts utgöra sådana särskilda skäl som avses i utomståenderegeln. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 54 Stiftelse vars verksamhet endast delvis medför skattskyldighet har bedömts som näringsidkare vid förvärv av konsulttjänster från ett annat EG-land även när förvärvet görs enbart för den ej skattepliktiga verksamheten. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2009 ref. 55 Namnen Q (I), A-C (II) samt tillägg av namnet Madeleine för en man (III) har godkänts som förnamn.  
  RÅ 2009 ref. 56 Fackförbunds administration för förbundets avdelningar har inte ansetts innebära skattepliktig omsättning av tjänster. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2009 ref. 57 Fråga om en funktionshindrad persons behov av hjälp med de grundläggande behoven är av den karaktär och omfattning som förutsätts för rätt till personlig assistans enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade.  
  RÅ 2009 ref. 58 En person har i egenskap av trafikansvarig ådömts böter för trafikförseelser som en anställd har begått. Förseelserna har inte ansetts kunna ligga till grund för ett körkortsingripande mot den trafikansvarige.  
  RÅ 2009 ref. 59 Förutsättningar för utrikessekretess för uppgifter i e-postkorrespondens mellan Riksbanken och bl.a. andra centralbanker och mellanfolkliga organisationer rörande den finansiella situationen i de baltiska länderna.  
  RÅ 2009 ref. 60 En offentlig upphandling där anbudet med lägst pris ska antas har vid lika anbud ansetts kunna avgöras genom lottning.  
  RÅ 2009 ref. 61 En person som uppbär ersättning enligt lagen om assistansersättning ansöker hos Försäkringskassan och kommunen om en utökning av antalet assistanstimmar. Kommunen har ansetts skyldig enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade att tillgodose personens behov av personlig assistans i avvaktan på Försäkringskassans beslut.  
  RÅ 2009 ref. 62 Fråga om bygglov krävs för en kylanläggning som är 1,3 meter hög och upptar en yta av ca 16 kvm.  
  RÅ 2009 ref. 63 Fråga om skattetillägg på grund av oriktig uppgift i självdeklaration som inte är behörigen undertecknad.  
  RÅ 2009 ref. 64 Avlägsna eller hypotetiska risker för att barnets hälsa eller utveckling skadas kan inte läggas till grund för beslut om vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga.  
  RÅ 2009 ref. 65 Fråga om återkallelse av läkarlegitimation på grund av grov oskicklighet vid yrkesutövningen.  
  RÅ 2009 ref. 66 Förhandsbesked borde inte ha lämnats angående skattskyldigheten för en viss verksamhet när verksamheten har varit föremål för prövning i den ordinarie taxeringsprocessen.  
  RÅ 2009 ref. 67 Bygglov krävs för altaner som visuellt ger intryck av att vara tillbyggnader och där utrymme tillskapats under altangolvet, trots att utrymmet avses fyllas upp med jordmassor (I och II) alternativt inte avses förses med väggar (III).  
  RÅ 2009 ref. 68 Fråga om aktieägare i fåmansföretag ska beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 69 I mål om ingripande enligt lagen om offentlig upphandling gäller som huvudprincip att den part som gör gällande att en upphandling är felaktig på ett klart sätt ska ange på vilka omständigheter han grundar sin talan.  
  RÅ 2009 ref. 70 Underrättelse om tilldelningsbeslut vid offentlig upphandling har ansetts kunna ske med e-post. Den upphandlande myndigheten ansågs ha lämnat underrättelsen den dag då besked därom sändes till anbudsgivarna.  
  RÅ 2009 ref. 71 Undantaget från krav på bygglov i 8 kap. 2 § andra stycket plan- och bygglagen har inte ansetts tillämpligt på en parkeringsplats som anordnats för lastbilar som används i fastighetsägarens företag.  
  RÅ 2009 ref. 72 Företrädares betalningsskyldighet för juridisk persons mervärdeskatteskulder har ansetts förenlig med EG-rätten. Även fråga om förutsättningarna för sådan betalningsskyldighet är uppfyllda.  
