Rättsfallsreferat från Regeringsrätten (HFD), RÅ 2007 ref. 1 - RÅ 2007 ref. 88[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  RÅ 2007 ref. 1 En tandskada orsakad av en körsbärskärna i en kaka som en försäljare, anställd vid ett kakelugnsmakeri, bjudits på av en kund vid besök i dennes bostad har ansetts utgöra en skada till följd av ett olycksfall i arbetet.  
  RÅ 2007 ref. 2 Fråga om kommuns beslut att avslå en begäran om förskoleplats nattetid och under veckoslut kan anses strida mot skollagen. Laglighetsprövning enligt kommunallagen.  
  RÅ 2007 ref. 3 Ett mellan ett bolag och en bank träffat swapavtal vars underliggande tillgångar består av bolagets egna aktier har ansetts utgöra ett sådant optioner och terminer liknande instrument som avses i 48 kap. 6 a § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 4 Fråga om Riksskatteverkets föreskrifter om prisutvecklingsområden och omräkningstal strider mot lag. Fastighetstaxering 1997 genom omräkning.  
  RÅ 2007 ref. 5 Medlem i en obegränsat skattskyldig ideell förening har inte beskattats för utdelning vid värdeöverföring till en annan sådan förening (I) eller till en begränsat skattskyldig stiftelse (II). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 6 Fråga om förvärvsbeskattning av tjänst som upphandlas av kommanditbolagsdelägare för användning i kommanditbolagets verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2007 ref. 7 En skrivelse från en socialförvaltning med anmodan till en biståndstagare att inom viss tid sälja sin bil vid äventyr att rätten till bistånd annars kunde ifrågasättas har ansetts innefatta ett överklagbart beslut.  
  RÅ 2007 ref. 8 En arbetslös person har efter att ha begärt omprövning av Försäkringskassans beslut att dra in hennes sjukpenning fått sådan ersättning retroaktivt och därigenom fått både sjukpenning och arbetslöshetsersättning för samma period. Arbetslöshetskassan har ansetts inte ha rätt att återkräva arbetslöshetsersättningen.  
  RÅ 2007 ref. 9 Kammarrätt har på talan av den skattskyldige bifallit hans yrkande om att ett stipendium inte skall tas upp till beskattning i hans näringsverksamhet men samtidigt bifallit ett av Skatteverket som motpart framställt andrahandsyrkande att vägra avdrag för kostnader i näringsverksamheten med ett belopp motsvarande stipendiet. Kammarrätten har därvid gått utanför processramen. Inkomsttaxering 2001.  
  RÅ 2007 ref. 10 Fråga om återkallelse av legitimation för läkare som dömts för barnpornografibrott (I) resp. grovt skattebrott m.m. (II).  
  RÅ 2007 ref. 11 Fråga om innebörden av begreppet "land" i ettårsregeln i inkomstskattelagen. Förhandsbesked.  
  RÅ 2007 ref. 12 Uppgifter i hos kommun förvarade handlingar rörande korrespondens inför tecknandet av avtal och således utan samband med en pågående rättstvist har inte ansetts omfattade av sekretess enligt 6 kap. 7 § sekretesslagen.  
  RÅ 2007 ref. 13 Upplåtelse av uppläggningsplats för båtar utgör mervärdesskattepliktig tjänst. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2007 ref. 14 En kommuns kostnad för skolskjuts för en asylsökande särskoleelev har ansetts som en sådan extraordinär kostnad för skolverksamhet för vilken Migrationsverket skall betala ersättning utöver schablonbelopp.  
  RÅ 2007 ref. 15 En skattskyldig har inte ansetts verksam i betydande omfattning i ett fåmansbolag när verksamheten bestått av förvaltning av en fastighet och arbetsinsatsen endast omfattat ett fåtal timmar per år.  
  RÅ 2007 ref. 16 Sekretess har ansetts gälla gentemot en avliden persons moder för vissa uppgifter i socialtjänstens journal rörande den avlidne.  
  RÅ 2007 ref. 17 Bestämmelsen i 7 kap. 14 § andra stycket sekretesslagen enligt vilken sekretess gäller i verksamhet som avser kontroll över utlänningar omfattar också migrationsdomstolarnas handläggning av mål enligt utlänningslagstiftningen.  
