Rättsfallsreferat från Regeringsrätten (HFD), RÅ 2006 ref. 1 - RÅ 2006 ref. 89[Detaljerad lista]
Detaljerad information om författningarna
  RÅ 2006 ref. 1 En kommunal nämnd, i vars ärende en kammarrätt beviljat resning, har ansetts sakna rätt att överklaga kammarrättens resningsbeslut.  
  RÅ 2006 ref. 2 Att en allmän handling, som en enskild begärt att få ta del av hos en myndighet, lämnats ut till honom från en annan myndighet, som förvarar samma handling, innebär inte att frågan om utlämnande av handlingen från den förstnämnda myndigheten har förfallit.  
  RÅ 2006 ref. 3 En person som dömts till två månaders fängelse för brott mot alkohollagen har fått avtjäna straffet genom s.k. fotboja.  
  RÅ 2006 ref. 4 Uppgifter i mässkataloger om utställare har ansetts kunna ligga till grund för reklamskatt.  
  RÅ 2006 ref. 5 En person som dömts till utvisning på grund av brott har hållits i förvar i närmare 18 månader sedan verkställigheten inhiberats efter begäran från bl.a. Europadomstolen. Med hänsyn till omständigheterna i ärendet har synnerliga skäl för fortsatt förvar inte ansetts föreligga.  
  RÅ 2006 ref. 6 I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en person som frivilligt övergått från heltidsanställning till halvtidsanställning hos samma arbetsgivare inte ansetts som arbetslös.  
  RÅ 2006 ref. 7 Förutsättningar för återkallelse av godkännande av fristående skola.  
  RÅ 2006 ref. 8 Uppgifter i Riksbankens handlingar rörande representation av vilka man kan sluta sig till vilka som utför penningtransporter och hur dessa går till har ansetts omfattade av sekretess enligt 5 kap. 2 § 2 sekretesslagen.  
  RÅ 2006 ref. 9 Ett läkemedelsföretag, som saluför ett originalläkemedel, har ansetts äga rätt att överklaga Läkemedelsverkets beslut att med tillämpning av ett s.k. förenklat förfarande meddela godkännande för försäljning av ett annat företags läkemedel som ansetts i huvudsak motsvara originalläkemedlet. Också fråga om kammarrätts återförvisningsbeslut varit överklagbart.  
  RÅ 2006 ref. 10 Ett barn, som är under 15 år, har genom sin ställföreträdare rätt att överklaga länsrätts dom att avslå socialnämnds ansökan om att barnet skall beredas vård enligt 2 § lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU).  
  RÅ 2006 ref. 11 Bestämmelsen i 7 kap. 1 § andra stycket 2 mervärdesskattelagen om transport i skidliftar har ansetts innebära att mervärdesskatt skall tas ut med 12 procent av beskattningsunderlaget avseende de prestationer som normalt kan anses ingå vid tillhandahållande av liftkort.  
  RÅ 2006 ref. 12 Ett i konkurs försatt bolag, som överklagat beskattningsbeslut avseende skattebelopp som utgjorde fordringar i konkursboet, har rätt att ansöka om anstånd med inbetalning av skatten.  
  RÅ 2006 ref. 13 Grund för rättelse av uppgifter i beskattningsdatabasen om en persons tillhörighet till ett registrerat trossamfund har inte ansetts föreligga då uppgifterna behandlats i enlighet med gällande lagstiftning och medlemskap i trossamfundet inte bestritts.  
  RÅ 2006 ref. 14 En fysisk person äger en andel i ett kommanditbolag som i sin tur äger en andel i ett handelsbolag. Justering av anskaffningsutgiften för kommanditbolagets andel i handelsbolaget har skett enligt de principer som gäller för en andelsägare som är juridisk person. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 15 En person som debiterats avgift till ett registrerat trossamfund begärde att skattemyndigheten skulle undanröja avgiften eftersom hon inte var medlem i trossamfundet. Skattemyndigheten har, såvitt avser frågan om medlemskapet, ansetts böra komplettera den utredning som legat till grund för dess omprövningsbeslut.  
  RÅ 2006 ref. 16 En person som arbetar med valutatransaktioner med utländska börsföretag har inte ansetts berättigad till skattelättnader enligt reglerna för den s.k. expertskatten.  
  RÅ 2006 ref. 17 En person som vid sidan av sin anställning bl.a. haft uppdrag för en bostadsrättsförening har inte ansetts berättigad till sjukbidrag eftersom hennes arbetsförmåga, med hänsyn till insatsernas omfattning, inte ansetts nedsatt med minst en fjärdedel.  