  RÅ 2009 ref. 73 Hel befrielse från skattetillägg har medgivits vid felaktig redovisning av mervärdesskatt bl.a. eftersom risken för skattebortfall framstått som synnerligen begränsad och en nedsättning till en fjärdedel inte ansetts tillräcklig för att beloppet (150 000 kr) skulle stå i rimlig proportion till den skattskyldiges försummelse.  
  RÅ 2009 ref. 74 Fråga om tillstånd till färdtjänst kan begränsas till att avse transport till och från allmänt kommunikationsmedel (I och II).  
  RÅ 2009 ref. 75 Fråga om förutsättningar förelegat för att meddela förbud att ha hand om djur.  
  RÅ 2009 ref. 76 Fråga om skydd för sjukpenninggrundande inkomst enligt den s.k. tremånadersregeln.  
  RÅ 2009 ref. 77 Konstverk som hos arvlåtaren utgjort personlig tillgång har i enlighet med bestämmelsen i 44 kap. 21 § inkomstskattelagen om skattemässig kontinuitet vid arv m.m. ansetts utgöra personlig tillgång även hos arvtagaren.  
  RÅ 2009 ref. 78 Ett av villkoren för att ett företag ska anses vara ett investmentföretag är att det uteslutande eller så gott som uteslutande förvaltar värdepapper eller liknande tillgångar. Konvertibler i svenska kronor har ansetts vara sådana tillgångar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 79 Ersättning från en hyresvärd till en bostadshyresgäst för att denne avstår från sin hyresrätt har ansetts skattepliktig. Inkomsttaxering 2006.  
  RÅ 2009 ref. 80 Namn- och adressuppgifter på samtliga jaktkortsinnehavare i jaktkortsregistret har inte lämnats ut till en jägarorganisation som skulle använda uppgifterna för informationsspridning och medlemsvärvning.  
  RÅ 2009 ref. 81 Enligt 18 kap. 18 § inkomstskattelagen får det ytterligare avdrag för värdeminskning på inventarier göras som behövs för att inventariernas skattemässiga värde inte ska överstiga deras verkliga värde. Prövningen ska avse samtliga inventarier på vilka bestämmelserna om värdeminskningsavdrag är tillämpliga. Inkomsttaxering 2004.  
  RÅ 2009 ref. 82 Vid prövningen av rätten till handikappersättning kan som merutgift godtas kostnader för läkemedel som inte omfattas av läkemedelsförmånerna.  
  RÅ 2009 ref. 83 De bestämmelser i alkohollagen som innebär att det föreligger begränsningar i rätten att för kommersiellt ändamål till landet föra in alkoholvaror från en annan stat inom den Europeiska gemenskapen har ansetts inte stå i strid med gemenskapsrätten.  
  RÅ 2009 ref. 84 En skattskyldig som arbetade utomlands avsåg att vistas i Sverige 132 dagar under anställningsåret varav 102 dagar i samband med en komplicerad förlossning. Hon överskred alltså de 72 dagar som godtas enligt ettårsregeln. Säkerhetsventilen i 3 kap. 13 § inkomstskattelagen har inte tillämpats eftersom en beskattning av henne inte framstått som uppenbart oskälig. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 85 Värden avseende näringsbetingade aktier överförs från ett aktiebolag till ett annat. För ägaren till det förstnämnda bolaget har det värde som förts från hans bolag behandlats som utdelning eftersom han kompenserats genom att få förvärva fastighetsandelar för ett pris som satts under marknadsvärdet från ägaren av det andra bolaget. För denne har motsvarande belopp räknats in i ersättningen för fastighetsandelarna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 86 En anställd har fått aktier på grund av sin tjänst. Under viss tid gäller att han inte får förfoga över aktierna och att han måste återlämna dem om han slutar sin anställning. Villkoren har inte lett till att förmånsbeskattningen skjutits upp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 87 Rätten till bostadsbidrag avseende en viss bostad uppkommer tidigast från och med den dag då den bidragsberättigade bosätter sig i bostaden.  