  RÅ 2007 ref. 18 Vid beräkning av spärrbelopp enligt 6 och 7 §§ lagen om avräkning av utländsk skatt har kursförluster på fordringar i utländsk valuta inte reducerat de utländska förvärvsinkomster som utgörs av ränta på samma fordringar. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 19 Fråga om intäktsredovisning av återbäringsmedel från SPP när årsredovisning fastställts före (I) respektive efter (II) det att Bokföringsnämnden utfärdade allmänna råd om redovisningen. Inkomsttaxeringar 2001.  
  RÅ 2007 ref. 20 En person har efter två (I) respektive tre (II) tidsbegränsade anställningar hos ett bemanningsföretag ansetts som arbetslös och berättigad till arbetslöshetsersättning.  
  RÅ 2007 ref. 21 Försäkringskassan har inte ansetts ha rätt att överklaga en länsrätts dom med stöd av 20 kap. 12 § lagen om allmän försäkring när kassan inte varit part i länsrätten.  
  RÅ 2007 ref. 22 Inhibition av ett omedelbart gällande föreläggande av Post- och telestyrelsen enligt lagen om elektronisk kommunikation har med hänsyn till omständigheterna inte ansetts fylla något praktiskt behov och har därför inte meddelats.  
  RÅ 2007 ref. 23 Skatteverket har i visst fall inte ägt förena ett föreläggande att komma in med kontoutdrag avseende bankkonto i utlandet med vite.  
  RÅ 2007 ref. 24 Avbrottsersättning enligt ellagen har inte ansetts utgöra en prisnedsättning i mervärdesskattelagens mening. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2007 ref. 25 Belopp som vid arbetslöshet utbetalats från s.k. inkomstförsäkring har inte ansetts skattepliktigt och premien för försäkringen har inte ansetts avdragsgill. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 26 Återkrav av belopp som felaktigt betalats ut som underhållsstöd har eftergetts.  
  RÅ 2007 ref. 27 Tillstånd till färdtjänst har ansetts kunna meddelas för en person, vars funktionshinder bedömdes ha en varaktighet om tre till sex månader.  
  RÅ 2007 ref. 28 Den s.k. söndagsregeln i 2 § lagen om beräkning av lagstadgad tid är inte tillämplig på tiodagarsfristen i 7 kap. 1 § tredje stycket lagen om offentlig upphandling.  
  RÅ 2007 ref. 29 Ett sjukhus har fullgjort sin skyldighet enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen när det lämnat ut begärda uppgifter till en socialnämnd i form av ett intyg som innehöll en sammanfattning av uppgifter ur patientjournalen.  
  RÅ 2007 ref. 30 När mer än en tidsfrist för att lämna självdeklaration försuttits kan Skatteverket påföra flera förseningsavgifter i samma beslut.  
  RÅ 2007 ref. 31 Med hänsyn till syftet med en utbildning som omfattade 31 veckor har rehabiliteringsersättning tillerkänts en försäkrad för att delta i utbildningen trots att denna var avslutad först efter fyra år.  
  RÅ 2007 ref. 32 Ett kommunägt aktiebolag har ansetts berättigat till avdrag för borgensprovision som det betalat till kommunen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 33 Tillhandahållandet av ett konferensarrangemang har ansetts i sin helhet utgöra skattepliktig omsättning som inte är att anse som fastighetsupplåtelse. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2007 ref. 34 Skyldighet att ställa säkerhet enligt resegarantilagen har förelegat för resor som bestått av separata transport- och inkvarteringstjänster (färjetransporter och uthyrning av semesterbostäder) eftersom de sammantagna uppvisat väsentlig likhet med paketresor.  
  RÅ 2007 ref. 35 Ett olycksfall som inträffat på väg från särbos bostad till arbetsplats har godkänts som sådant färdolycksfall som omfattas av lagen om arbetsskadeförsäkring.  
  RÅ 2007 ref. 36 Dröjsmål med att tillhandahålla av domstol beslutad insats enligt 9 § 9 lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade har i visst fall inte ansetts oskäligt. Ansökan om åläggande för kommunen att betala särskild avgift har därför avslagits.  
  RÅ 2007 ref. 37 Åläggande för kommun att betala särskild avgift enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade på grund av oskäligt dröjsmål med att tillhandahålla bostad med särskild service (I-III).  