  RÅ 2006 ref. 18 Underlåtenhet att fördela realisationsvinst mellan inkomstslagen tjänst och kapital vid försäljning av aktier i fåmansföretag har inte ansetts innebära att oriktig uppgift lämnats, eftersom de uppgifter som behövts för att göra en riktig fördelning mellan inkomstslagen lämnats i deklarationen.  
  RÅ 2006 ref. 19 Aktiebolag, som omsätter mervärdesskattepliktiga varor och tjänster, har rätt till avdrag för mervärdesskatten på avgifter som erlagts för noteringen av bolagets aktier (I) och på förvärv av konsulttjänster avseende värdering av bolaget i samband med ett offentligt uppköpserbjudande (II).  
  RÅ 2006 ref. 20 Kammarrätt har inte ägt att återförvisa ett mål om företrädaransvar till länsrätt enbart i syfte att parterna skulle pröva om förutsättningar finns att ingå en överenskommelse om betalningsskyldigheten. Ingående av en sådan överenskommelse har ansetts möjlig även om målet är under handläggning i kammarrätt.  
  RÅ 2006 ref. 21 Ett överklagande, som gjorts i syfte att få uttalanden i domskäl ändrade, har avvisats.  
  RÅ 2006 ref. 22 Ett beslut enligt lagen om bostadstillägg till pensionärer m.fl. gäller omedelbart, om inte annat föreskrivs i beslutet.  
  RÅ 2006 ref. 23 I ett mål om arbetslöshetsersättning har förhållandena varit sådana att en studerande, som avslutat en högskoleutbildning på heltid under vårterminen och studerat på deltid under påföljande hösttermin, ansetts ha uppfyllt kravet i studerandevillkoret på att ha avslutat sin utbildning under vårterminen.  
  RÅ 2006 ref. 24 Fråga om ett beslut av Migrationsverket är behäftat med sådana brister att resning bör beviljas i verkets ärende.  
  RÅ 2006 ref. 25 Fråga om oriktig uppgift föranlett ett felaktigt taxeringsbeslut. Eftertaxering för 1996.  
  RÅ 2006 ref. 26 Ett samverkansavtal enligt 5 § lagen (1993:1652) om ersättning för sjukgymnastik har inte ansetts innefatta köp av tjänster och omfattas därmed inte av lagen (1992:1528) om offentlig upphandling.  
  RÅ 2006 ref. 27 En konkursgäldenär har förelagts vid vite att vidta åtgärder beträffande egendom som står under konkursboets förvaltning. Vitet har inte ansetts kunna dömas ut.  
  RÅ 2006 ref. 28 Beskattning av pågående arbeten som utförs på löpande räkning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 29 En person har av Forskarskattenämnden förklarats berättigad till skattelättnader under tre år. Skattelättnaderna har ansetts omfatta bonusersättning till den del ersättningen kan hänföras till arbete som utförts under treårsperioden, även om den uppburits först efter periodens utgång. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 30 Vid bedömningen av en kvinnas rätt till omställningspension har det ansetts att hon stadigvarande sammanbodde med sin före detta make vid dennes bortgång.  
  RÅ 2006 ref. 31 Skattepliktig uthyrning av arbetskraft har ansetts föreligga när en anställd på heltid utfört fackligt arbete utanför arbetsplatsen och fackförbundet utbetalat ersättning härför till arbetsgivaren. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2006 ref. 32 Vid tillämpning av villkor i svensk lagstiftning om kvalifikationstid för rätt till föräldrapenning på sjukpenningnivå har beaktats tid då den försäkrade såsom arbetstagare har omfattats av Europeiska gemenskapernas sjukförsäkringssystem.  
  RÅ 2006 ref. 33 Synnerliga skäl för tillstånd till delning av askan efter en avliden har inte ansetts föreligga.  
  RÅ 2006 ref. 34 Länsstyrelses beslut om ersättning enligt lagen om ersättning i vissa fall för utgivna underhållsbidrag skall överklagas hos kammarrätt i enlighet med vad som föreskrivs i 1 § 4 lagen om behörighet för allmän förvaltningsdomstol att pröva vissa mål.  
  RÅ 2006 ref. 35 Ett resningsmål har handlagts som tvåpartsmål när den i resningsansökan påstådda felaktiga handläggningen haft betydelse för utgången i två nära förbundna, samtidigt avgjorda förvaltningsärenden, det ena med sökanden och det andra med motparten som adressat. Kammarrättens beslut om beviljande av resning har på talan av motparten i kammarrättens mål upphävts av Regeringsrätten.  