  RÅ 2009 ref. 88 Körkortstillstånd har återkallats för en person som dömts för mord till sluten ungdomsvård ett år och sex månader. Spärrtiden har bestämts till tre år.  
  RÅ 2009 ref. 89 Enstaka delägare i en delägarförvaltad samfällighet har inte ansetts behöriga att föra samfällighetens talan i ett mål enligt lagen om rättsprövning av vissa regeringsbeslut.  
  RÅ 2009 ref. 90 Regeringens beslut om rätten att överklaga ett beslut om antagande av detaljplan har inte rättsprövats då regeringsbeslutet inte innefattat en prövning av den enskildes civila rättigheter eller skyldigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen.  
  RÅ 2009 ref. 91 En i Sverige bosatt person äger och är den som fattar placeringsbesluten i ett norskt aktieförvaltande bolag. Ägarens bostad har ansetts vara fast driftställe för bolaget vid tillämpning av inkomstskattelagen och skatteavtalet mellan de nordiska länderna. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 92 Fråga om litispendens i ett mål om förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2009 ref. 93 Ersättning som betalats ut med anledning av brott mot reglerna om rätt till återanställning har ansetts som pensionsgrundande inkomst trots att den försäkrade inte varit anställd hos utbetalaren.  
  RÅ 2009 ref. 94 En skattskyldig har av allmän domstol dömts för skatteförseelse och därefter av Skatteverket påförts skattetillägg för samma oredovisade ersättning. Detta har inte ansetts stå i strid med förbudet mot dubbelbestraffning i artikel 4.1 i sjunde tilläggsprotokollet till Europakonventionen.  
  RÅ 2009 ref. 95 Tillhandahållande av vissa tjänster med anknytning till personlig assistans omfattas av undantaget för social omsorg. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2009 ref. 96 En fristående gymnasieskola som vill anordna körkortsutbildning inom ramen för elevens individuella val har inte ansetts berättigad till bidrag enligt skollagen.  
  RÅ 2009 ref. 97 Normalarbetstiden enligt lagen om arbetslöshetsförsäkring har baserats på såväl anställning i Sverige som i Danmark, trots att enbart lön vid anställning i Sverige har beaktats enligt artikel 68.1 i rådets förordning (EEG) nr 1408/71 om tillämpningen av systemen för social trygghet när anställda, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.  
  RÅ 2009 ref. 98 En person som sagt upp sitt konto hos ett värdepappersinstitut omfattas av investerarskyddet i fråga om medel som inte återbetalats då institutet försattes i konkurs.  
  RÅ 2009 ref. 99 Vid bestämmande av ramtid för inkomstrelaterad arbetslöshetsersättning har studietid i Australien ansetts överhoppningsbar.  
  RÅ 2009 ref. 100 En rysk association har ansetts motsvara ett svenskt aktiebolag vid tillämpningen av bestämmelserna om näringsbetingade andelar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2009 ref. 101 Två personer har gemensamt haft uppdrag som familjehemsföräldrar men hela arvodet för uppdraget har betalts till en av dem. Vid fastställande av sjukpenninggrundande inkomst för den föräldern har endast hälften av arvodet beaktats.  
  RÅ 2009 ref. 102 Sjukdomstillstånd som berättigar till sjukpenning har ansetts föreligga (I) vid foglossning i samband med graviditet och (II) vid reaktion på svår stress.  
  RÅ 2009 ref. 103 Försörjningsstöd har utgetts till missbrukare för kostnader för bl.a. bostad, trots att han inte följt uppgjord behandlingsplanering.  
  RÅ 2009 ref. 104 Merkostnader som en funktionshindrad med assistansersättning har haft vid sjukdom hos den ordinarie personlige assistenten har beräknats med utgångspunkt i kostnaderna för den sjuke assistenten (jfr RÅ 2005 ref. 86).  
  RÅ 2009 ref. 105 Bonus som utgetts en gång per år har inte medräknats i underlaget för beräkning av dagsförtjänsten inom arbetslöshetsförsäkringen.