  RÅ 2007 ref. 38 Förhandsbesked har inte ansetts böra lämnas angående beskattningen vid en uppgiven sale and lease back-affär när de närmare villkoren är ofullständigt redovisade och en tillförlitlig bedömning av avtalets verkliga innebörd därför inte kan göras.  
  RÅ 2007 ref. 39 Skattesatsen sex procent har ansetts tillämplig på omsättning av tjänster varigenom anställda beretts tillfälle att utöva idrottslig verksamhet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2007 ref. 40 Ett avtal enligt 17 a § lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade om kostnadsansvar för insatser för en enskild som är bosatt i en annan kommun hindrar inte den enskilde från att vända sig till den kommunen med begäran om insatser. En sådan begäran skall prövas enligt huvudregeln om boendekommunens ansvar och inte som en ansökan om förhandsbesked.  
  RÅ 2007 ref. 41 Regeringens beslut om en detaljplan har upphävts eftersom något program för planen inte upprättats och det inte kommit fram någon konkret omständighet som visar att det är uppenbart att felet saknat betydelse för avgörandet. Rättsprövning.  
  RÅ 2007 ref. 42 Tillämpning av principen om att den enskilde är försäkrad i "befintligt skick" inom arbetsskadeförsäkringen.  
  RÅ 2007 ref. 43 En kommun har inte ansetts ha rätt att avslå en ansökan om bistånd i form av ledsagning enligt socialtjänstlagen på den grunden att den enskilde kan få hjälp av en frivilligorganisation.  
  RÅ 2007 ref. 44 Lagen om anordnande av visst automatspel har ansetts tillämplig på tillhandahållande av spel på datorer i ett Internetcafé.  
  RÅ 2007 ref. 45 Uppgifter som en svensk myndighet fått som ett led i ett förfarande enligt ett EG-direktiv som innehåller bestämmelser om konfidentialitet har ansetts omfattade av sekretess enligt 8 kap. 6 § andra stycket sekretesslagen.  
  RÅ 2007 ref. 46 Förutsättningar har ansetts föreligga för tillstånd att som rekvisita i en teaterföreställning inneha ett skjutvapen som gjorts varaktigt obrukbart.  
  RÅ 2007 ref. 47 Beskattningskonsekvenser vid förtida överföring av medel till pensionsstiftelse. Förhandsbesked angående inkomstskatt och särskild löneskatt på pensionskostnader.  
  RÅ 2007 ref. 48 Fråga om företrädaransvar enligt skattebetalningslagen.  
  RÅ 2007 ref. 49 En försäkring som vid tecknandet förutsatts vara en pensionsförsäkring och som skattemässigt behandlats som sådan har, när utbetalningar från försäkringen sker, ansetts behålla sin karaktär av pensionsförsäkring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 50 En underprisöverlåtelse av en hel näringsverksamhet bestående av inventarier mot en ersättning som överstiger det skattemässiga värdet men understiger marknadsvärdet har ansetts medföra att överlåtarna skall ta upp ersättningen som intäkt av näringsverksamhet enligt 15 kap. 1 § inkomstskattelagen. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 51 En tillämpning av bestämmelserna om överlåtelse till underpris i 53 kap. inkomstskattelagen på näringsfastigheter förutsätter att ersättningen, om sådan har lämnats, understiger fastighetens skattemässiga värde. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 52 Fråga om skatteflyktslagen kan tillämpas när vissa inkomstskattebestämmelser befunnits oförenliga med gemenskapsrätten. Förhandsbesked.  
  RÅ 2007 ref. 53 En fråga om återkallelse av utgivningsbevis för periodisk skrift kan inte prövas av Patentbesvärsrätten som första instans.  
  RÅ 2007 ref. 54 En ideell förening har ansetts uppfylla kravet på öppenhet enligt 7 kap. 7 § inkomstskattelagen.  
  RÅ 2007 ref. 55 Bestämmelserna angående beskattning av snus i lagen om tobaksskatt ansågs inte ge upphov till effekter som är oförenliga med gemenskapsrätten för en i Sverige etablerad tillverkare som säljer snus till ett företag i Danmark (I och II). Förhandsbesked angående tobaksskatt.  