  RÅ 2006 ref. 36 Fråga om svensk domstol är behörig att pröva ansökan om beredande av vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga när barnen vid den tidpunkt då domstolsprocessen inleds vistas i ett annat land.  
  RÅ 2006 ref. 37 Ett aktiebolag har medgetts avdrag för vad som betalats till koncernens internationella servicebolag för tjänster som prissatts enligt en metod för indirekt kostnadsfördelning och med tillägg för viss vinst. Inkomsttaxering 1996.  
  RÅ 2006 ref. 38 En med tillstånd av behörig myndighet i Luxemburg företagen sammanläggning eller ombildning av fonder som omfattas av UCITS-direktivet har inte ansetts leda till att kapitalvinst skall tas upp, oavsett om kraven på placeringsinriktning m.m. inte motsvarar dem som gäller i liknande fall för svenska fonder. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 39 En stiftelse, vars förmögenhetsvärde skall ligga till grund för beräkningen av pensionsutbetalningar enligt arbetsgivarens utfästelse om pension, har inte ansetts som en pensionsstiftelse enligt lagen om tryggande av pensionsutfästelse m.m. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 40 Fråga om vilken länsrätt som skall pröva en ansökan från en regional enhet inom Arbetsmiljöverket om utdömande av vite.  
  RÅ 2006 ref. 41 Tillämpning av kompletteringsregeln efter uppskrivning av inventarier. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 42 En stiftelse som förvaltas av en ideell förening som främjar religiös verksamhet har ansetts oinskränkt skattskyldig. Inkomst- och förmögenhetstaxering 1998.  
  RÅ 2006 ref. 43 I ett mål om särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument har ansetts att en kränkning skett av rätten till domstolsprövning inom skälig tid enligt artikel 6 i Europakonventionen. Avgiften har därför satts ned.  
  RÅ 2006 ref. 44 Ett aktiebolags arvode till likvidator har i sin helhet ansetts som en avdragsgill utgift. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 45 Fråga om aktieägare skall beskattas för bortgiven rätt till aktieutdelning. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 46 Förvaltningsdomstols utredningsskyldighet avseende kostnad för boende i mål om avgift enligt 8 kap. socialtjänstlagen. Prövningstillstånd i kammarrätt.  
  RÅ 2006 ref. 47 En i svensk lagstiftning föreskriven begränsning av avdragsrätten för ingående skatt på grund av erhållna bidrag skall, mot bakgrund av EG-rätten, inte tillämpas när den skattskyldige bedriver en verksamhet som i sin helhet medför skattskyldighet. Förhandsbesked angående mervärdesskatt.  
  RÅ 2006 ref. 48 Tillåtande av olovlig körning har ansetts vara ett sådant brott som kan utgöra grund för körkortsåterkallelse.  
  RÅ 2006 ref. 49 En byggnad som huvudsakligen används i en verksamhet avseende rensning och annan bearbetning av bl.a. papper inför fortsatt återvinning har i visst fall ansetts utgöra en specialbyggnad i form av en reningsanläggning och har därför varit undantagen från skatteplikt vid fastighetstaxering. Allmän fastighetstaxering 1994.  
  RÅ 2006 ref. 50 Sådan påtaglig risk för betalningsundandragande som krävs för beslut om betalningssäkring har inte ansetts föreligga.  
  RÅ 2006 ref. 51 En överlåtelse av en andel i ett handelsbolag omfattas inte av regleringen i 53 kap. 2 § inkomstskattelagen om överlåtarens justerade anskaffningsutgift är negativ. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 52 Vid avyttring av en näringsfastighet skall återföring av gjorda värdeminskningsavdrag inte ske om säljaren är skattskyldig bara för inkomst på grund av innehav av fastigheter. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 53 En fastighetsmäklare har först i samband med kontraktsskrivningen informerat köparna av en fastighet om byggplaner som gäller för ett hamnområde som gränsar till det område inom vilket fastigheten är belägen. Förfarandet har ansetts stå i strid med god fastighetsmäklarsed och mäklaren har meddelats varning.  
  RÅ 2006 ref. 54 Kravet i 3 kap. 10 c § lagen om allmän försäkring att en försäkrad skall ha varit anmäld som arbetssökande hos arbetsförmedling för att under studieuppehåll få sjukpenning grundad på en vilande sjukpenninggrundande inkomst har inte ansetts vara uppfyllt när arbetsförmedlingen inte tagit emot någon anmälan från den försäkrade om att hon var arbetssökande.  
  RÅ 2006 ref. 55 Allmänt avdrag medgavs inte för norsk trygdeavgift. Inkomsttaxering 2000.  
  RÅ 2006 ref. 56 En person som vid sidan av sin anställning som elevassistent och lärare haft ett uppdrag som kontaktperson har utan hinder av uppdraget ansetts ha rätt till en fjärdedels sjukpenning.  
  RÅ 2006 ref. 57 Fråga om en överlåtelse skall behandlas som en verksamhetsavyttring. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 58 Ett nybildat "vilande" aktiebolag har vid tillämpning av reglerna om koncernbidrag ansetts bedriva näringsverksamhet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 59 En skattskyldig som under mer än två år arbetat på samma ort utanför den ordinarie verksamhetsorten har inte medgetts avdrag för ökade levnadskostnader för de dagar då han rest till och från hemmet. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 60 Indragning av personaloptioner mot kompensation i form av inbetalning av medel på en tjänstepensionsförsäkring har inte utlöst inkomstbeskattning hos optionsinnehavaren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 61 Regeringsrätten har avstått från att meddela prövningstillstånd i kammarrätt, när detta endast skulle ha medfört att kammarrätten fick tillfälle att ändra länsrättens dom så att klagandens överklagande skulle ha avvisats i stället för avslagits.  
  RÅ 2006 ref. 62 Att vederlaget vid avyttring av en kapitaltillgång till ett företag i intressegemenskap är lägre än marknadsvärdet hindrar inte uppskjutet avdrag enligt den s.k. förlustregeln för skillnaden mellan marknadsvärdet och ett högre omkostnadsbelopp. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 63 En fordran avseende skadestånd har ansetts så säker att den i enlighet med god redovisningssed borde ha redovisats som intäkt när skadeståndet fastställts av hovrätt, trots att hovrättsdomen inte vunnit laga kraft. Inkomsttaxering 1999.  
  RÅ 2006 ref. 64 En byggnadsnämnd är oförhindrad att pröva en förnyad ansökan om bygglov, trots att frågan om bygglov tidigare avgjorts av länsstyrelse genom lagakraftvunnet beslut.  
  RÅ 2006 ref. 65 Regeringens beslut i ett anställningsärende har med hänsyn till befattningsbeskrivningens innehåll ansetts innefatta prövning av en enskilds civila rättigheter enligt artikel 6.1 i Europakonventionen. Rättsprövning.  
  RÅ 2006 ref. 66 Korttidsvistelse utanför det egna hemmet enligt 9 § 6 lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade kan beviljas för enbart rekreationsändamål (I) eller för enbart behov av avlösning av anhörig (II).  
  RÅ 2006 ref. 67 En person som tillsammans med tre andra personer till lika delar äger aktierna i ett kapitalförvaltande bolag har ansetts ha väsentlig anknytning till Sverige på grund av att detta bolag genom sitt direkta och indirekta aktieinnehav ansågs ha ett väsentligt inflytande över ett rörelsedrivande bolag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 68 Ett aktiebolag har utfäst sig att betala ut gratifikationer till anställda som kvarstår i anställningen under viss tid. Bolaget har medgetts avdrag för belopp som har avsatts för ändamålet. Inkomsttaxering 1999.  
  RÅ 2006 ref. 69 Fråga om flytträtt för kapitalpension. Förhandsbesked angående avkastningsskatt på pensionsmedel och förmögenhetsskatt.  
  RÅ 2006 ref. 70 Swapavtal avseende räntebetalningar och valutaterminer som inte är marknadsnoterade skall värderas till bokfört värde vid beräkning av underlag för avkastningsskatt. Förhandsbesked angående avkastningsskatt.  
  RÅ 2006 ref. 71 Tillämpning av räkenskapsenlig avskrivning av inventarier vid fusion. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 72 Regeringsrätten har i ett mål om mervärdesskatt vägrat prövningstillstånd under hänvisning till bl.a. skattebetalningslagens bestämmelser om omprövning hos Skatteverket vid ny regeringsrättspraxis.  
  RÅ 2006 ref. 73 Ett barn förvärvade svenskt medborgarskap genom att födas i ett äktenskap där mannen var svensk medborgare. En skattemyndighet har befunnits förfara oriktigt genom att i folkbokföringsdatabasen avregistrera uppgiften om barnets svenska medborgarskap sedan mannen förklarats ej vara far till barnet.  