  RÅ 2007 ref. 56 Grund för disciplinär åtgärd enligt 6 kap. 23 § gymnasieförordningen har ansetts föreligga då det var utrett bl.a. att en gymnasieelev använt droger. Det har dock inte framkommit att det har funnits skäl att omedelbart tillgripa den mest ingripande åtgärden, förvisning från skolan under tre terminer.  
  RÅ 2007 ref. 57 En idrottsförening har bedömts som näringsidkare vid förvärv av spelarrättigheter från utlandet och därmed befunnits skyldig att betala mervärdesskatt för förvärven.  
  RÅ 2007 ref. 58 En ägarförändring beträffande ett underskottsföretag som nyemitterat kapital aktualiserar bestämmelserna om begränsningar i rätten till avdrag för underskott. Fråga om beräkning av beloppsspärren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 59 Det har inte ansetts oförenligt med EG-fördraget att i enlighet med bestämmelserna om löneunderlag i 43 kap. inkomstskattelagen bortse från sådana ersättningar till anställda vid ett svenskt fåmansbolags filial i tredje land som inte ligger till grund för svenska arbetsgivaravgifter eller löneskatt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 60 En enskild har begärt att få ta del av handlingar i ett avslutat mål om resning av inkomsttaxering. Begäran om utlämnande har prövats enligt 9 kap. 1 § sekretesslagen.  
  RÅ 2007 ref. 61 Frågor om rättsverkningar av F-skattsedel (I och II).  
  RÅ 2007 ref. 62 Fråga om förvaltningsdomstols befogenhet att föreskriva närmare villkor för genomförandet av en insats enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (I och II).  
  RÅ 2007 ref. 63 Det krävs inte att dödsbodelägare har tagit del av kallelse till bouppteckningsförrättning för att registrering av bouppteckning skall få ske.  
  RÅ 2007 ref. 64 En person som spelar fotboll på elitnivå har inte ansetts stå till arbetsmarknadens förfogande på sådant sätt att han har rätt till arbetslöshetsersättning.  
  RÅ 2007 ref. 65 Ett bolag har medgivits befrielse från skattetillägg eftersom påföljden - skattetillägg på drygt 70 milj. kr - inte stod i rimlig proportion till bolagets försummelse.  
  RÅ 2007 ref. 66 Den period om minst sex månader som avses i 8 § lagen om handikappersättning och vårdbidrag skall beräknas med utgångspunkt från när behovet av särskild tillsyn och vård uppkom, oavsett när ansökan om vårdbidrag ges in.  
  RÅ 2007 ref. 67 Handikappersättning har tillerkänts en försäkrad som har behov av hjälp med hushållsgöromål ca två timmar per dag och har merkostnader om 2 700 kr per år.  
  RÅ 2007 ref. 68 En enskild som hos en myndighet begär att få ta del av en allmän handling behöver inte, i de fall myndigheten har lokaler på flera ställen, vända sig till det ställe där handlingen förvaras med sin begäran. Myndigheten är dock inte skyldig att - sedan den sekretessprövat handlingen - tillhandahålla den på något annat ställe än det där myndigheten förvarar den.  
  RÅ 2007 ref. 69 Bygglov för ett mobilteletorn och två teknikbodar i ett naturreservat har ansetts strida mot föreskrifterna för reservatet.  
  RÅ 2007 ref. 70 Fråga om skattemässiga effekter vid övergång till och fortsatt redovisning av personaloptioner i enlighet med internationell redovisningsstandard (IFRS 2). Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 71 Visning av reklamfilm i biografverksamhet omfattas av reklamskatteplikt även om visningen sker med digital teknik.  
  RÅ 2007 ref. 72 Ett bolag som tillhandahållit personal för årlig genomgång av kärnkraftverk och där personalen under en säsong haft uppdrag vid flera olika kraftverk har ansetts bedriva en verksamhet jämförlig med byggnads- och anläggningsbranschens. Viss personal som utfört arbete på flera olika platser har med hänsyn härtill ansetts ha bostaden som tjänsteställe.  
  RÅ 2007 ref. 73 Den treårsperiod under vilken gift person kan ha rätt till avdrag för ökade levnadskostnader vid dubbel bosättning skall räknas från den tidpunkt då sådan bosättning uppkommer, även om avdrag tidigare har medgetts enligt bestämmelserna för tillfälligt arbete. Inkomsttaxering 2004.  