  RÅ 2006 ref. 74 Överlåtelse av en andel i ett privatbostadsföretag har inte ansetts som överlåtelse av en verksamhetsgren. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 75 Hinder har ansetts föreligga för registrering av ett varumärke som ansetts förväxlingsbart med en registrerad firma trots att det vid tiden för ansökan om registrering av firman fanns en tidigare ansökan om registrering av varumärket som gemenskapsvarumärke.  
  RÅ 2006 ref. 76 Fråga om förutsättningar för resning på grund av uppenbart oriktig rättstillämpning.  
  RÅ 2006 ref. 77 Prövningstillstånd borde ha meddelats i kammarrätt i mål angående anstånd med inbetalning av skatt och skattetillägg då fråga var om eftertaxering för betydande belopp med stöd av skatteflyktslagen.  
  RÅ 2006 ref. 78 Skolstyrelsen i en kommun har till rektor överlämnat en förälders begäran om beslut i fråga om barns rätt till skolskjuts. Rektors beslut i frågan har ansetts fattat på skolstyrelsens vägnar.  
  RÅ 2006 ref. 79 En av Uppsala universitet förvaltad stiftelse som främjar vetenskaplig forskning har ansetts helt befriad från inkomstskatt. Inkomsttaxering 1997 och 1998.  
  RÅ 2006 ref. 80 I en bostadsrättsförening som inte är privatbostadsföretag har lokaldelen av föreningens fastighet avskiljts genom bildning av en tredimensionell fastighet. Sedan den nya fastigheten överförts till en av medlemmarna i bostadsrättsföreningen nybildad ekonomisk förening har bostadsrättsföreningen ansetts utgöra privatbostadsföretag. Förhandsbesked angående inkomstskatt.  
  RÅ 2006 ref. 81 Fråga om anslag till ett permanent internationellt vatteninstitut är en kommunal angelägenhet.  
  RÅ 2006 ref. 82 De s.k. tilltrosparagraferna i rättegångsbalken har inte ansetts analogt tillämpliga i förvaltningsprocessen.  
  RÅ 2006 ref. 83 Särskild löneskatt och avkastningsskatt skall inte betalas för arbetsgivares pensionsutfästelse som har säkerställts genom avsättning i balansräkning i förening med borgensåtagande av Kyrkofonden. Förhandsbesked angående särskild löneskatt på pensionskostnader och avkastningsskatt på pensionsmedel.  
  RÅ 2006 ref. 84 En fastighetsmäklare har genom bl.a. sitt delägande haft ett väsentligt inflytande i ett bolag som bedriver en verksamhet som innefattar förvaltning av bostadsrättsföreningar. Genom att förmedla en bostadsrättslägenhet hos en förening, som för sin ekonomiska förvaltning anlitat bolaget, har mäklaren ansetts bryta mot god fastighetsmäklarsed och därför tilldelats varning.  
  RÅ 2006 ref. 85 Efter det att ett körkort återkallats har länsstyrelsen meddelat ett negativt förhandsbesked och bestämt en spärrtid. Sedan spärrtiden löpt ut har körkortstillstånd meddelats. I en sådan situation har bestämmelserna om undantag från kravet på godkänt förarprov vid utfärdande av körkort efter återkallelse inte ansetts tillämpliga.  
  RÅ 2006 ref. 86 Fråga om rättelse av uppgift i utsöknings- och indrivningsdatabasen när det beslut som legat till grund för ansökan om indrivning efter registrering av ansökan i databasen upphävts av domstol (I) och när skattskyldig visserligen betalat det skattebelopp som angivits i en betalningsuppmaning men ett underskott på skattekontot kvarstått till följd av att ytterligare skattebelopp förfallit till betalning (II).  
  RÅ 2006 ref. 87 Enligt 7 kap. 11 § sekretesslagen gäller i anställningsärenden inte någon sekretess för uppgift om enskilds personliga förhållanden. Sekretess har inte ansetts kunna grundas på artikel 8 i Europakonventionen.  
  RÅ 2006 ref. 88 Regeringens beslut i ett ärende om antagande av detaljplan har upphävts då en miljökonsekvensbeskrivning skulle ha upprättats i fråga om planens påverkan på ett angränsande Natura 2000-område. Rättsprövning.  
  RÅ 2006 ref. 89 Fråga om eftergift av särskild avgift enligt lagen om anmälningsskyldighet för vissa innehav av finansiella instrument när anmälan gjorts två dagar för sent.