  RÅ 2007 ref. 74 Medgivande till adoption har nekats makar som har fyllt 49 år.  
  RÅ 2007 ref. 75 Uppsättandet av solcellspaneler på taket till en kyrkobyggnad har inte tillåtits, eftersom det ansetts medföra att byggnadens kulturhistoriska värde minskas.  
  RÅ 2007 ref. 76 Fråga om rätt till pensionssparavdrag enligt 59 kap. 5 § tredje stycket inkomstskattelagen när den skattskyldige byter anställning från en som medför pensionsrätt till en i vilken han saknar sådan rätt. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 77 De svenska restriktionerna för privatinförsel av narkotiska läkemedel har ansetts förenliga med EG-rätten.  
  RÅ 2007 ref. 78 En ansökan om resning i ett mål om uppehållstillstånd, i vilket Migrationsöverdomstolen inte har meddelat prövningstillstånd skall, om ansökningen syftar till en ny sakprövning i målet, prövas av Kammarrätten i Stockholm i dess egenskap av Migrationsöverdomstol.  
  RÅ 2007 ref. 79 Förutsättningar för beslut om betalningssäkring för Tullverkets fordran avseende mervärdesskatt vid import har inte ansetts föreligga med hänsyn till att Skatteverket funnit att den skattskyldige varit berättigad till avdrag för ingående skatt med motsvarande belopp.  
  RÅ 2007 ref. 80 Kammarrätt har inte ansetts skyldig att sakpröva en överklagad dom om tillstånd till åtgärder enligt lagen om tvångsåtgärder i beskattningsförfarandet när åtgärderna redan verkställts vid tiden för kammarrättens prövning.  
  RÅ 2007 ref. 81 Tre syskon har ärvt andelar i ett fåmansföretag efter sin far. Andelarna var kvalificerade hos fadern och har ansetts kvalificerade även hos syskonen trots att de inte varit verksamma i företaget. Syskonen har tillgodoräknats lönebaserat utrymme utan hinder av att de inte ägde andelarna vid årets ingång. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 82 Bestämmelsen i 9 kap. 14 § sekretesslagen om sekretess hos överförmyndare eller överförmyndarnämnd har inte ansetts hindra att uppgifter om vilka personer som har förvaltare enligt föräldrabalken lämnas till ett kreditupplysningsföretag.  
  RÅ 2007 ref. 83 En Marie Curie-stipendiat som bedrivit forskning vid ett svenskt universitet har ansetts omfattas av den arbetsbaserade socialförsäkringen.  
  RÅ 2007 ref. 84 Avdrag för ränta har inte kunnat vägras med stöd av 1995 års skatteflyktslag då skulden uppkommit före lagens ikraftträdande. Inkomsttaxering 1996.  
  RÅ 2007 ref. 85 Avdrag för ränta som ett dotterbolag till ett investmentbolag betalar till investmentbolaget och som finansieras med koncernbidrag har inte kunnat vägras med stöd av lagen mot skatteflykt. Inkomsttaxering 1997-1999.  
  RÅ 2007 ref. 86 En 90-årig kvinna med vissa fysiska sjukdomsbesvär i förening med känslor av otrygghet och social isolering har vid en helhetsbedömning inte ansetts tillförsäkrad en skälig levnadsnivå genom insatser av hemtjänsten i den egna bostaden. Hon var därför berättigad till bistånd enligt socialtjänstlagen i form av s.k. särskilt boende.  
  RÅ 2007 ref. 87 Ett aktiebolags underskott har begränsats sedan ett handelsbolag som aktiebolaget har del i fått ackord. Vid beräkning av kapitalvinst med anledning av att andelen avyttrats skall anskaffningsutgiften för andelen minskas med belopp som dragits av som aktiebolagets del av handelsbolagets underskott. Ackordet har inte ansetts böra påverka detta belopp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2007 ref. 88 Undantaget från skatteplikt avseende sjukvårdstjänster har inte ansetts tillämpligt i fråga om utfärdande av läkarintyg för den som ansöker om taxiförarlegitimation eller tillstånd till färdtjänst (I), läkares deltagande i avstämningsmöten hos Försäkringskassan (II) eller viss rådgivning via Internet (III). Förhandsbesked angående mervärdesskatt.